Projekti

Virtual Leaders - Virtuaalijohtamisella tuottavuutta ja työhyvinvointia

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Virtual Leaders
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.9.2020 - 31.8.2023
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Virtual Leaders - Virtuaalijohtamisella tuottavuutta ja
työhyvinvointia -hanke vastaa pk-yritysten tarpeeseen kehittyä virtuaalisesti
toimivien työyhteisöjen ja tiimien johtamisessa. Hankkeen tarkoituksena on
auttaa pk-yrityksiä ottamaan käyttöön tuottavia ja työhyvinvointia tukevia
virtuaalijohtamisen toimintatapoja työyhteisöissä, joissa henkilöstö toimii ja
työskentelee osittain tai kokonaan etänä. Hankkeen päätavoitteena on torjua ja
ratkaista erilaisia johtamisen haasteita, joita osallistuvissa virtuaalisissa
työyhteisöissä on noussut esiin ja joita tunnistetaan hankkeen aikana.

Virtuaalijohtamisella viitataan johtamistapaan, joka toteutetaan
pääosin digitaalisissa kanavissa (Zaccaro & Bader,2003, 377). Suurin ero
virtuaalijohtamisen ja perinteisen johtamisen välillä on siinä, että tiimin
johtaminen tapahtuudigitaalisia kommunikaatiovälineitä käyttäen ja keskenään
työtä tekevät ihmiset tapaavat toisiaan vain harvoin tai eivät lainkaan.
Virtuaalijohtajat johtavat lähinnä sähköisten viestintävälineiden kautta.
(Humala, 2007, 15; Sydänmaanlakka, 2009, 166.). Tässä hankkeessa
virtuaalijohtaminen on hajautetun työyhteisön johtamista ympäristössä, jossa
vuorovaikutus tapahtuu pääasiassa tai osin sähköisten viestintävälineiden
avulla.

Rakennamme erilaisia tapoja torjua ja ratkaista
virtuaalijohtamisen haasteita tutkimuksiin, tietoon ja hankkeen aikana
saataviin kokemuksiin pohjautuen. Lopputuloksena syntyy virtuaalijohtamisen
konkreettinen kehittämisen malli pk-yrityksille. Lisäksi kuvaamme käytännön
esimerkkejä ja työkaluja tuloksellisen virtuaalijohtamisen käyttöönottoon sekä
yritysten saamat opit. Lopussa tuodaan esiin myös hankkeen aikana tunnistetut
erilaisten virtuaalityöyhteisöjen johtamishaasteiden yhdistävät ja erottavat
tekijät, joista voidaan oppia eri tilanteissa ja eri vaiheissa olevien
yritysten kehittämisessä

Hanke on jaettu neljään (4) eri alatavoitteeseen, joista
muodostuvat hankkeen työpaketit. Työpakettien toteuttaminen tapahtuu kokeilevan
kehittämisen menetelmin, ja ne toteutuvat limittäin yrityskohtaisena sekä
verkostoyhteistyönä.

1. Ymmärryksen muodostaminen torjuttavista ja ratkaistavista
virtuaalijohtamisen haasteista

2. Tuottavuutta ja työhyvinvointia tukevien
virtuaalijohtamisen kehityspolkujen rakentaminen

3. Yritysten virtuaalijohtamisosaamisen kehittäminen
verkostoyhteistyönä

4. Kehittämismallin rakentaminen sekä oppien analysointi,
jalostaminen ja jakaminen

Hanke edistää kaikkia kestävän kehityksen kolmea eri
osa-aluetta. Taloudellisesti kestävää kehitystä tavoitellaan lisäämällä
pk-yritysten osaamista ja tuottavuutta, ekologisesti kestävää kehitystä matkustamisen
tarpeen vähentymisen kautta sekä sosiaalisesti kestävää kehitystä työn teon
paikasta riippumattomuuden ja työhyvinvoinnin lisääntymisen kautta. Hankkeen
toiminta on pääosin virtuaalista ja hankkeen viestinnässä sekä
materiaalintuotannossa hyödynnetään digitaalisia alustoja. Hankkeen päätavoite
ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta toteuttamisessa huomioidaan
työelämän sukupuolistuneet rakenteet. Hanke ei kohdistu suoraan tiettyyn
toimialaan, mutta esim. miesvaltaisella IT-alalla toimitaan paljon virtuaalityöyhteisöissä. Kun yrityksiä rekrytoidaan hankkeeseen, pyritään varmistamaan,
että yrityksessä on sekä miehiä että naisia. Hankkeen valmisteluvaiheessa on
kontaktoitu yrityksiä mahdollisimman laajasti eri toimialoilta (esim.
rakennus-, logistiikka- ja sote-alat).

Hanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteistyönä
hankkeessa mukana olevien keskisuomalaisten pk-yritysten ja aiheeseen liittyvän
verkoston kanssa 1.9.2020-31.8.2023.

Lisätietoa hankkeesta: jamk.fi/virtualleaders ja
projektipäälliköltä Kaisa Sulasalmelta, etunimi.sukunimi@jamk.fi