4.4.2014

Ruokapalvelujen ammattinimikkeistö vaatii selkeyttämistä

Paula Juurakko: Kunta ruokapalvelujen tuottajana. Opinnäytetyö, ylempi amk. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, palveluliiketoiminnan koulutusohjelma. 2014.

Kuntien ruokapalvelut ovat monien muutosten edessä. Kuntien taloustilanteen tiukkeneminen, kunta- ja palvelurakenteen muutokset, henkilöstön ikääntyminen ja ammatillisten vaatimusten kasvaminen tuovat ruokapalveluille uusia haasteita.

Paula Juurakko selvitti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössään, millaisissa muutospaineissa kuntien ruokapalveluhenkilöstö on ja miten muutostarpeisiin tulisi reagoida. Työn toimeksiantajana oli Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

”Tällä hetkellä ruokapalveluhenkilöstöllä on valtavasti erilaisia ammattinimikkeitä ja koulutustaustoja. Lisäksi esimies- ja johtotason tehtäviä teetetään myös alemmissa palkkaryhmissä. Olisi tärkeää saada valtakunnallinen malli sille, miten ruokapalvelut organisoidaan”, Juurakko toteaa.

Tällä osoitettaisiin arvostusta ruokapalveluhenkilöstön työlle ja samalla alan vetovoimaisuus lisääntyisi myös nuorten keskuudessa. Juurakon mukaan ala kokee pian työvoimapulaa, jos kuntien ruokapalvelujen imagoa ei pystytä parantamaan.

”Yksi keskeinen tekijä on satsaaminen oppilaitosruokailuun ja oppilaitoskeittiöi­den henkilöstön asiakaspalveluun, sillä vahva mielikuva kouluruokailusta syntyy nuorille jo varhain.”

Juurakon mielestä ruokapalvelut tarvitsevat myös muutosjohtajuutta, sillä panostamalla esimiestyöhön tuetaan työntekijöitä muutospaineissa ja työssäjaksamisessa.

Jaa

Takaisin