Menettelytavat

Koulutuksen laadunhallinnassa JAMK noudattaa seuraavia menettelytapoja:

Suunnittelu

 • Koulutuksen suunnittelu tapahtuu valtioneuvoston toimiluvassa myönnetyn tutkinnonanto-oikeuden ja JAMKin strategian puitteissa.
 • Opetussuunnitelmien pohjaksi kartoitetaan tutkimustietoa ja työelämän tulevia osaamistarpeita. Opetussuunnitelmia laadittaessa otetaan huomioon tutkintojen kansallinen viitekehys, opintojen vaatima työmäärä ja opiskelijoiden palaute.
 • Opetussuunnitelmiin tehdään tarkentavia päivityksiä vuosittain ja perusteellisempia uudistuksia noin viiden vuoden välein. Opiskelijat ja työelämän edustajat osallistuvat opetussuunnitelmien uudistamiseen.
 • Uudistetut opetussuunnitelmat käsitellään tulosyksiköiden neuvottelukunnissa. Opintoasioiden lautakunta hyväksyy opetussuunnitelmat.
 • Tutkintoon johtavassa koulutuksessa, avoimen AMK:n polkuopinnoissa ja opettajankoulutuksessa opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) oman osaamisen kehittämisen tueksi.

Toiminta

 • Tärkeimmät prosessit on kuvattu toiminnanohjauskäsikirjassa.
 • Tärkeimmät ohjeet ovat eettiset ja pedagogiset periaatteet, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, tutkintosääntö, valintaperusteet ja verkkopedagogiikan laatukriteerit.
 • Kaikessa koulutuksessa noudatetaan opiskelijalähtöistä toimintatapaa.
  Opiskelijoiden ohjauksessa noudatetaan JAMKin ohjausjärjestelmää

Seuranta ja arviointi

 • Tunnuslukuja seurataan tuloskortissa
 • Opintojaksoilla kootaan jatkuvaa palautetta tai puolivälipalaute sekä opintojaksopalaute esimiehen valitsemista opintojaksoista.
 • Opiskelijapalautetta kootaan vuosittain palauteviikolla, jonka järjestämisestä vastaa opiskelijakunta. Opintojen päättövaiheessa kootaan opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämä AVOP-palaute. Ammatillisessa opettajankoulutuksessa kootaan aloitusvaiheen palaute, jatkuvaa palautetta ja lähtöpalaute. Erikoistumiskoulutuksessa kootaan päättöpalaute kaikissa toteutuksissa. Työvoimakoulutuksesta kootaan palaute työhallinnon OPAL-järjestelmään.
 • Seurantakysely valmistuneille tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämällä tavalla. Ammatillisessa opettajankoulutuksessa toteutetaan seurantakysely kahden vuoden välein.
 • Koulutuksen määräaikaisarvioinnit toteutetaan kerran viidessä vuodessa JAMKissa kehitetyn arviointimallin mukaisesti. Kansainvälisiä akkreditointeja haetaan valituille tutkinto-ohjelmille. Benchmarkingia ja ulkoisia arviointeja hyödynnetään tarpeen mukaan.

Laadun parantaminen

 • Opettaja käsittelee välittömän palautteen yhdessä opiskelijan kanssa ja tarvittaessa myös esimiehensä kanssa.
 • Opettaja tekee muutokset opintojaksojen toteutukseen palautteen perusteella.
 • Opiskelijapalaute, opettajankoulutuksen ja erikoistumiskoulutusten palautteet, AVOP-palaute ja seurantakyselyjen tulokset käsitellään yksiköiden johtoryhmissä.
 • Määräaikaisarvioinnin tulokset käsitellään ohjelman henkilöstön kanssa ja valitut kehittämistoimenpiteet hyväksytetään yksikön johtoryhmässä.