uutinen 15.8.2022

Selvitys: Liikunnan valtionavustuksista merkittävä osa kohdistui lapsiin vuonna 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa selvityksessä tarkasteltiin liikunnan valtionavustusten lapsiin kohdistuvia kuluja vuodelta 2019. Lisäksi luotiin menetelmät, joilla valtionavustusten lapsiosuuden laskeminen on toistettavissa. Selvityksen toteutti Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes.

Lapsia jonossa

Valtionavustusten lapsilähtöinen tarkastelu liikunnan vastuualueella luo kuvan liikunnan valtionavustuksista ja siitä, kuinka avustustietoja voidaan tarkastella lapsilähtöisen budjettianalyysin keinoin. Lapsilähtöinen budjettianalyysi on osa lapsivaikutusten arviointia, jossa päätösten vaikutuksia arvioidaan lasten edun näkökulmasta. Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa hallitus on sitoutunut edistämään lapsibudjetointia.

Selvityksen tarkastelujaksona oli vuosi 2019. Analyysissä käytiin läpi yhteensä 1 516 avustusmyöntöä ja niihin liittyviä tietoaineistoja, joiden perusteella laskettiin, mikä osuus avustuksista kohdistui lapsiin. Lapsiin kohdistuviksi kuluiksi luettiin alle 18-vuotiaisiin, toisen asteen opiskelijoihin ja lapsiperheisiin kohdistuneet avustukset. Lapsiosuus laskettiin kahdentoista liikunnan valtionavustuskokonaisuuden osalta.

Vuonna 2019 merkittävä osa liikunnan valtionavustuksista kohdistui lapsiin. Lapsiosuus oli tarkastelluissa avustuskokonaisuuksissa 28,4 prosenttia myönnetystä euromäärästä ja 53,5 prosenttia avustusten kappalemäärästä.

”Lapsiin kohdistuvien kulujen määrittäminen ei ole yksinkertainen tehtävä, sillä avustuksen käyttöä ohjataan ja seurataan eri tarkkuuksilla. Toiset avustukset ohjataan varsin rajattuun käyttötarkoitukseen ja toisissa avustuksensaaja voi tehdä avustuksen käyttöön liittyviä valintoja vapaammin. Tiedon kokoamista vaikeuttaa lisäksi se, että avustustieto on hajautunutta useaan eri järjestelmään. Tähän on kuitenkin nyt herätty valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa”, sanoo tutkija Marianne Turunen.

Selvityksessä noudatettiin valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan viitekehystä valtionhallinnon lapsilähtöiselle budjetoinnille. Pilotoinnit toimivat ennakkoselvityksinä lapsibudjetoinnin vakiinnuttamiselle valtion talousarvioesitysvaiheeseen. Tämän on määrä tapahtua jo tulevassa vuoden 2023 valtion talousarviossa.

”Liikunnan valtionavustuksista ja niillä rahoitetuista hankkeista on kerätty seuranta- ja arviointitietoa pitkään. Ymmärrys avustusten vaikutuksista on ollut tärkeää liikuntatutkijoille, liikunnan edistäjille ja valtionapuviranomaisille. Kootusta tiedosta on hyötyä myös lapsivaikutusten arviointiin. Lapset ja nuoret ovat luontaisesti tärkeä kohderyhmä liikunnan edistämisessä”, toteaa Turunen.

 

Tutustu selvitykseen:

Turunen M., Hakamäki M. & Laine K. 2022.Valtionavustusten lapsilähtöinen tarkastelu liikunnan vastuualueella. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 413. Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

Marianne Turunen

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504759522