Menettelytavat

Johtamisen ja tukipalveluiden laadunhallinnassa JAMK noudattaa seuraavia menettelytapoja:

Suunnittelu

 • Visio, missio ja arvot ohjaavat kaikkea toimintaa JAMKissa. Strategiaa päivitetään henkilöstöä, opiskelijoita ja ulkoisia sidosryhmiä kuullen. Strategia hyväksytään JAMKin hallituksessa. Tarpeen mukaan laaditaan strategiaa täydentäviä ohjelma-asiakirjoja.
 • Valtioneuvoston myöntämässä toimiluvassa on varmistettu JAMKin edellytykset toteuttaa säädettyä tehtävää. Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa laaditaan sopimus, jossa sovitaan keskeisten korkeakoulupoliittisten tavoitteiden toteuttamisesta.
 • JAMKin strategia ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa laadittu sopimus muunnetaan tavoitteiksi ja toiminnaksi yksiköiden toimintasuunnitelmissa. Budjetoinnin yhteydessä laaditaan tuloskortti. Budjetoinnilla turvataan taloudelliset toimintaedellytykset ja strategiarahoituksella tuetaan toiminnan uudistumista.

Toiminta

 • Johtosääntö määrittää ammattikorkeakoulun johtamisen ja päätöksenteon työnjaon ja vastuut. Organisaatiorakenne on määritetty. Keskeisimmät prosessit on kuvattu toiminnanohjauskäsikirjassa.
 • Henkilöstösuunnittelua tehdään budjetoinnin yhteydessä. Henkilöstön johtamisen ja hyvinvoinnin tukemisen periaatteet on kuvattu henkilöstöohjelmassa. Eettisillä periaatteilla sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalla turvataan oikeudenmukainen kohtelu.
 • Henkilöstö on organisoitu asiantuntijatiimeihin. Tiimit laativat tiimisopimuksen, johon kirjataan myös osaamisen kehitystarpeet. Henkilöstön osaamista kehitetään koulutuksella ja hyödyntämällä työssä oppimisen mahdollisuuksia. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan työsuojelutoiminnalla, työterveyspalveluilla ja tukemalla liikunta- ja kulttuuriharrastuksia.
 • Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ohjelmaan on koottu tärkeimmät menettelyt, joilla JAMK kehittää yhteiskunnallista vuorovaikutustaan. JAMKin osaamista täydennetään rakentamalla kumppanuuksia korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä työelämäorganisaatioiden kanssa.

Seuranta ja arviointi

 • Tuloskortin seurantaa tehdään johtoryhmässä ja hallituksessa. Henkilöstö voi seurata tunnuslukuja ja taloutta sähköisiltä raporteilta.
 • Henkilöstön näkemyksiä kartoitetaan henkilöstökyselyllä ja tukipalvelukyselyllä.
 • Tärkeimpien asiakasryhmien näkemyksiä kartoitetaan asiakashaastatteluilla. JAMK raportoi toimintansa vaikutuksista vuosikertomuksen yhteydessä.
 • JAMK toteuttaa itsearviointeja, benchmarkingia ja ulkoisia arviointeja tarpeen mukaan.
 • Laatujärjestelmä auditoidaan kuuden vuoden välein. Auditointijakson puolivälissä tehdään laatujärjestelmän itsearviointi.

Laadun parantaminen

 • Vastuuhenkilöt tekevät välittömään palautteeseen liittyvät korjaavat toimenpiteet.
 • Henkilöstökyselyn tulokset käsitellään tulosalueilla, jotka tekevät päätökset kehittämistoimenpiteistä. Tukipalveluista vastaavat päälliköt sopivat kehittämistoimenpiteet henkilöstönsä kanssa.
 • Benchmarking-projektien tulokset käsitellään yksiköiden johtoryhmissä.
 • JAMKin johtoryhmä käy laatukatsauksessa läpi tärkeimmät laatujärjestelmän tuottamat tiedot ja sopii järjestelmän edelleen kehittämisestä. Johtoryhmässä päätetään myös henkilöstön suunnittelupäivien, itsearviointien ja ulkoisten arviointien sekä laatujärjestelmän auditointien jälkeiset kehittämistoimenpiteet.
 • Strategian toteutusta seurataan budjetin seurantakokouksissa. Strategian tarkistukset hyväksyy hallitus. Strategiakauden lopulla strategia uudistetaan tutkimus- ja ennakointitietoa hyödyntäen ja sidosryhmiä kuullen.