jamk.fi

Toimintatavat

Koulutuksen laadunhallinnassa JAMK noudattaa seuraavia toimintatapoja:

Suunnittelu

  • JAMKin strategia ja periaatteet: JAMKin strategiassa tehdyt valinnat sekä pedagogiset ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan periaatteet ohjaavat koulutuksen suunnittelua.
  • Tavoitesopimukset ja budjetti: Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa sovitut tavoitteet ja JAMKin strategia muunnetaan yksiköiden tavoitteiksi budjetoinnin yhteydessä laadittavissa toimintasuunnitelmissa. Strategisesti kohdennettu budjetointi tukee tavoitteiden saavuttamista.
  • Suunnitelmat: Opetussuunnitelmia laadittaessa selvitetään työelämän tulevia osaamistarpeita ja opiskelijoilta saatu palaute otetaan huomioon. Opetussuunnitelmia käsitellään työelämän edustajien kanssa ja ne hyväksytään yhteisen menettelyn mukaisesti. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja opettajankoulutuksessa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Toiminta

  • Prosessit ja ohjeet: Keskeisimmät koulutusprosessit on kuvattu toiminnanohjauskäsikirjassa. Tärkeimmät toimintaohjeet ovat tutkintosääntö ja opinto-oppaat.

Seuranta ja arviointi

  • Palautteet: AMK-tutkinnossa opintojaksopalaute kootaan koulutuspäällikön valitsemista opintojaksoista. Opiskelijapalautetta pyydetään toisena opiskeluvuotena sekä valmistumisvaiheessa. YAMK-tutkinnossa palaute pyydetään valmistumisvaiheessa. Opettajankoulutuksessa palaute kootaan opintojen aloitusvaiheessa ja lopussa. Avoimen AMK:n palaute kerätään lukukauden päätyttyä. AMK-tutkintoon valmistuneille opiskelijoille lähetetään seurantakyselyt vuoden kuluttua valmistumisesta. YAMK-tutkintoon valmistuneille ja opettajankoulutuksesta valmistuneille tehdään seurantakyselyt kahden vuoden välein.
  • Arvioinnit: Tuloskortin seuranta tehdään kolmesti vuodessa JAMKin johtoryhmässä. JAMK tilaa tarvittaessa ulkoisia arviointeja 2-3 vuoden välein koulutukseen tai TKI-toimintaan liittyvinä teema-arviointeina.

Laadun parantaminen

  • Seurannan ja arvioinnin hyödyntäminen: Menettelyt seuranta- ja arviointitietojen käsittelyyn ja hyödyntämiseen on sovittu.
  • Päivittäinen parantaminen: Kaikki JAMKissa työskentelevät ja opiskelevat pyrkivät jatkuvasti parantamaan omaa toimintaansa. Opettaja muuttaa opintojaksoja harkintansa mukaan saadun opintojaksopalautteen perusteella ja käy tarvittaessa keskustelut esimiehensä kanssa. Erikoistumisopinnoista ja täydennyskoulutuksesta vastaavat henkilöt tekevät palautteiden perusteella tarpeelliseksi katsomansa korjaavat toimenpiteet.

Tulokset

Tunnusluvut

Tärkeimmät tunnusluvut ovat ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin indikaattorit. Tuloksia on nähtävillä opetushallinnon valtakunnallisessa tilastopalvelussa vipunen.fi.

Palautteet

AVOP-palaute valmistumisvaiheessa

Tutkintoon johtavan koulutuksen päättyessä opiskelijoilta kerätään opetus- ja kulttuuriministeriön AVOP-palaute. Tulokset ovat nähtävissä opetushallinnon valtakunnallisessa tilastopalvelussa vipunen.fi.

Vuosi valmistumisesta -sijoittumisseuranta

Ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneilta opiskelijoilta pyydetään noin vuosi valmistumisen jälkeen arviota suorittamastaan koulutuksesta ja tietoa sijoittumisestaan työmarkkinoille. Tuloksiin voit tutustua tarkemmin täällä.

Arvioinnit

Koulutuksen määräaikaisarviointi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) arvioi tutkinto-ohjelmansa perusteellisemmin kerran viidessä vuodessa. Uusi arviointimenettely on käynnistetty vuonna 2014. Tutustu arviointien tuloksiin täällä.

Koulutuksen määräaikaisarviointi on Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) kehittämä arviointimenetelmä, jolla vastataan eurooppalaisen laadunvarmistusstandardin vaatimukseen määräajoin toteutettavasta tutkinto-ohjelmien arvioinnista. Arvioinnissa tunnistetaan tutkinto-ohjelman vahvuuksia, hyviä käytänteitä ja parantamisalueita. Arvioinnin toteuttaa nelihenkinen puolueettomien arvioijien ryhmä, joista puolet on JAMKin ulkopuolisia asiantuntijoita.

AHOT-järjestelmän arviointi

JAMKin AHOT-järjestelmä arvioitiin valtakunnallisessa AHOT korkeakouluissa -hankkeessa vuonna 2013. Tutustu raporttiin "AHOT järjestelmän ulkoinen arviointi. Jyväskylän ammattikorkeaoulu" (2014).

Koulutusohjelmien akkreditoinnit