Projekti

Biotalouden yrityskiihdyttämö Saarijärvelle

Rahoitusohjelma

Lyhenne
BioPaavo
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.12.2019 - 31.8.2023
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

Biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavo

Biotalouden yrityskiihdyttämö Saarijärvelle -hankkeen keskeisinä tehtävinä ovat biotalousliiketoiminnan kehittäminen ja synnyttäminen, uusien teknologioiden, robotiikan ja digitalisaation hyödyntäminen, kykyjen ja osaamisen kehittäminen sekä yritysverkostojen ja ekosysteemityön rakentaminen.

Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jolla vauhditetaan biotalousalan yritysten liiketoiminnan kehitystä ja kasvua. Se on toimintamalli, joka yhdistää pk-yrityssektorin innovatiivisuutta ja ketteryyttä globaalien yritysten markkinatuntemuksen, skenaariotyön ja asiakaskontaktien kanssa. Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten tehtävänä on osoittaa uusia avauksia ja kehittämistarpeita, ja pk-yritysten tehtävänä on kehittää uusia ratkaisuja esitettyihin avauksiin. Tätä työtä tehdään hankkeen aikana useiden innovaatiokilpailuiden (hackathon) avulla.

Yrityksien kasvun ja menestys perustuvat suurelta osin yrittäjien ja sijoittajien riskinottoon, mutta toimiva innovaatio- ja yrittäjäekosysteemi luo pohjan sille osaamiselle, tiedon jakamiselle ja yhteistyölle, josta innovaatiot syntyvät. Tämän vuoksi tarvitaan biotalouden toimialaan 'fasilitaattori', joka yhdistää koulutuksen, TKI-osaamisen, verkostot ja myös erilaiset rahoitusinstrumentit niin, että ne vahvistavat yritystoimintaa biotalouskentässä.

BioPaavon painopistealueet:

Tavoitteena raaka-aineiden ja tuotteiden jatkojalostus korkeamman lisäarvon saavuttamiseksi. Uusien innovaatioiden laaja testaaminen teknologian avulla: agritech, foodtech ja digitalisaatio. Myös teolliset symbioosit, joissa ruuantuotannossa hyödynnetään teollisuuden sivuvirtoja, kuten hiilidioksidi, hukkalämpö, energia, mahdolliset uudet kasvualustat, jne.

Metsätalous ja puun hyödyntäminen korkeamman lisäarvon liiketoimintana: puurakentaminen, sisustustuotteet, perinteisen puuosaamisen ja artesaanikäsityön arvostus ja puuteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen laajasti terveys, kauneus, ruoka, energia, ym. aloilla.

Uusiutuva energia, sisältäen biokaasun ja siihen liittyvän tutkimustyön ja teknologian testaaminen. Toimijoiden verkottaminen ja laajan alueellisen biokaasuekosysteemin rakentaminen. Tavoitteena biokaasutuotannon lisääminen, biokaasun laajemman käytön mahdollistaminen ja liikennepolttoaineen jakelupisteiden lisääminen. Lisäksi aurinko- ja tuulienergian mahdollisuudet, sekä sivuvirtojen, kuten hukkalämmön sekä laajemmin puhtaasti biopohjaisten massojen ja puupohjaisien materiaalien laajempi hyödyntäminen.

Vesiosaaminen ja puhtaiden vesistöjen hyödyntäminen alueellisina, kansallisina ja kansainvälisinä brändituotteina sekä kalastus- ja kestävän matkailun palvelutarjonnassa.

Lisätietoja: Tiina Kuisma, projektipäällikkö, 044 230 5042, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Projektin tulokset

BioPaavo sai lentävän lähdön. Avajaiset vietettiin Ystävänpäivänä 14.2.2020, jolloin BioPaavossa oli ohjelmaa koko päivälle. Aamupäivällä aloitimme Avoimilla ovilla. Päivällä pidettiin Uuden sukupolven biotalous -seminaari, ja ilta päättyi juhlavaan kutsuvierastilaisuuteen.  Päivän aikana eri tilaisuuksiin osallistui liki 600 henkeä.

Maaliskuussa 2020 kuvioihin tuli täysin odottamaton muuttuja, korona, joka on jonkin verran hidastanut suunniteltua hanketyötä ja toisaalta tuonut mukanaan paljon uudenlaista ja nopealla aikataululla liikkeelle laitettua toimintaa.

