Opekorkean opiskelija

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (hyväksilukeminen)

Oppimisen ja osaamisen arviointi

OPS 21-22

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa oppimisen ohjaaminen ja arviointi on luonteeltaan kehittävää ja avointa opiskelijoiden ja kouluttajien välistä jatkuvaa vuoropuhelua.

Oppimisen ja osaamisen arviointi on osaamistavoitesuhteista: oppimisen ohjaus ja osaamisen arviointi tapahtuvat suhteessa opintojaksoille määritettyihin osaamistavoitteisiin. Arviointi on myös kriteeriperusteista: arviointipäätökset (hyväksytty / hylätty) tehdään hyväksyttävälle osaamiselle määriteltyihin kriteereihin perustuen. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että hyväksytyn osaamisen kriteerit täyttyvät. Arviointi perustuu oppimistehtäviin, havainnointiin, erilaisiin keskusteluihin ja muihin laadullisiin aineistoihin, ja on siten luonteeltaan laadullista.

Osaamistavoitteet ovat lähtökohta itsearvioinnille, oppimisen ohjaamiselle ja vertaisarvioinneille. Oppimisprosessin aikana annettava ohjaus, erilaiset palautteet ja muut arvioinnit perustuvat sekä määritettyihin osaamistavoitteisiin että opiskelijan omalle oppimiselleen asettamiin tavoitteisiin. Arviointi on siten luonteeltaan kehittävää. Opiskelijoiden itsearvioinneilla ja vertaisarvioinneilla on merkittävä rooli opintojen kaikissa vaiheissa. 

Arviointiin osallistuvat opiskelija, ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttajat, vertaisopiskelijat sekä oppimisen ohjaamisen kehittämistä tukevat eri oppilaitoksissa työskentelevät ohjaavat opettajat tai kollegaopettajat. Seuraavassa kuvassa havainnollistetaan eri arvioijien keskeisiä tehtäviä.

Arviointiprosessi opettajakorkeakoulussa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (hyväksilukeminen)

Sinulla on mahdollisuus hyväksilukea opintoihisi sellaista osaamista, jota olet hankkinut muissa opinnoissa, työelämässä tai muissa yhteyksissä. eAHOT-hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen, sisällyttäminen ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

Hyväksilukeminen opettajakorkeakoulussa

Korvaaminen

Korvaamisella tarkoitetaan opintojen korvaamista muualla suoritetuilla, sisällöiltään vastaavilla saman alan opinnoilla. Opettajankoulutuksen opintojaksoista seuraavat voit hyväksilukea korvaamalla:

  • Oppiminen ja elämänkulku 6 op
  • Koulutuksen tulevaisuus 6 op

Korvaavat opintosuoritukset on esitetty korvattavien opintojaksojen kuvausten yhteydessä.

Sisällyttäminen

Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen opintojen liittämistä osaksi opintoja. Vapaasti valittavia opintoja (10 op) voit sisällyttää 5-10 opintopisteen verran sellaisia muualla suoritettuja opintoja, jotka tukevat opettajankoulutukselle asettamiasi henkilökohtaisia tavoitteita, ja jotka olet suorittanut 1.1.2019 jälkeen. Kyseiset muualla suoritetut opinnot eivät myöskään saa sisältyä hakukelpoisuuden antaneeseen tutkintoon. Opettajakorkeakoulu päättää esittämiesi opintojen sisällyttämiskelpoisuudesta.

Osaamisen tunnistaminen

Aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnistamisen lähtökohtana on opetussuunnitelman tavoitteena oleva osaaminen, jonka olet voinut hankkia missä, milloin ja miten tahansa.

Opettajankoulutusopinnoista osaamisen tunnistamisen avulla voidaan hyväksilukea valinnaiset opinnot 10 op. Niiden lisäksi on mahdollista tunnistuttaa osaamistaan suhteessa opintojaksojen osaamistavoitteisiin, tähän ottaa kantaa kunkin opintojakson kouluttaja. Esittämäsi aineiston perusteella opettajakorkeakoulu arvioi osaamisesi ja päättää hyväksiluvusta.

Valinnaisiin opintoihin voit tunnistuttaa viiden tai kymmenen opintopisteen verran sellaista osaamista, jota olet hankkinut työelämässä tai muissa yhteyksissä. Osaamisesi tunnistamiseksi arvioit, kuvaat ja osoitat osaamisesi erillisen ohjeen mukaisesti. Esittämäsi aineiston perusteella opettajakorkeakoulu arvioi osaamisesi ja päättää hyväksiluvusta.

Hyväksilukujen hakeminen

Korvaaminen js sisällyttäminen:

eAHOT-hyväksilukeminen otetaan käyttöön elokuussa 2023. Ohjeistamme asiasta elokuussa.