Asiantuntijapalvelut

Robotiikan ja konenäön palvelut

Tarjoamme robotiikan ja konenäön testaus- ja pilotointipalveluita, joiden avulla voidaan arvioida teknologioiden soveltuvuutta yrityksesi prosessien automatisointiin. Palvelut toimivat investointipäätöksen tukena ja madaltavat riskiä käyttöönottaa robotiikkaa.

Mies laboratoriossa

Robotiikan ja konenäön avulla tehokkuutta toimintaan

Robotiikka ja konenäkö ovat voimakkaasti kasvavia kehitysalueita, jotka tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia tuotantotehokkuuden kasvattamiseen, laadun varmistamiseen sekä työn kuormittavuuden vähentämiseen.

Palveluiden toteutus

Robotics by Jamk on Keski-Suomen alueen robotiikan osaamiskeskittymä ja yhteistyöverkosto, jota yritykset voivat hyödyntää testatakseen ja pilotoidakseen robotiikkaa matalalla kynnyksellä. Palveluiden sisältö ja toteutustapa määritellään aina tapauskohtaisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelut voidaan toteuttaa joko kokonaan tai osittain Robotics by Jamk -laboratorioissa. Tarvittaessa toteutus voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää myös kokonaan asiakkaan tiloissa. Palveluiden toteutusajankohta määräytyy asiakkaan tarpeen ja toteutustavan mukaan.

Palvelut voidaan toteuttaa joko kokonaan asiantuntijatyönä tai osittain/kokonaan opiskelijatyönä. Palvelulle määritellään kuitenkin aina erikseen siitä vastaava henkilö, joka huolehtii projektin etenemisestä, resursseista ja raportoinnista. Kustakin palvelusta kirjoitetaan erikseen sopimus, jossa määritellään yhteyshenkilöt ja palvelun tarkempi kohde. Asiakkaalle raportoidaan aina projektin etenemisestä. Lopuksi tulokset esitellään etukäteen sovitulla tavalla.

Tutustu tarkemmin palveluiden toteutusprosessiin

Robotiikan ja konenäön palveluiden prosessikuvaus

Palvelutuotteet

Kaikki palvelumme toteutetaan yllä kuvatun palveluprosessin mukaisesti ja sisältävät määrittelyvaiheen, jossa sovitaan palvelun tarkempi sisältö. Tyypillisimmät palvelutuotteemme on esitelty alla.

Simulointi – robotisoitavan prosessin pilotoinnin, suunnittelun tai investoinnin tueksi

Mallintamalla robotisoitava prosessi, kuten tuotantosolu, pyritään varmentamaan pilotointi- tai toteutusvaiheessa tehtäviä suunnitteluvalintoja. Graafisten simulointimallin avulla voidaan suunnitella kohteiden sijoittelu, prosessit, robottien liikeradat ja alustavat ohjelmat sekä toteuttaa törmäystarkastelu ja analysoida prosesseja. Simulointimalleista on myös mahdollista tuoda valmiita robotinohjelmia esimerkiksi pilotointivaiheeseen siirryttäessä tai kuvia ja videoita esimerkiksi investointipäätösten ja kilpailuttamisen tueksi.

Simulointimallien luominen on erityisen hyödyllistä asiakkaalle ennen varsinaista pilotointia tai vaikkapa robottisolun konseptia suunniteltaessa, jolloin voidaan välttyä suurelta testaustyömäärältä pilotointivaiheessa sekä pienentää riskejä järjestelmää käyttöönotettaessa. Simuloiminen on usein suositeltavaa myös muiden palveluiden yhteydessä etenkin robottisovelluksissa. Palvelun lopputulemana ovat simulointimallista tuodut kuvat, videot sekä raportoinnit erillisen määrittelyn mukaisesti.

Hintahaarukka tyypillisesti: 1 000–5 000€

Laboratoriotestaus – pienen osakokonaisuuden testaaminen laboratorioympäristöissä

Konenäön, robotiikan tai niiden integraation soveltuvuus eri käyttökohteisiin vaatii usein huolellisen suunnittelun lisäksi testaamista. Soveltuvuuden lisäksi tulisi määritellä käytettävän teknologian mahdollisuudet ja rajoitteet kyseisessä sovelluskohteessa, jotta järjestelmästä voidaan saada mahdollisimman suuri hyöty sitä käyttöönotettaessa. Esimerkiksi konenäön osalta mittaustarkkuuden määrittäminen tai eri komponenttien soveltuvuus ja käyttömahdollisuudet (mm. optinen geometria, valaistus) eivät ole välttämättä yksiselitteisiä ja vaativat useimmiten testaamista vähintään laboratorioympäristöissä. Myös teollisuusrobottien suorituskyky ja suunnitteluvalinnat voivat olla oleellisia varmistaa ennen investointia.

Konenäön ja robotiikan laboratoriot tarjoavat laajat mahdollisuudet testata erilaisia teknologioita niin fyysisen kuin ohjelmallisen soveltuvuuden osalta. Laboratoriotestauksessa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon olemassa olevia ympäristöjä, mutta testauksen aikana voidaan tarvittaessa esimerkiksi 3D-tulostaa tai työstää lisätarvikkeita. Palvelun lopputulemana asiakkaalle esitellään laboratorioympäristöissä toteutettu testausjärjestelmä ja raportoidaan testauksen tulokset sovitun määritelmän mukaisesti. Asiakkaan edustajat voivat osallistua tarvittaessa myös testausten toteuttamiseen Jamkin työntekijöiden ohella. Palvelun laajuus määräytyy sovelluskohteen ja tarpeen mukaan, joten se voi vaihdella lyhyestä päivän mittaisesta testauksesta joidenkin viikkojen kehittämistyöhön.

