Tutkinto-opiskelija

Ohjauksen periaatteet Jamkissa

Periaate 1. Ohjaus tukee osallisuutta ja aktiivisuutta

Sinulla on oikeus ja velvollisuus olla oman elämäsi asiantuntija. Ohjauksen tuella luot oman opiskelu- ja urapolkusi. Ohjaus vahvistaa kuulumistasi opiskelija- ja korkeakouluyhteisöön.

Keskeiset henkilöt, palvelut ja käytänteet

 • Opiskelijana laadit oman opiskelu- ja urasuunnitelmasi ja käyt niitä HOPS-keskusteluissa läpi lukuvuosittain opettajatutorisi kanssa. Tutustut Jamkin tutkintosääntöön sekä eettisiin ja pedagogisiin periaatteisiin ja tulet tietoiseksi omista oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi opiskelijana.
 • Vertaistutor tarjoaa sinulle vinkkejä ja neuvoja opiskelusi tueksi ensimmäisenä lukuvuonna. Hän auttaa sinua pääsemään osaksi omaa ryhmääsi ja opiskelijayhteisöäsi sekä tuo esille opiskeluun, arkeen ja vapaa-aikaan liittyviä mahdollisuuksia.
 • Opettajatutor toimii lähiohjaajanasi ja ohjaa HOPS-työskentelyäsi koko opintojesi ajan myös mahdollisen ulkomaan jaksosi aikana.
 • Kansainvälistymispalvelujen henkilöstö tukee opiskelijoita ja ohjaajia ulkomaan opiskeluun ja harjoitteluun liittyvissä asioissa muun muassa hakuaikoihin, vaihtokohteisiin, hakuprosessiin ja apurahoihin liittyen.
 • Tapaat opintoasiainkoordinaattorin ensimmäisen kerran orientaatioviikolla, jolloin kuulet opiskelijapalveluiden palveluista tutkinto-opiskelijoille. Oma opintoasiainkoordinaattorisi neuvoo sinua esimerkiksi opintojen aloitukseen, opiskeluoikeuteen, ilmoittautumisiin, opintojen rakenteeseen ja opintososiaalisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä.

Periaate 2. Ohjaus tukee hyvinvointia

Sinulle on tarjolla opintojasi ja arkeasi tukevia palveluja ja toimintaa. Elämäntilanteesi ja voimavarasi huomioidaan ohjauksessa ja henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassasi.

Keskeiset henkilöt, käytänteet ja palvelut

 • Opiskelijana huolehdit omasta hyvinvoinnistasi ja hyödynnät tarvittaessa Jamkin ohjaus- ja hyvinvointipalveluja.
 • Opettajatutor auttaa sinua suunnittelemaan omaan elämäntilanteeseesi sopivan HOPSin. HOPS-keskusteluissa pohditaan myös hyvinvointiin, jaksamiseen ja aikatauluttamiseen liittyviä asioita. Opettajatutorisi kanssa voit keskustella opintoihin vaikuttavista elämäntilanteista ja voimavaroistasi.
 • Opinto-ohjaaja ohjaa sinua elämän solmukohdissa ja silloin, kun opintosi eivät suju suunnitellusti. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi terveydentilaan, jaksamiseen tai elämäntilanteisiin. Hän ohjaa sinua myös saavutettavuuteen ja yksilöllisiin opintojärjestelyihin liittyvissä asioissa.
 • Saat vertaistukea erilaisissa opintoihin ja muuhun elämään liittyvissä kysymyksissä koulutetuilta vertaistutoreilta.
 • Opiskelijakunta JAMKO tarjoaa monenlaista yhteistä tekemistä ja tapahtumia, joissa voit tutustua myös muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoihin ja löytää uusia kavereita.
 • Opintopsykologin kanssa voit käydä keskustelemassa ja saamassa ohjausta silloin, kun koet, että elämässäsi on tekijöitä, jotka heikentävät opiskelukykyäsi. Opiskelukykyyn vaikuttavia asioita voivat olla esimerkiksi oppimiseen ja mielenterveyteen liittyvät pulmat tai kuormittava elämäntilanne.
 • Opiskeluterveydenhuollossa hoituvat esimerkiksi rokotukset ja ehkäisyasiat ja saat apua erilaisten sairauksien hoitoon ja mielenterveyteen sekä suun terveydenhuoltoon.
 • Oppilaitospappi tarjoaa sinulle keskusteluapua erilaisissa elämän haasteissa ja paineissa. Voit jutella papin kanssa luottamuksellisesti ihmissuhteisiin, stressiin, suruun, kriiseihin ja ahdistukseen sekä elämänkatsomukseen liittyvistä asioista.
 • Häirintäyhdyshenkilö tukee sinua tilanteissa, joissa koet tulleesi kiusatuksi tai häirityksi.
 • Päihdeyhdyshenkilö tukee opiskelijaa ja opiskeluyhteisöä päihde- ja peliongelmiin liittyen ja auttaa esimerkiksi hoitoon ohjautumisessa.
 • Korkeakoululiikunta tarjoaa erilaisia liikuntamahdollisuuksia hyvinvointisi tueksi.
 • Voit osallistua opiskeluvalmiuksiasi ja hyvinvointiasi tukeville opintojaksoille tai ryhmiin.

