Projekti

Oivallista ruokaa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Oivallista ruokaa
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.12.2020 - 31.12.2022
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Ruokavirasto
Projektin kuvaus

Oivallista ruokaa 1.12.2020-31.12.2022

Oivallista ruokaa -hankkeen päätavoitteena on saada ravitsemuksellinen laatu ja elintarvikehävikin seuranta osaksi elintarvikeviranomaisten suorittamaa valvontaa sekä valvonnan Oiva-tarkastuslomaketta.

Hankkeen tavoitteena on:
1.Tuottaa uutta tietoa, jonka avulla
A) parannetaan ruoan ravitsemuksellisen laadun valvontaa ja ohjausta sekä sisällyttää ravitsemuksellisten riskien valvonta ja seuranta elintarvikevalvontaan
B) sisällyttää elintarvikejätteen valvonta ja seuranta elintarvikevalvontaan

2.Luoda toimintaehdotus(toimintamalli) mitä käytännön toimenpiteitä tarvitaan elintarvikevalvonnan laajentamiseksi ravitsemuksellisen turvallisuuden ja elintarvikejätteen seurantaan

3.Edistää kansanterveyttä ja vähentää kansantauteja ravitsemuksellisten riskien vähentämisen kauttaväestössä

Hankkeessa toteutettavien pilottikohteiden sekä valvontaviranomaisten palautehaastattelujen avulla saadaan tietoa, kuinka ravitsemuksellista laatua voi mitata Oiva-tarkastuksen yhteydessä ja mitä käytännön haasteita siihen liittyy valvontaa tekevän viranomaisen (terveystarkastaja) tai ruuantarjoilupaikan näkökulmasta. Näiden perusteella hankkeen asiantuntijaryhmä laatii ehdotuksen ravitsemuksellisen laadun sekä elintarvikehävikin seurannasta osana Oiva-järjestelmään sisältyviä valvontatarkastuksia.
Hankkeen lopputuotoksena on ehdotus, miten ruoan ravitsemuksellisia riskejä voidaan elintarvikevalvonnassa ja -neuvonnassa torjua, mitä riskejä voidaan torjua (tyydyttynyt rasva, suola), voidaanko tämä liittää osaksi Oiva-valvontaa tai neuvontaa; arvio millaista täydennyskoulutusta elintarviketarkastajat tarvitsevat tähän työhön; ehdotus miten elintarvikejätteen seurantaan ja hävikin vähentämiseen voidaan valvontakäynnillä tarttua; sekä ehdotus jatkotoimenpiteistä.

Tulosten jalkauttamiseksi valvontaviranomaisia ja ympäristöterveyden asiantuntijoita on kontaktoitu ja aktivoitu jo hankkeen aikana selvitysvaiheessa, sekä osallistettu valvontamallin pilotoinnissa.
Valvontamallin suunnittelussa on otettu huomioon valvontaviranomaisten näkemyksiä Oiva-tarkastuslomakkeeseen ja siihen tehtäviin lisäyksiin, jotta ravitsemuksellisen laadun ja hävikin selvittäminen jatkossa Oiva-tarkastusten yhteydessä olisi mahdollisimman toimiva kaikille osapuolille.
Hankkeen tuloksia on jalkautettu suurimmissa elintarvikevalvonnan ja ravitsemuksen ammattilaisten ammattilehdissä sekä valtakunnallisissa ammattilaispäivissä.
Hankkeen jälkeen tulosten perusteella sekä hyödyntämällä hankkeen aikana rakennettua koulutus- ja neuvontamateriaalin ehdotusta ruuan tarjoilupaikat voivat kehittää toiminnassaan ravitsemuksellista laatua sekä vähentää toiminnasta syntyvän elintarvikehävikin määrää.

Hankkeessa on mukana vahva asiantuntijaryhmä ravitsemuksen osaamisesta ja ravitsemuslaadun kehittämisestä. Hankkeen asiantuntijoilla on vankka kokemus elintarviketurvallisuudesta, elintarvikevalvonnan organisaatioista sekä valvontatarkastusten toteuttamisesta sekä koulutusmateriaalin tuottamisesta eri asiakasryhmien tarpeeseen.

Oivallista ruokaa -hanketta toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

1.12.2020-31.12.2022. Hanketta rahoitetaan Maa- ja metsätalousministeriön Ruokaketjun toiminnan edistämisen rahastosta, rahoituksen myöntää Ruokavirasto.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 315 101 €.


Lisätietoja:
Suvi-Tuulia Leinonen, projektipäällikkö
0406690645 etunimi.sukunimi@jamk.fi

Projektin tulokset

Oivallista ruokaa -hankkeen tuloksia:

Hankkeessa tehtiin kattava selvitys mahdollisuuksista lisätä ravitsemuslaadun, elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurannan valvonta osaksi Oiva-valvontaa ja -neuvontaa. Tuloksena saatiin, että nykymuotoiseen Oiva-järjestelmään lisäykset eivät ole mahdollisia suoraan, vaan ne vaativat mm. lisäresursseja, lisäkoulutusta elintarvikevalvojille ja teemoihin liittyvää lainsäädäntöä. Tulokset ja ehdotukset on esitetty hankkeen loppuraportissa. Osa hankkeessa tuotetuista raporteista on julkisia ja osa annettu Ruokavirastolle valvonnan- ja neuvonnan kehittämisen tueksi.


Raportit:
Ravitsemukselliset riskit ravitsemispalveluissa. 2021.

Elintarvikejätteen seuranta ja ruokahävikin hallinta ravitsemispalveluissa. 2021.
Ravitsemispalvelutoimijoiden näkemyksiä ruoan ravitsemuksellisen laadun ja ruokahävikin seurannan liittämisestä Oiva-järjestelmään. 2021.
Valvontaviranomaisten näkemyksiä ruoan ravitsemuksellisen laadun ja ruokahävikin seurannan liittämisestä Oiva-järjestelmään. 2021.
Oivallista ruokaa -hankkeen pilotoinnit ravitsemuslaadun, elintarvikejätteen ja ruokahävikin valvonnan ja neuvonnan lisäämisestä Oiva-järjestelmään. 2022.
Koulutusehdotus elintarvikejätteen seuraamiseksi, ravitsemuslaadun edistämiseksi ja ruokahävikin vähentämiseksi. 2022.
Oiva-tarkastajien Webropol-kysely – tulosraportti. 2022.
Loppuraportti: Ravitsemuslaadun, elintarvikejätteen ja ruokahävikin seuranta osaksi Oiva-järjestelmää?  - Neuvontaa ja ohjausta kaivataan valvonnan rinnalle. 2022.

Artikkelit Elintarvike ja Terveys 5/21 ja 3/22, Kehittyvä elintarvike 6/21, SeAMK verkkolehti 13.10.2021, Read 30.5.22, Ravitsemusasiantuntija -lehti 2/22. Muut tiedotteet ja blogitekstit 12kpl.

- Viranomaishaastattelut 9 kpl, raportti
- Palveluntarjoajahaastattelut 9kpl, raportti

- Pilotoinnit kymmenessä kohteessa kahdella pilotointimallilla
- Koulutustarvekartoitus, valvontaviranomaiset ja ravitsemisliikkeet
- Ohjausryhmän kokous 5 kertaa

- Esitykset:
Ravitsemusvastuullisuus webinaarissa 2021
Ammattikeittiöosaajien kevätseminaarissa 2022
Elintarvikepäivillä 2022
Ravitsemusterapeuttien kevätpäivillä 2022
Ammattikeittiöosaajien päivässä s2022
Ravitsemusterveyspäivillä 2022