4.4.2014

Tuotannonohjausjärjestelmät käyttöön vaiheittain ja ajan kanssa

Taina Talvitie: Ravitsemuslaadulla vastuullisuutta ruokapalveluihin: Tuotannonohjausjärjestelmien käyttö. Opinnäytetyö, ylempi amk. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, palveluliiketoiminnan koulutusohjelma. 2014.

Julkisten ruokapalvelujen tarjoama laadukas ja ravintosuosituksiin perustuva ruoka on kansanterveyden kannalta tärkeää. Ruokapalveluorganisaatiot hyödyntävät ruokalistojen suunnittelussa tuotannonohjausjärjestelmiä, joiden avulla voidaan varmistaa, että tarjottu ruoka on paitsi suositusten mukaista myös kustannustehokkaasti valmistettu.

Taina Talvitien ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöstä selviää, että tuotannonohjausjärjestelmien käyttö on suomalaisissa julkisissa ruokapalveluorganisaatioissa vielä kirjavaa ja monentasoista.
Kyselyyn vastanneista 128 henkilöstä yli viidennes ilmoitti, että tuotannonohjausjärjestelmää ei ollut lainkaan käytössä tai sitä hyödynnettiin jälkikäteen vasta kun ruokalistat oli jo suunniteltu.

Talvitie kartoitti opinnäytetyössään, millaisia haasteita eri ruokapalveluorganisaatioilla on ollut toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön ottamisessa ja miten niistä on selvitty. Tieto on hyödyllinen etenkin niille organisaatioille, jotka suunnittelevat tuotannonohjausjärjestelmän hankkimista.

”Valtaosa vastaajista oli joutunut tekemään käyttöönoton oman työn ohessa, mikä ei ole suositeltavaa projektin onnistumiseksi. Organisaatioiden ei myöskään ole järkevää ottaa koko järjestelmää käyttöön kerralla vaan vaiheittain. Organisaatiot tarvitsevat myös lisäresursseja, jotta järjestelmistä saadaan täysi hyöty irti”, Talvitie toteaa.

Jaa

Takaisin