uutinen 28.3.2023

Ammattikorkeakoulut vauhdittavat yhteistyöllä vihreää siirtymää

Ammattikorkeakoulujen yhteinen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma julkaistiin vuonna 2020. Nyt tehty Arenen väliarviointi osoittaa, että reilun kahden vuoden aikana ammattikorkeakoulut ovat tarttuneet ohjelman tavoitteisiin ja toimenpide-ehdotuksiin kiitettävästi ja kokonaisuutena ammattikorkeakoulut ottavat nyt valtavia harppauksia tukeakseen yhteiskunnassa meneillään olevaa vihreää kasvua.

Kosteita ruohonkorsia

Ammattikorkeakoulujen yhteinen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman etenemisen arviointi toteutettiin sähköisenä kyselynä kaikille ammattikorkeakouluille marras-joulukuun vaihteessa vuonna 2022 suomeksi ja ruotsiksi. Kyselyn tavoitteena oli saada kokonaiskäsitys ohjelman etenemisestä ohjelman neljällä osa-alueella; koulutus, TKI, henkilöstö, hiilijalanjälki, saada tietoa tavoitteiden toteutumisesta ammattikorkeakouluissa sekä saada suuntaa Arenen kestävyys- ja vastuullisuustyön jatkotyöhön.

Kyselytutkimuksen tulokset ovat lupaavia ja yhteistyö on taas osoittanut voimansa. Ohjelmaan kirjatut lupaukset ovat pitäneet, tavoitteiden mukaisissa toimenpiteissä on edetty ja suunta on edelleen voimakkaasti nousujohteinen. Kaikki ammattikorkeakoulut ovat asettaneet entistä korkeammat tavoitteet kestävyys- ja vastuullisuustyössään vuoteen 2025 mennessä, ja tavoitteet on myös kuvattu konkreettisin esimerkein.

"Miltei kaikki ammattikorkeakoulut vastasivat kyselyyn, ja vastaamiseen oli myös osallistettu useita henkilöitä. Aihe koetaan selvästi tärkeänä ammattikorkeakouluissa", kertoo Jaana Tolkki, kyselyä koordinoineen Arenen kestävyys- ja vastuullisuustyön henkilöstötyöryhmän vetäjä. 

Kyselyn tulokset on koottu raporttiin ja ne antavat seuraavat askelmerkit ammattikorkeakoulujen kestävyys- ja vastuullisuustyöhön. Raportissa esitetään myös kehittämisehdotuksia ammattikorkeakoulujen yhteiseen jatkotyöskentelyyn.

"Haasteet kestävän kehityksen edistämisessä ovat yhteisiä. Tarvitsemme mittareita esimerkiksi ns. kädenjäljen seurantaan, jolloin arvioimme kestävyystyömme vaikuttavuutta ammattikorkeakouluista valmistuneiden osaamisen ja TKI-toimintamme tuloksien kautta", kuvaa tutkimustuloksia analysoinut Taru Konst.

Kyselyä varten luotiin kestävän kehityksen viisiportaiset (alkava, edistyvä, hallittu, edistynyt, strateginen) kypsyystasokuvaukset, joiden avulla ammattikorkeakoulu voi asemoida oman kestävyys- ja vastuullisuustyönsä tason ja etenemisen.

"Jatkamme yhteistä työtä, jotta ammattikorkeakoulut jättävät tulevaisuudessa vieläkin suuremman vihreän kädenjäljen yhteiskuntaan. Potentiaali koulutuksen ja laajenevan tutkimuksen ja kehittämistyön kautta on valtava", lupaa ammattikorkeakoulujen kestävyystyötä vetävä rehtori Turo Kilpeläinen.

Tutustu Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarviointiin ja siitä laadittuun raporttiin tästä.