Periaate 3. Ohjaus tukee ammatillista kehittymistä ja elinikäistä oppimista sekä vahvistaa urataitoja

Ohjauksella tuetaan oppimistasi, oman osaamisesi tunnistamista ja kuvaamista sekä ammatillista kehittymistäsi koko opintojesi ajan.

Saat tietoa ja ohjausta siihen, miten voit opintojesi aikana syventää osaamistasi myös muiden oppilaitosten opinnoilla ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Tunnistat erilaisia työ-, työllistymis- ja jatko-opiskelumahdollisuuksia suhteessa omaan osaamiseesi. Osaat tehdä tulevaa työuraasi koskevia suunnitelmia ja edetä niiden mukaisesti.

Keskeiset henkilöt, käytänteet ja palvelut

 • Opettajatutor ohjaa sinua Minä korkeakouluopiskelijana sekä Urasuunnittelu- ja työelämätaidot –opintojaksoilla ja käy kanssasi vuosittain HOPS-keskustelun, jossa käytte läpi opiskelu- ja urasuunnitelmiasi. Keskustelet opettajatutorisi kanssa uraasi ja työllistymiseen liittyvistä asioista, harjoittelupaikan valinnasta, opinnäytetyön aiheesta sekä mahdollisen ulkomaanjakson kurssivalinnoista ja jatko-opintomahdollisuuksistasi.
 • Harjoittelua ohjaava opettaja tukee ja ohjaa ammatillista kehittymistäsi työelämässä tapahtuvan harjoittelun aikana.
 • Opinnäytetyön ohjaaja tukee ja ohjaa sinua kaikissa opinnäytetyön vaiheissa.
 • Kirjaston henkilöstö ohjaa tiedonhankinnan taitojen kehittymistä osana ammatillisia taitoja.
 • Kansainvälistymispalvelujen henkilöstö ohjaa kansainvälistymisen mahdollisuuksissa ja erityisesti ulkomailla opiskeluun ja harjoitteluun liittyvissä asioissa.
 • Yrittäjyysvalmentaja tukee sinua yrittäjyysvalmiuksien ja / tai yritystoiminnan kehittämisessä osana opintojasi.
 • Voit osoittaa osaamistasi potentiaalisille työnantajille tai verkostoille sähköisten työnhakupalveluiden kautta esimerkiksi seuraavien palveluiden kautta: Duunitori, LinkedIn (vaatii kirjautumisen).
 • Future Factory-, projekti- ja laboratoriotoiminnoissa voit kehittää työelämävalmiuksiasi, ammatillisia verkostojasi ja ammatillista osaamistasi.
 • Alumnit ovat aikaisemmin korkeakoulusta valmistuneita henkilöitä, joiden osaamista ja työkokemusta voit hyödyntää.
 • Edufutura- ja CampusOnline -opintojaksojen avulla voit laajentaa tai syventää ammatillista osaamistasi.
 • Hakijapalvelujen henkilöstö antaa ohjausta ja neuvontaa, jos harkitset tutkinto-ohjelman tai alan vaihtoa tai haluat kartoittaa jatko-opintomahdollisuuksiasi.

Periaate 4. Ohjaus on riittävää ja saavutettavaa ja se vastaa yksilöllisiin tarpeisiin

Sinulle on tarjolla tarpeitasi vastaavaa ohjausta kaikissa opintojesi vaiheissa, erityisesti opintoihin hakeutumisvaiheessa ja opintojen aikana.

Ohjausta on tarjolla eri tavoin ja eri välineillä (yksilö- ja ryhmäohjaus, kampuksilla ja verkossa).

Sinulle on tarjolla ajantasaista tietoa ohjauspalveluista. Tiedät, miten hakeudut ohjaukseen ja keneen otat yhteyttä eri tilanteissa.

