Menettelytavat

Palveluliiketoiminnan laadunhallinnassa JAMK noudattaa seuraavia menettelytapoja:

Suunnittelu

 • Palveluliiketoiminnan suunnittelu perustuu JAMKin strategiaan ja toimintasuunnitelmiin. Palvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa heidän tarpeisiinsa sopiviksi. Palveluliiketoiminnassa keskeiset dokumentit ovat tarjouspyyntö, tarjous ja sopimus sekä mahdolliset alihankintasopimukset.
 • Koulutusvientipalvelut avustavat yksiköitä koulutusvientihankkeissa. Suuret hankkeet käsitellään JAMKin johtoryhmässä.

Toiminta

 • Palveluliiketoiminnan tärkeimmät prosessit on kuvattu toiminnanohjauskäsikirjassa.
 • Palveluliiketoimintaa koskevat tiedot ylläpidetään CRM-järjestelmässä. Arkistoitavat asiakirjat tallennetaan asiakirjahallintajärjestelmään.
 • Palvelusta vastaava henkilö seuraa palveluliiketoimintaprojektin taloustilannetta ja raportoi palvelusta vastaavalle päällikölle merkittävät poikkeamat budjetista.

Seuranta ja arviointi

 • Tunnuslukuja seurataan tuloskortissa.
 • Palvelutiimi käy kokouksissaan läpi palvelujen myyntitilanteen.
 • Palaute kootaan palvelun tilaajan edellyttämällä tavalla. Palaute voidaan koota myös JAMKin yhteisellä lomakkeella tai muulla tarkoitukseen sopivalla tavalla.
 • Benchmarkingia ja ulkoisia arviointeja hyödynnetään tarpeen mukaan.

Laadun parantaminen

 • Palvelusta vastaava henkilö tekee palautteiden perusteella tarpeelliseksi katsomansa korjaavat toimenpiteet. Reklamaation perusteella käynnistettävät toimenpiteet sovitaan palvelusta vastaavan päällikön kanssa.
 • Palveluliiketoiminnasta vastaava päällikkö kokoaa täydennyskoulutuksesta, koulutusviennistä ja palveluliiketoiminnasta saadun palautteen ja tehdyt toimenpiteet yksikön johtoryhmälle, joka päättää mahdollisista yksikön kehittämistoimenpiteistä.
 • Koulutusviennin salkkuvastaavien ja koulutusvientipalvelujen tapaamisissa viestitään hyvistä käytänteistä ja projekteissa opituista asioista.