uutinen 12.10.2021

Hyvä motoristen taitojen hallinta ja hyvä lihaskunto tukevat työmuistia ja matematiikan osaamista

Teksti
Likes

Suomalaistutkimuksessa havaittiin, että hyvät motoriset taidot ja hyvä fyysinen kunto ovat yhteydessä nuorten matematiikan osaamiseen. Nuoret, joilla oli paremmat motoriset taidot tai parempi fyysinen kunto, pärjäsivät paremmin sekä työmuistitehtävässä että matematiikan osaamista mittaavissa testeissä.

Liikkumisella tiedetään olevan myönteisiä vaikutuksia oppimisen edellytyksiin. Juuri julkaistu tutkimus vahvistaa ja syventää tätä tietoa tuomalla esiin, että motoristen taitojen ja fyysisen kunnon positiiviset vaikutukset oppimiseen saattavat välittyä erityisesti työmuistin kautta.

Tutkimuksessa selvitettiin fyysisen kunnon ja motoristen taitojen yhteyttä kognitiiviseen toimintaan ja matematiikan oppimistuloksiin. Lisäksi tutkittiin, välittyvätkö yhteydet mahdollisesti kognitiivisen toiminnan kautta, ja jos välittyvät, niin millaisen kognitiivisen toiminnan kautta.

– Motoriset taidot olivat systemaattisesti yhteydessä kognitiivisen toiminnan osa-alueisiin ja matematiikan osaamiseen. Hyvillä motorisilla taidoilla on siis oppimisen kannalta suuri merkitys, kertoo tutkija Heidi Syväoja Likesiltä.

Työmuisti avain oppimiselle

Työmuisti on parhaillaan käytettävän tiedon väliaikainen muisti, jossa tietoa ylläpidetään, käsitellään ja muokataan aktiivisesti. Työmuisti mahdollistaa ajattelun, päättelyn ja ongelmanratkaisun. Se on avain oppimiselle, sillä vasta työmuistissa käsiteltyjen asioiden on mahdollista siirtyä pitkäkestoiseen muistiin.

Liikkumisen tiedetään vaikuttavan myönteisesti aivojen terveyteen, kognitiiviseen toimintakykyyn, esimerkiksi juuri työmuistiin sekä akateemiseen suoriutumiseen. Nämä vaikutukset saattavat välittyä eri tekijöiden kautta.

Työmuisti välittävänä tekijänä

– Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että hyvä motoristen taitojen hallinta ja hyvä lihaskunto tukevat työmuistin toimintaa ja sitä kautta matematiikan oppimista, Syväoja summaa.

– Mielenkiintoista oli se, että erityisesti visuospatiaalinen työmuisti eli nähdyn hahmottamiseen ja tulkintaan liittyvä työmuisti välitti näitä yhteyksiä. Tämä voi johtua siitä, että liikkuessa ja monimutkaisissa motorisissa liikesarjoissa tarvitaan rutiininomaista kykyä käsitellä ja muokata visuospatiaalista tietoa. Samankaltaista hahmottamista tarvitaan matematiikassa.

Tutkimukseen osallistui 311 oppilasta 6.–9.luokilta seitsemästä koulusta eri puolilta Suomea. Matematiikan osaamista mitattiin opettajan antaman matematiikan kouluarvosanan ja peruslaskutaitojen sujuvuutta mittaavan testin avulla. Kognitiivista toimintaa mitattiin laajalla testipatteristolla, johon kuului toiminnanohjauksen, muistin, tarkkaavaisuuden sekä kielellisen että visuaalisen päättelyn testejä. Fyysistä kuntoa ja motorisia taitoja arvioitiin valtakunnallisen Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän mittauksilla. Tutkimusta ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Akatemia.

Alkuperäinen tutkimusartikkeli on julkaistu tiedelehdessä The Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

Heidi J. Syväoja, Anna Kankaanpää, Harto Hakonen, Virpi Inkinen, Janne Kulmala, Laura Joensuu, Pekka Räsänen, Charles H. Hillman, Tuija H. Tammelin. 2021. How physical activity, fitness and motor skills contribute to math performance: Working memory as a mediating factor. https://doi.org/10.1111/sms.14049.

 

Lisätietoja

Heidi Syväoja

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400248133