Keskeiset henkilöt, käytänteet ja palvelut

 • Henkilöstö vastaa yhteydenottoihisi, esimerkiksi sähköposteihin, viimeistään viikon kuluessa.
 • Opettajatutorit ja opinto-ohjaajat: Voit tavata opetutoriasi ja opinto-ohjaajaa kampuksella tai verkon välityksellä. Keskeinen ohjaushenkilöstö esittäytyy orientaatiopäivillä ja yhteydenoton tavat ja mahdollisuudet on kerrottu siinä yhteydessä. Opinto-ohjaajien yhteystiedot löytyvät Jamkin opiskelijalle suunnatuilta verkkosivuilta ja heillä on käytössä sähköinen ajanvaraus.
 • Opintoasiainkoordinaattori: Jokaiselle tutkinto-ohjelmalle on nimetty oma opintoasiainkoordinaattori, joka auttaa sinua esimerkiksi opintojen aloitukseen, opiskeluoikeuteen, ilmoittautumisiin, opintojen rakenteeseen, opintososiaalisiin asioihin ja valmistumiseen liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijapalveluilla on toimisto kaikilla Jamkin kampuksilla ja voit asioida toimistossa aukioloaikoina tai erikseen sovittuina aikoina. Voit olla opiskelijapalveluihin yhteydessä myös sähköpostitse, puhelimitse ja chatin kautta.
 • Kansainvälistymispalvelujen henkilöstö ja kansainvälisten asioiden koordinaattorit eli kv-koordinaattorit auttavat jokaisen koulutusyksikön ulkomaille lähteviä opiskelijoita. Kansainvälistymispalveluiden henkilöstö tarjoaa tietoa ulkomaan opinnoista ja harjoittelusta, vaihtokohteista, hakuajoista, apurahoista ja hakuprosessista. Kansainvälistymispalvelut ovat tavoitettavissa joka kampuksella sovittuina aikoina, sekä puhelimitse, sähköpostitse ja chatin kautta.
 • Hakijapalvelujen henkilöstö antaa ohjausta ja neuvontaa kaikissa yhteishakuun, siirtohakuun ja uudelleen myönnettävään opiskeluoikeuteen liittyvissä asioissa (AMK- ja YAMK-tutkinnot). Hakijapalvelut auttavat sinua myös, jos haet vaihtoa toiseen Jamkin tutkinto-ohjelmaan tai osallistut avoimen polkuopiskelijana väylähakuun.
 • Kirjasto: Saat kirjastopalveluja, kuten neuvontaa ja tiedonhankinnan ohjausta Jamkin kirjastoista tai verkon välityksellä.

Periaate 5. Ohjaus turvaa esteettömyyttä ja saavutettavuutta

Sinulla on oikeus saada tarpeenmukaista ohjausta ja yksilöllistä tukea esimerkiksi oppimisvaikeutesi, vammasi, sairautesi tai kulttuuritaustasi perusteella.

Keskeiset henkilöt, käytänteet ja palvelut

 • Opinto-ohjaaja keskustelee kanssasi yksilöllisen tuen tarpeesta opinnoissasi ja suunnittelee kanssasi keinoja opintojesi sujuvoittamiseen. Tarvittaessa voit anoa yksilöllistä tukea, joka voi olla esimerkiksi lisäajan saaminen tentteihin. Voit myös osallistua oppimistasi tukeville opintojaksoille tai ryhmiin.
 • Opintopsykologin kanssa voit keskustella yksilöllisestä tuen tarpeesta opintoihin. Tukitoimet, jotka tukevat opintojesi etenemistä, suunnitellaan yhteistyössä tehtyyn arvioon perustuen.
 • Kirjasto: Kirjaston kautta sinun on mahdollista päästä Celia-kirjaston käyttäjäksi ja hankkia oman alasi ääni- ja pistekirjoja.
 • Jos äidinkielesi on suomi ja sinulla on vaikeuksia opiskeltavien asioiden lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyen, voit osallistua lukiarviointiin verkossa. Opintoihisi voidaan suunnitella tukitoimia lukiarvioinnin  perusteella.
 • Tietyissä vaihto-ohjelmissa ulkomaanjaksolle lähtevän opiskelijan on mahdollista hakea esteettömyystukea vaihdolleen esimerkiksi vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden perusteella.

Periaate 6. Ohjauspalveluista vastaa osaava ja toimintaa kehittävä ohjaushenkilöstö

Ohjaushenkilöstö on asiantuntevaa ja se kehittää jatkuvasti omaa ohjausosaamistaan ja Jamkin ohjauspalveluja.

Keskeiset henkilöt, käytänteet ja palvelut

 • Kaikki sinua ohjaavat henkilöt ylläpitävät ja kehittävät ohjausosaamistaan jatkuvasti.
 • Opettajatutorisi on suorittanut Ohjauksen osaaja -osaamismerkin tai on suorittamassa sitä.
 • Opinto-ohjaajat ovat saaneet koulutuksen tehtävään. Opintopsykologit ovat laillistettuja psykologeja.
 • Ohjausta kehitetään opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. Palautetta kerätään mm. Jupina-viikoilta sekä AVOP-kyselyn ja kirjaston palautekyselyn kautta.

Periaate 7: Ohjaus on yhteistä työtä - "Kaikki ohjaavat"

Jokainen jamkilainen on sitoutunut ohjaamaan sinut oikeanlaisiin ohjauspalveluihin.

Ohjauksen toimijoiden välinen yhteistyö tukee hyvinvointiasi, opintojesi edistymistä ja siirtymistäsi työhön tai jatko-opintoihin.

Keskeiset henkilöt, käytänteet ja palvelut

 • Kun sinulla on tuen tarvetta, voit kääntyä kenen tahansa Jamkissa työskentelevän henkilön puoleen, jolloin hän auttaa sinua tilanteessa tai ohjaa sinut oikean henkilön tai palvelun pariin.
 • Jamk noudattaa varhaisen välittämisen toimintamallia.