Mikä on kaksoistutkinto?

Kansainvälinen kaksoistutkinto (double degree) on JAMKin ja yhden tai useamman ulkomaisen korkeakoulun yhteistyömuoto, jossa korkeakouluilla on omat koulutusohjelmat ja opetussuunnitelmat ja jossa opiskelija suorittaa sovitun osan tutkintoon sisällytettävistä opinnoista ulkomailla partnerikorkeakoulussa ja saa tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista. Kaksoistutkinto on mahdollista suorittaa opinto-oikeusaikana eikä se pidennä opiskelijan valmistumisaikaa.

Miksi kaksoistutkinto kannattaa?

Globalisaatio, kilpailu kansainvälisillä koulutus- ja työmarkkinoilla sekä työelämän muuttuvat osaamistarpeet vaativat valmistuvalta opiskelijalta aiempaa laajempaa ammatillista osaamista sekä henkilökohtaisia tietoja ja taitoja toimia kansainvälistyvässä työelämässä.

Kaksoistutkinnossa opiskelija pystyy kehittämään vaadittuja kompetensseja normaalia vaihtojaksoa syvemmin, sillä kaksoistutkinnossa on valmiiksi sovittu ohjelmassa suoritettavien opintojen sisällöstä, laajuudesta ja yhteismitallisuudesta (mm. opinnot, harjoittelu, opinnäytetyö). Näin varmistutaan siitä, että ohjelmassa suoritettavat opinnot antavat opiskelijan molemmille tutkinnoille laadullista lisäarvoa ja että kansalliset ja oman korkeakoulun säädökset ja periaatteet toteutuvat niin, että opiskelijan on mahdollista suorittaa JAMKin opinto-oikeusaikana kaksi tutkintoa.

Kaksoistutkinto parantaa huomattavasti jatko-opiskelumahdollisuuksia esimerkiksi ulkomailla puhumattakaan sen eduista kansainvälisillä työmarkkinoilla.

JAMKille kaksoistutkinnot ovat tärkeä yhteistyön muoto, sillä ne kansainvälistävät paitsi opiskelijoita, myös koko korkeakouluyhteisöä. Kaksoistutkinto syventää entisestään partnerin kanssa tehtävää koulutusyhteistyötä ja avaa ovia myös muulle yhteistyölle vaikkapa TKI-toiminnassa. Lisäksi kaksoistutkinnot tuovat JAMKiin lisää ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita sekä luennoitsijoita. Kaiken kaikkiaan kaksoistutkinnot vahvistavat JAMKin asemaa ja profiilia kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla.

JAMKin kaksoistutkintopartnerit

Kotikorkeakoulu on korkeakoulu, jossa opiskelija on kirjoilla kaksoistutkintoon hakiessaan. Partnerikorkeakoulu on ulkomainen korkeakoulu, jonka kanssa kaksoistutkintosopimus on allekirjoitettu ja jossa opiskelija suorittaa sovitun osan kaksoistutkinnostaan. Opiskelija voi lähteä suorittamaan kaksoistutkintoa vain sellaiseen korkeakouluun, jonka kanssa hänen koulutusohjelmallaan on sopimus.

Yleislistauksen JAMKin kansainvälisistä partnereista löydät täältä.
JAMKilla on Double Degree -sopimukset sellaisten korkeakoulujen kanssa, joiden perässä on merkintä DD.

Vuosittain tarkistettava tarkempi listaus JAMKin kansainvälisistä kaksoistutkintopartnereista tutkinto-ohjelmittain on opiskelijoiden saatavilla opiskelijanintran osiossa Kansainvälistyminen opiskelussa (käyttäjätunnuksellinen).

Kaksoistutkinnon ajoitus ja kesto

Partnerikorkeakoulussa vietettävän vaihdon kesto ja ajoitus määrittyvät neuvotellun sopimuksen mukaan. Yleensä ulkomaanjakso kestää yhdestä kahteen lukukautta. Yksi lukukausi kestää yleensä 4-6 kuukautta.

Kaksoistutkinto-ohjelman sopimuksessa on sovittu ohjelmassa suoritettavien opintojen sisällöstä, laajuudesta ja yhteismitallisuudesta (mm. opinnot, harjoittelu, opinnäytetyö). Näin varmistutaan siitä että kaksoistutkinto on mahdollista suorittaa opinto-oikeusaikana eikä se pidennä opiskelijan valmistumisaikaa.

Kaksoistutkintojen opiskelijavalinta

Niillä opiskelijoilla, joiden koulutusohjelmalla on voimassa oleva kaksoistutkintosopimus partnerin kanssa, on mahdollisuus hakea kaksoistutkinto-ohjelmaan. Opiskelijat valitaan kaksoistutkinto-ohjelmaan vähintään seuraavien suositusten perusteella:

• vähintään vuoden opinnot suoritettuna (poikkeus; YAMK-tutkinnoissa yksi lukukausi)
• opinnot ovat edenneet HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti
• soveltuvuus eli kyky sopeutua uuteen kulttuuriin ja selviytyä opinnoista vieraalla kielellä
• motivaatio

Lisäksi JAMKin koulutusohjelmalla sekä partnerikorkeakoululla voi olla omia kriteerejä opiskelijavalintaan; näistä hakevia opiskelijoita tiedotetaan erikseen hakuajan puitteissa.

Miten kaksoistutkintoon haetaan / lisätietoja


JAMKin tutkinto-opiskelijat

JAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat hakea kaksoistutkintoihin JAMKin hakuaikojen sisällä sähköisellä vaihtoonhakulomakkeella.

Hakuprosessi aikatauluineen, lomakkeineen ja ohjausvastuineen on opiskelijan saatavilla opiskelijanintran osiossa Kansainvälistyminen opiskelussa (käyttäjätunnuksellinen).

Niin JAMKiin hakevat kuin jo sisällä olevat tutkinto-opiskelijat voivat tiedustella tarkempaa tietoa kaksoistutkinto-ohjelmista kansainvälistymispalveluista:
- Liiketoimintayksikkö ja Ammattillinen opettajakorkeakoulu: outgoingA(at)jamk.fi
- Teknologiayksikkö ja Hyvinvointiyksikkö:
outgoingB(at)jamk.fi

Ulkomailta JAMKiin hakevat kaksoistutkinto-opiskelijat

Ulkomaisesta partnerikorkeakoulusta JAMKiin kaksoistutkintoa suorittamaan hakevat opiskelijat löytävät lisätietoa kaksoistutkinto-ohjelmista täältä.

Saapuvat kaksoistutkinto-opiskelijat voivat tiedustella tarkempaa tietoa kaksoistutkinto-ohjelmista kansainvälistymispalveluista:
- incoming(at)jamk.fi