Projekti

Virtual Leaders - Virtuaalijohtamisella tuottavuutta ja työhyvinvointia

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Virtual Leaders
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.9.2020 - 31.8.2023
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus
Virtual Leaders - Virtuaalijohtamisella tuottavuutta ja työhyvinvointia -hanke vastaa pk-yritysten tarpeeseen kehittyä
virtuaalisesti toimivien työyhteisöjen ja tiimien johtamisessa. Hankkeen tarkoituksena on auttaa pk-yrityksiä ottamaan käyttöön tuottavia ja työhyvinvointia tukevia virtuaalijohtamisen toimintatapoja työyhteisöissä, joissa henkilöstö toimii ja työskentelee osittain tai kokonaan etänä. Hankkeen päätavoitteena on torjua ja ratkaista erilaisia johtamisen haasteita, joita osallistuvissa virtuaalisissa työyhteisöissä on noussut esiin ja joita tunnistetaan hankkeen aikana.

Virtuaalijohtamisella viitataan johtamistapaan, joka toteutetaan pääosin digitaalisissa kanavissa (Zaccaro & Bader,
2003, 377). Suurin ero virtuaalijohtamisen ja perinteisen johtamisen välillä on siinä, että tiimin johtaminen tapahtuu
digitaalisia kommunikaatiovälineitä käyttäen ja keskenään työtä tekevät ihmiset tapaavat toisiaan vain harvoin tai eivät lainkaan. Virtuaalijohtajat johtavat lähinnä sähköisten viestintävälineiden kautta. (Humala, 2007, 15; Sydänmaanlakka, 2009, 166.). Tässä hankkeessa virtuaalijohtaminen on hajautetun työyhteisön johtamista ympäristössä, jossa vuorovaikutus tapahtuu pääasiassa tai osin sähköisten viestintävälineiden avulla.

Hankkeessa rakennetaan tutkimuksiin, tietoon ja hankkeen aikana saataviin kokemuksiin pohjautuen 15 erilaista tapaa torjua ja ratkaista virtuaalijohtamisen haasteita. Lopputuloksena syntyy virtuaalijohtamisen konkreettinen kehittämisen malli pk-yrityksille. Lisäksi kuvataan käytännön esimerkkejä ja työkaluja tuloksellisen virtuaalijohtamisen
käyttöönottoon sekä yritysten saamat opit. Lopussa tuodaan esiin myös hankkeen aikana tunnistetut erilaisten
virtuaalityöyhteisöjen johtamishaasteiden yhdistävät ja erottavat tekijät, joista voidaan oppia eri tilanteissa ja eri
vaiheissa olevien yritysten kehittämisessä.

Hanke on jaettu neljään (4) eri alatavoitteeseen, joista muodostuvat hankkeen työpaketit. Työpakettien toteuttaminen tapahtuu kokeilevan kehittämisen menetelmin, ja ne toteutuvat limittäin yrityskohtaisena sekä verkostoyhteistyönä.
1. Ymmärryksen muodostaminen torjuttavista ja ratkaistavista virtuaalijohtamisen haasteista
2. Tuottavuutta ja työhyvinvointia tukevien virtuaalijohtamisen kehityspolkujen rakentaminen
3. Yritysten virtuaalijohtamisosaamisen kehittäminen verkostoyhteistyönä
4. Kehittämismallin rakentaminen sekä oppien analysointi, jalostaminen ja jakaminen

Hanke edistää kaikkia kestävän kehityksen kolmea eri osa-aluetta. Taloudellisesti kestävää kehitystä tavoitellaan
lisäämällä pk-yritysten osaamista ja tuottavuutta, ekologisesti kestävää kehitystä matkustamisen tarpeen
vähentymisen kautta sekä sosiaalisesti kestävää kehitystä työn teon paikasta riippumattomuuden ja työhyvinvoinnin
lisääntymisen kautta. Hankkeen toiminta on pääosin virtuaalista ja hankkeen viestinnässä sekä
materiaalintuotannossa hyödynnetään digitaalisia alustoja. Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon
edistäminen, mutta toteuttamisessa huomioidaan työelämän sukupuolistuneet rakenteet. Hanke ei kohdistu suoraan
tiettyyn toimialaan, mutta esim. miesvaltaisella IT-alalla toimitaan paljon virtuaalityöyhteisöissä. Rekrytoitaessa
osallistujia hankkeeseen pyritään varmistamaan, että mukana on sekä miehiä että naisia. Hankkeen
valmisteluvaiheessa on kontaktoitu yrityksiä mahdollisimman laajasti eri toimialoilta (esim. rakennus-, logistiikka- ja
sote-alat).

Hanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu yrityskohtaiseen kehityspolkuun osallistuvien 15 keskisuomalaisen pk-yrityksen ja aihealueeseen liittyvän verkoston yhteistyönä 1.9.2020-31.8.2023.

Lisätietoja jamk.fi/virtualleaders ja projektipäällikkö Hilkka Heikkilä, 050 430 8407, hilkka.heikkila@jamk.fi.