Yrityskiihdyttämön toimintamallin suunnittelua tehdään tekemisen ja konkreettisten kokeilujen kautta. Toimintamallin kehittämistyö aloitetiin kartoittamalla parhaat käytänteet sekä kansallisesti, että kansainvälisesti jo toimivista yrityskiihdyttämöistä ja innovaatiokeskittymistä. Samanaikaisesti selvitetään myös Biotalouden yrityskiihdyttämölle potentiaaliset kumppanikeskukset.

Taustaselvitystä varten tehdyn kilpailutuksen jälkeen toimeksiannon vastaanotti Gaia Consulting. Työ BioPaavon liiketoimintamallin ja ansaintalogiikan rakentamiseksi selvitys valmistu marraskuussa 2020.  

Hankesuunnitelmaan on kirjattu, että hankkeen aikana syntyy biotalouden alustaekosysteemien prosesseihin ja toimintoihin soveltuvia ratkaisuja. Näihin kuuluvat valitut avainteknologiat, erilaiset data-aineistot ja virrat, reaalimaailman ja digitaalisten varantojen yhdistäminen. Näin syntyy biotalousliiketoimintaa tukeva digitaalinen toimintaympäristö. Kilpailutuksen jälkeen alustaratkaisuksi valittiin Howspace. Lisäksi hankkeen käytössä on Rdi2club hankkeessa kehitetty BioBord-alusta.

Hankkeessa rakentaa laaja yhteistyöverkko yrityksien ja eri toimijoiden välillä. Säännöllistä yhteistyötä tehdään Pohjoisen Poolin kanssa, joka on pohjoisen Keski-Suomen kehitysyhtiöiden ja kehittäjien vapaamuotoinen verkosto, sekä Äänekosken Plänet B:n ja KasvuOpenin kanssa. BioPaavo on mukana Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkostossa YMPYRÄKS.

BioPaavo rakentaa yhdessä Biotalouskampuksen ja Saarijärven kaupungin kanssa pilttihanketta, jossa kartoitetaan 5G:n mahdollisuuksia maataloudessa. Kesäkuussa (11.6.2020) järjestettiin 5G-työpaja, johon osallistui noin 60 henkeä. Keynote-puheenvuoron tilaisuudessa käytti Johan Booij, Wageningenin yliopistosta Hollannista. 5G-työ jatkui 20.8. 2020 jatkotyöpajalla, jonka pohjalta ollaan tekemässä hankehakemusta, jonka tavoitteena on rakentaa maaseudun digitaalisen toimintaympäristön pilotti Tarvaalan ja Saarijärven aluelle.

Hankkeessa on aloitettu Keski-Suomen biokaasuekosysteemin rakentaminen. Ensimmäinen askel oli 2.9.2020 järjestetty työpaja, joka sai jatkoa 11.11.2020. Biokaasuyhteistyöhön liittyy myös VTT:n ja JAMK:n Business Finlandille tekemä Hawuja-hankehakemus, joka tehdään kahdessa vaiheessa: ensin co-creation ja tämän jälkeen co-innovation hankkeena. Biokaasuekosysteemityö ja Hawuja-hanke kulkevat rinnakkain. Mallinnusta ja yhteistyötä tehdään Pirkanmaan biokaasuekosysteemin, PirkaBion kanssa. Tavoitteena on saada laajempi yhteistyö Lounais-Suomen alueiden kanssa. Yhteistyötahoina Pirkanmaan liitto, Verte Oy, ELY Pirkanmaa ja Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto. BioPaavo ja JAMK ovat mukana TEM:n Aluekehittämisen temaattiset verkostot ja kehittämisvyöhykkeet haussa, jossa rakennetaan alueiden välistä yhteistyötä biokaasun ympäriltä.

Kestävään ruuantuotantoon ja suljettuun ruuantuotantoon liittyen BioPaavossa järjestettiin 25.9.2020. Uusi teknologia ja robotiikka ruuantuotannossa -työpaja, jossa kartoitetaan mahdollisuuksia jatkohankkeille, kuten ruuantuotannon kyberturva ja agROBOfood.

Vuoden 2020 BioPaavo järjesti yhteistyössä Saarijärven elinkeinotoimen ja Yrittäjä-järjestön kanssa noin 30 kertaa virtuaaliset Yrittäjäkahvit, jotka ovat jatkuneet vuoden 2021 alkuvuoden aikana.

