jamk.fi

Mikä on kaksoistutkinto?

Kansainvälinen kaksoistutkinto (double degree) on JAMKin ja yhden tai useamman ulkomaisen korkeakoulun yhteistyömuoto, jossa korkeakouluilla on omat koulutusohjelmat ja opetussuunnitelmat ja jossa opiskelija suorittaa sovitun osan tutkintoon sisällytettävistä opinnoista ulkomailla partnerikorkeakoulussa ja saa tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista. Kaksoistutkinto on mahdollista suorittaa opinto-oikeusaikana eikä se pidennä opiskelijan valmistumisaikaa.

Miksi kaksoistutkinto kannattaa?

Globalisaatio, kilpailu kansainvälisillä koulutus- ja työmarkkinoilla sekä työelämän muuttuvat osaamistarpeet vaativat valmistuvalta opiskelijalta aiempaa laajempaa ammatillista osaamista sekä henkilökohtaisia tietoja ja taitoja toimia kansainvälistyvässä työelämässä.

Kaksoistutkinnossa opiskelija pystyy kehittämään vaadittuja kompetensseja normaalia vaihtojaksoa syvemmin, sillä kaksoistutkinnossa on valmiiksi sovittu ohjelmassa suoritettavien opintojen sisällöstä, laajuudesta ja yhteismitallisuudesta (mm. opinnot, harjoittelu, opinnäytetyö). Näin varmistutaan siitä, että ohjelmassa suoritettavat opinnot antavat opiskelijan molemmille tutkinnoille laadullista lisäarvoa ja että kansalliset ja oman korkeakoulun säädökset ja periaatteet toteutuvat niin, että opiskelijan on mahdollista suorittaa JAMKin opinto-oikeusaikana kaksi tutkintoa.

Kaksoistutkinto parantaa huomattavasti jatko-opiskelumahdollisuuksia esimerkiksi ulkomailla puhumattakaan sen eduista kansainvälisillä työmarkkinoilla.

JAMKille kaksoistutkinnot ovat tärkeä yhteistyön muoto, sillä ne kansainvälistävät paitsi opiskelijoita, myös koko korkeakouluyhteisöä. Kaksoistutkinto syventää entisestään partnerin kanssa tehtävää koulutusyhteistyötä ja avaa ovia myös muulle yhteistyölle vaikkapa TKI-toiminnassa. Lisäksi kaksoistutkinnot tuovat JAMKiin lisää ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita sekä luennoitsijoita. Kaiken kaikkiaan kaksoistutkinnot vahvistavat JAMKin asemaa ja profiilia kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla.

Kaksoistutkintopartnerit

Yleislistauksen JAMKin kansainvälisistä partnereista löydät täältä.
JAMKin Double Degree -sopimukset löytyvät myös listauksesta.

Lisätietoja JAMKin kaksoistutkinnoista

Lisätietoja JAMKin kaksoistutkinto-ohjelmista antavat koulutusyksiköiden kv-koordinaattorit.

JAMKiin hakevat tutkinto-opiskelijat löytävät tarkempaa tietoa kaksoistutkinto-ohjelmista täältä.

Ulkomaisesta partnerikorkeakoulusta JAMKiin kaksoistutkintoa suorittamaan hakevat opiskelijat löytävät taas lisätietoa kaksoistutkinto-ohjelmista täältä.

Akateemiset asiantuntijat yksiköissä

Kansainvälistymispalveluiden tiimien lisäksi yksiköissä työskentelee kansainvälisten asioiden koordinaattori / lehtori, joka palvelee ja ohjaa opiskelijoita, henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita yksikkö- ja alakohtaisen kansainvälisen toiminnan akateemisen sisällön asiantuntijana.  Liikkuvuuteen liittyvissä asioissa, ota ensin yhteyttä yllämainittuihin kansainvälistymispalveluiden tiimeihin, jotka  tarvittaessa välittävät asiasi yksiköiden vastaaville henkilöille.

Liiketoimintayksikössä ja Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa seuraavat henkilöt vastaavat kansainvälisen toiminnan yksikkökohtaisesta akateemisesta ohjauksesta ja yhteistyöstä:

Korkia-Aho Risto

Kansainvälisten asioiden koordinaattori, International Coordinator
LIKE Hallinto, Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358405215687

Salo Milla-Maarit

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358407642587