4.4.2014

Asiantuntijoiden johtamisesta uutta tietoa

Kare Norvapalo: The quality and development of the leader-follower relationship and psychological capital. A longitudinal case study in a higher education context. (Esimies-alaissuhteen ja psykologisen pääoman laatu ja kehittyminen: pitkittäinen tapaustutkimus korkeakouluympäristössä). Väitöskirja. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, johtaminen. 2014.

Työyhteisöjen esimies-alaissuhteita on aikaisemmin tutkittu enemmän johtajien kuin työntekijöiden näkökulmasta.­ Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön T&K-päällikön Kare­ Norvapalon väitöstutkimus tarjoaa­ uuden näkökulman johtajuuteen asiantuntijaorganisaatiossa.

Väitöskirja keskittyy suomalaisen korkeakouluorganisaation yhden koulutusyksikön henkilöstöön ja siihen, miten esimies-alaissuhde ja psykologinen pääoma kehittyvät ajan kuluessa ja kun henkilöstöön kohdistuu kehittämisinterventio.
Pitkittäistutkimuksessa selvitettiin myös niin sanotun psykologisen pääoman ja esimies-alaissuhteen keskinäistä vuorovaikutusta.

”Hyödynsin koeasetelmassa Työterveyslaitoksen kehittämää internetpohjaista Duunitalkoot-ohjelmaa, joka on kehitetty työilmapiirin ja työhyvinvoinnin tukemiseen. Tutkimukseni mukaan interventiolla on myönteinen vaikutus esimies-alaissuhteisiin myös pitkään saman esimiehen alaisuudessa olleilla ihmisillä”, Norvapalo toteaa.

Psykologisella pääomalla tarkoitetaan muun muassa työntekijän asennoitumista omaan työhönsä. Tutkimuksen mukaan esimies-alaissuhteen laatu vaikuttaa psykologiseen pääomaan. Norvapalon mukaan mielenkiintoista on se, että vaikutus on kahdensuuntainen. Myös psykologisella pääomalla on vaikutuksensa esimies-alaissuhteeseen.

Norvapalon mielestä hyvää esimies-alaissuhdetta voi ylläpitää paitsi intervention avulla myös arkisilla kohtaamisilla.

”Tutkittavien mielestä sekä virallinen että epävirallinen kanssakäyminen koettiin tärkeinä."

Jaa

Takaisin