BioPaavo on järjestänyt vuoden 2020 lopun ja 2021 alkupuolen aikana kaksi yritysvetoista innovaatiokilpailua. BioPaavo ja Kasvu Open järjestivät yhteistyössä Berner Oy:n ja Tikalan Oy:n kanssa turvehackathonin, jonka tavoitteena on löytää vaihtoehtoja turpeelle ja samalla kehittää kestävää ja ympäristöystävällistä liiketoimintaa. Turpeen korvaavia ratkaisuja on jo aiemmin kartoitettu ja tutkittu useassa eri hankkeessa. Haaste tarjoaa mahdollisuuden tuoda ideat yhteen niiden edelleen kehittämiseksi ja uusien mahdollisuuksien tunnistamiseksi. Hackathoniin haki 14 joukkuetta, joista 9 tiimiä jatkoi varsinaiseen hackathoniin. Monipuolisesten ratkaisuvaihtoehtojen joukosta tuomaristo valitsi voittajaksi Valiotiimin, kakkoseksi tuli Carbons Finland Oy. Valiotiimin ideassa lehmän lietelannasta separoidusta kuivajakeesta prosessoidaan kuivaa, hygieenistä ja ravinteikasta raaka-ainetta joko karjatilan omaksi kuivikkeeksi tai kasvualustan raaka-aineeksi. Prosessissa hyödynnetään kuivajakeen kompostoitumisessa syntyvää lämpöä massan kuivaukseen ja hygienisoimiseen.

Toinen hackathon toteutettiin Siparila Oy:n toimeksiannosta, jolla haettiin ekologisesti kestäviä ratkaisuja puun teolliseen pintakäsittelyyn. Kestävän rakentamisen tavoitteisiin kuluu, että vähennämme ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia, uusiutumattoman energian käyttöä sekä huolehdimme rakennuksien käyttäjien terveydestä ja hyvinvoinnista. Siparilan toiminnassa korostuvat ekologisuus, turvallisuus ja edelläkävijyys tuotekehittelyssä. Tämän vuoksi Siparila lähti hakemaan ekologisia ratkaisuja puun pintakäsittelyyn yhdessä BioPaavon ja Kasvu Openin kanssa. Puun kestävyyden parantamiseen ja sen värjäämiseen käytetään tuotteita, jotka saattavat sisältää muovin lisäksi kuparia, sinkkiä ja titaania. Hackathonissa haettiin näille aineille korvaavia, ekologisia ja ihmisten hyvinvointia parantavia raaka-aineita.

Voittajaksi haasteessa selviytyi Team Sinisoija ideallaan kestävän kehityksen mukaisesta puupinnoitteesta. Team Sinisoijaan kuuluvat Natural Indigo Finland Oy, Brightplus Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä tutkijatohtori Anja Primetta yhteistyössä BioColour-hankkeen kanssa.

– Kestävillä pintakäsittelyratkaisuilla on kasvavaa kysyntää erityisesti Keski-Euroopassa. Olemme tällä innovaatiohaasteella hakeneet aivan uusia ratkaisuja, jotka voisivat olla myös jotakin muuta kuin perinteisesti pensselillä levitettäviä pintakäsittelyaineita. Lisäksi hackathon toi yhteen osaajia ja tahoja, joiden kanssa on hyvä tehdä jatkossa yhteistyötä, totesi hackathonin jälkeen Siparilan toimitusjohtaja Juha Sojakka. 

BioPaavon uusimmat hackathonhaasteet ovat julkistettu! Kemiran toimeksiannosta haetaan digitalisaatiosta ja alustataloudesta ratkaisuja
uudistuvaan ja kestävään kemianteollisuuteen. Tavoitteena on löytää uusia
liiketoimintamalleja, jotka voivat edesauttaa kemianteollisuutta lisäämään
uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämistä raaka-aineketjuissaan. V
altran hackathon-toimeksianto koskee ratkaisuja, joiden avulla voidaan työkoneiden
tuottamasta datasta synnyttää lisäarvoa loppuasiakkaalle. Näin voidaan
edesauttaa kestävän ruoantuotannon ja alkutuotannon digitalisaatiota, tiedolla
johtamista, reaaliaikaiseen dataan perustuvaa päätöksentekoa,
ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä kannattavuutta ruokaketjussa.