Opekorkean opiskelija

Opiskelukäytänteet ja oppimisympäristöt

Opinto-ohjaajankoulutus 2022 - 2023

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Opinnot sisältävät lähiopiskelujaksoja, erilaisissa ryhmissä tapahtuvaa vertaisoppimista, verkko-opiskelua, itsenäistä opiskelua ja oman työn kehittämistä. Opinnot sisältävät myös ohjauksen eri toimintaympäristöissä tapahtuvaa verkostoharjoittelua ja monialaisten verkostojen kehittämistä, vähintään 3 x 5 päivää.

Opiskelumuodot opinto-ohjaajankoulutuksessa

Vertaisoppiminen

Opinto-ohjaajankoulutuksessa vertaisoppimisella on suuri merkitys ja koulutuksen aikana sitä tapahtuu erilaisissa ryhmissä. Koulutuksen alussa opiskelijoista muodostetaan myös 4-6 opiskelijan yhteistoiminnalliset pienryhmät. Pienryhmän keskeisenä tavoitteena on edistää kunkin ryhmäläisen opintoja ja mahdollistaa kokemus vertaisohjauksesta. Pienryhmät työskentelevät sekä lähi- että etäopiskelujaksoilla. Etätyöskentelyn aikataulutuksen ja työnjaon ryhmäläiset sopivat keskenään. Pienryhmätyöskentelyssä vertaisuus on vahva voimavara ja se tarjoaa mahdollisuuden reflektiiviseen ajatteluun ja erilaisten kysymysten pohdintaan.

Opintoja suunniteltaessa kannattaa huomioida pienryhmien kokoontumiseen ja itsenäiseen työskentelyyn tarvittava aika. Tähän työskentelyyn kuuluu muun muassa lähiopiskelujaksoille valmistavaa ennakkotyöskentelyä sekä jokaiseen opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien tekemistä.

Lähiopiskelujaksot

Lähiopiskelujaksot ovat tärkeä osa opintoja. Niiden aikana edistetään ja arvioidaan osaamistavoitteiden mukaista osaamista sekä rakennetaan yhteistä ohjauksen tietoperustaa erilaisissa vertaisryhmissä. Tämän vuoksi lähiopiskelujaksoilla on läsnäolovelvoite.

Verkko-oppimisympäristöt

Koulutuksen verkko-oppimisympäristönä käytetään Moodlea. Ohjauksen ja oppimisen tukena hyödynnetään lisäksi muita monikanavaisen ohjauksen digitaalisia ympäristöjä. Sujuvaa verkko-opiskelua varten tarvitaan ajantasainen tietokone ja internet-yhteys. Tietokoneen käyttöjärjestelmällä ei juurikaan ole merkitystä, kunhan opiskelija hallitsee itse oman laitteensa käytön. Tietokoneen lisävarusteena tulee olla kuulokemikrofoni ja webkamera, jotta opiskelija voi osallistua sujuvasti myös verkkotapaamisiin. Mobiililaite, kuten älypuhelin tai tabletti, on hyödyllinen apuväline monimuoto-opiskelijalle mutta ainoaksi laitteeksi se ei riitä. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta myös teknisiä perustaitoja ja käytössä olevan laitteiston tuntemusta.

Lue lisää opiskelussa tarvittavista laitteista ja ympäristöistä uuden opiskelijan ohjeista Oppijan työkalut -sivustolta.

Ohjauksen eri toimintaympäristöt

Ohjauksen eri toimintaympäristöissä tapahtuvan verkostoharjoittelun ja monialaisten verkostojen kehittämisen tavoitteena on perehdyttää opiskelija opinto-ohjaajan toimintaympäristöihin ja muihin ohjauksen konteksteihin. Lisäksi rakennetaan kunkin omaa ohjauksen monialaista verkostoa.

Käytännön verkostoharjoittelujen toteuttamisesta opiskelija sopii oppilaitosten ja muiden toimipaikkojen kanssa itse. Yhteistyöoppilaitoksen tai muun toimipaikan ja ammatillisen opettajakorkeakoulun välistä yhteistoimintaa säätelee kirjallinen sopimus. Kun yhteistyöstä on keskusteltu harjoittelun ohjaajan, opiskelijan ja ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttajan kesken, opiskelija tallentaa harjoitteluun liittyvät tiedot harjoittelulomakkeelle, joka löytyy Ohjeet ja lomakkeet -sivulta (oikealla navigaatiossa).

Opiskelija on velvollinen toimimaan yhteistyöorganisaation sääntöjen ja normaalien käytäntöjen mukaisesti. Opiskelija on myös organisaation työsuojelusäädösten alainen. Vahingonkorvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (1423/91) mukaan. Lakisääteinen tapaturmavakuutus (851/48) on voimassa opetussuunnitelman mukaisen käytännön opetuksen ja ohjauksen aikana. Jos opiskelija saa palkkaa opintoihisi kuuluvan käytännön opetus- ja ohjaustyön ajalta, on kyseessä työsuhde ja opiskelija kuuluu siten yhteistyöoppilaitoksen tai muun toimipaikan lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen piiriin.

Lisätietoa harjoittelukäytänteistä ja ohjaavan opettajan palkkiokäytänteistä opinto-oppaan Ohjeet ja lomakkeet -sivulta.

Itsenäinen opiskelu

Opinto-ohjaajankoulutuksessa oppija nähdään aktiivisena toimijana, jolla on omistajuus omaan oppimisprosessiinsa. Monimuoto-opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta, motivaatiota ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisesta, sillä se rakentuu suurimmalta osin opiskelijan itsenäisestä työskentelystä ja pienryhmätyöskentelystä.

Yksi monimuoto-opiskelun pidetyimmistä ominaisuuksista on sen tarjoama joustavuus aikataulujen suhteen. Monimuoto-opetus ei ole kuitenkaan täydellisen riippumatonta ajasta ja paikasta, vaan lähiopiskelujaksoja ja pienryhmätyöskentelyä varten täytyy olla tiettyyn aikaan tietyssä paikassa.

Ajankäytön hallinnan avainsanoja ovat omien opiskeluresurssien määrittäminen ja ennakoiva suunnittelu. Niiden avulla on mahdollista laatia joustava ja ennen kaikkea realistinen aikataulu, johon on helppo sitoutua. Elämää on kuitenkin mahdotonta käsikirjoittaa etukäteen ja siksi joskus eteen voi tulla odottamattomia tapahtumia tai elämäntilanteita, joille ei itse voi mitään. Mikäli niillä on vaikutusta opintoihin laajemmin tai yksittäisen tehtävän palautukseen, on opiskelijan hyvä olla heti yhteydessä omaan kouluttajaansa.

Oppimisen kannalta oma roolisi opiskelijana on keskeinen – oppiminen vaatii työn tekemistä ja suurin vastuu omasta oppimisestasi on sinulla. Oppiminen on parhaimmillaan myös hauskaa, kouluttajat tukevat ja auttavat niin, että sinun olisi mahdollisimman hyvä opiskella.