Hintahaarukka tyypillisesti: 1 000–10 000 €

Kokonaisvaltainen testaus – suurempien kokonaisuuksien mallintaminen, testaaminen sekä pilotointi

Mikäli on selkeästi tunnistettu tarve kehittää prosesseja konenäön tai robotiikan avulla, mutta tahdotaan kartoittaa investointiin liittyy riskejä ja epävarmuuksia tai toisaalta kasvattaa osaamista kyseisiin teknologioihin liittyen, on niiden hyödyntämiseen hyvä tutustua tarkemmin kokonaisvaltaisella testaamisella.

Palvelun tarkempi sisältö määritellään aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kokonaisvaltainen testaus alkaa määrittelyvaiheen jälkeen simulointimallin luomisella ja komponenttien valinnalla. Simulointimalli esitellään asiakkaalle ennen testausympäristön rakentamista laboratorioon. Testausympäristö voi vaatia esimerkiksi robotin tarttujan tai muiden lisälaitteiden mallintamista ja 3D-tulostamista sekä erilaisia suunnitteluvaiheita mekaniikka- ja sähkösuunnittelusta ohjelmistosuunnitteluun. Testit toteutetaan ja testaustulokset esitellään asiakkaalle Jamkin tiloissa. Tämän lisäksi sovellusta voidaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan pilotoida asiakkaan tiloissa erikseen sovittavan pilotointijakson aikana. Pilotointiin soveltuu hyvin esimerkiksi konenäkösovellukset laadunvarmistukseen tai tuotannonseurantaan sekä helposti siirrettävää yhteistyö- ja mobiilirobotiikkaa hyödyntävät sovelluskohteet. Testausympäristöt toteutetaan mahdolliset pilottijaksot huomioiden. Kokonaisvaltaisen testauksen ja pilotoinnin tulokset esitellään ja raportoidaan asiakkaalle sovitun mukaisesti.

Hintahaarukka tyypillisesti: 5 000–20 000 €

Suurempi tuotekehittämisprojekti – osa suurempaa kokonaisuutta tai TKI-hanketta

Palvelu voi sisältää hyvin laaja-alaista soveltavaa tutkimusta ja kehittämistä määriteltyihin robotiikkaa tai konenäköä koskeviin teknologisiin ratkaisuihin liittyen. Tarkoituksena on tuoda yrityksiin uutta tietoa ja auttaa varautumaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin tai haasteisiin. Yhteistyön laajuus määritellään aina erikseen ja arvioidaan sen soveltuvuus käynnistettäviin tai olemassa oleviin hankkeisiin ja toimintaan. Palvelun tarkoituksena on edistää yritysten tuotekehitysprojekteja ja luoda pidempiaikaista yhteistyötä.

Hintahaarukka tyypillisesti: > 20 000 €

Toteutusympäristö

Asiakkaalla on käytettävissään Robotics by Jamkin laadukkaat robotiikan ja konenäön laboratorioympäristöt sekä osaaminen niiden hyödyntämiseksi. Testaus/pilotointi määritellään tapauskohtaisesti yhdessä asiakkaan kanssa ja tuloksena syntyy konkreettinen demo/pilotti vaatimusmäärittelyn mukaisesti. Pilotin myötä asiakkaalla on kokemuksia testatun teknologian soveltuvuudesta kohteeseensa. Tuotokset raportoidaan asiakkaalle sovitussa muodossa (esimerkiksi esitysmateriaali, video tai perinteinen kirjallinen raportti).

Katso 360° esittely Jamkin robotiikan laboratorioympäristöstä.

Kenelle?

Palvelut soveltuvat yrityksille ja organisaatioille, jotka suunnittelevat robotiikan käyttöönottoa tai haluaisivat hyödyntää sitä aiempaa tehokkaammin.

Hinta

Palvelun hinta määräytyy käytettävien resurssien ja testattavan/pilotoitavan kohteen laajuuden mukaan. Toteutuksen yksityiskohdista sovitaan aina asiakkaan kanssa etukäteen. Tyypillisimpien palvelutuotteidemme hintahaarukat on esitelty palvetuotteiden yhteydessä.

Miksi valita meidät?

Robotics by Jamk on tehnyt pilotteja useille toimialoille, joiden perusteella on lisätty asiakkaiden osaamista ja voitu auttaa yritystä robotiikan käyttöönottamisessa. Tarkempia tietoja pilotoinneista löytyy mm. Robots on Road -projektin loppujulkaisusta sekä Robotics by Jamkin verkkosivuilta ja YouTube-kanavalta.

LH Liftin ja Jamkin tuottoisa yhteistyö on kestänyt jo vuosia.

Lue LH Liftin Supply Chain Manager Eero Viikin kokemuksia yhteistyöstä.

Lue lisää

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Samppa Alanen

Asiantuntija, Specialist
IT-Instituutti, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358403575397

Juho Riekkinen

Lehtori, Senior Lecturer
IT-Instituutti, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358405716417