Jamk palvelee työelämää vuonna 2020

Jamk jatkoi palveluliiketoimintojaan vuonna 2020 koronapandemiasta ja kansainvälisen matkustamisen lähes täydellisestä pysähtymisestä huolimatta. Etäyhteyksiä sovellettiin onnistuneesti kansainvälisessä ja kotimaisessa yhteistyössä. Myös paikallisia yrityksiä autettiin mukautumaan koronan muuttamaan arkeen.

Neljä asiantuntijaa palaverissa tilassa, jonka taustalla on kaupunkimaisema.

Jamk tarjoaa yritysten tuotekehitykseen sekä palvelujen, prosessien ja liiketoiminnan kehittämiseen monipuolisia testaus- ja analysointiympäristöjä sekä palveluja. Palveluliiketoiminta perustuu kehittämiskumppanuuteen, jossa Jamk tukee maakunnan yrityksiä ja organisaatioita kehittymään, lisäämään kilpailukykyään ja kansainvälistymään.

Jamk on keskittänyt palvelutoiminnan sellaisille osaamisalueille, jotka osaamispohjaltaan perustuvat julkiseen koulutustehtävään ja näin pitävät yllä henkilöstön osaamista. Jamkin asiantuntijoiden aktiivinen osallistuminen palveluliiketoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen yrityksissä vahvistaa yhteiskehittämistä, asiantuntijuuden jakamista ja työelämän osaamistarpeiden ennakointia sekä koulutuksen työelämäläheisyyttä. Tällöin palvelutoiminta kehittää ja vahvistaa erityisesti laadullisesti koulutusta ja pitää sen työelämän kannalta relevanttina ja ajantasaisena.

Jamkin palveluliiketoiminnan volyymi oli vuonna 2020 4,7 miljoonaa euroa, mikä oli noin 0,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2019. Palvelutoiminnan lasku johtui pääosin koronapandemian vaikutuksista: tietyt alat, esimerkiksi matkailu- ravintola ja vapaa-ajan palvelualat kärsivät pandemian vaikutuksista merkittävästi, eikä mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle sitä kautta ollut.

Toisaalta tiettyjä Jamkin palveluliiketoimintoja pystyttiin jatkamaan, joskin koronarajoitusten sallimissa puitteissa. Esimerkiksi laboratorio- sekä testaus- ja analysointipalvelut jatkuivat poikkeusolojärjestelyin.

Jamk reagoi muuttuneeseen tilanteeseen ja toimintaympäristöön mm. tarjoamalla maakunnan yrityksille konsultointiapua koronarahoituksen hakemiseen. Monet maakunnan yritykset joutuivat koronan vaikutuksesta pakollisen digiloikan äärelle, jolloin tukea kaivattiin myös toiminnan digitalisointiin. Monet Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankkeet tarjosivatkin digitukea ilmaiseksi keskisuomalaisille yrityksille pahimmassa koronatilanteessa. Syyskuussa 2020 Jamk käynnisti Virtual Leaders -hankkeen, jonka tarkoituksena on auttaa keskisuomalaisia pk-yrityksiä ottamaan käyttöön tuottavia ja työhyvinvointia tukevia virtuaalijohtamisen toimintatapoja työyhteisöissä, joissa henkilöstö toimii ja työskentelee osittain tai kokonaan etänä. 

Koulutusviennissä kasvua

Koulutusvienti kasvoi koronan vaikutuksista huolimatta noin 6 % saavuttaen 2,2 milj. € tason (2019 2,1 milj. €), josta EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta perittävät lukukausimaksut muodostivat 1,2 milj. € (54%). Koulutusviennin palveluita saatiin toteutettua tehokkaasti myös etäyhteyksin. Koulutusviennin pääalueet ovat olleet Kiina ja Kazakstan.

Esimerkiksi Kiinan Beihua Universityssä toteutettiin neljä kahden viikon intensiiviopetusjaksoa kokonaan verkossa. Kullekin opetusjaksolle osallistui noin 150 sairaanhoitajaopiskelijaa. Kazakstanissa puolestaan järjestettiin verkon välityksellä yli 300 opetustunnin mentorointiprojekti, jonka aikana ohjattiin kazakstanilaisen huippuklinikan hoitajia hoitotieteen tutkimusprojekteissa. Myös Maailmanpankin rahoittamassa, vuonna 2017 alkaneessa, Kazakstanin hoitotieteen koulutusta kehittävässä projektissa ohjaus ja opetus toteutettiin verkon välityksellä. Vuoden 2020 aikana koulutuksia, seminaareja ja työpajoja projektissa järjestettiin kahdeksan kappaletta yhteensä noin 220 osallistujalle. Kaikkiaan Kiinan ja Kazakstanin suuntaan toteutettiin yhteensä noin tuhat verkkovälitteistä opetustuntia.

Kiinan ja Kazakstanin ohella vuoden 2020 aikana on tarkasteltu myös uusia mahdollisia kohdemaita. Koulutusviennin yhteistyö opettajankoulutuksessa on jatkunut EduCluster Finland Oy:n kanssa.