Jamk tutkii ja kehittää vuonna 2020

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta jatkoi vuodesta 2015 alkanutta kasvuaan ja saavutti ennätyksellisen volyymin vuonna 2020.

Työntekijöitä toimistossa suuren datascreenin edessä

TKI-toiminnan kokonaisvolyymi kasvoi hieman 11,5 miljoonaan euroon. Tähän saatiin hankittua ulkopuolista rahoitusta 8,3 miljoonaa euroa, joka oli myös ennätyksellisen paljon.

TKI-toimintaa toteutettiin sekä oman osaamisen uudistamiseksi että työ- ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamiseksi. Työelämää palveleva TKI-toiminta painottui strategiassa määritellyille kolmelle vahvuusalalle, jotka ovat biotalous, monialainen kuntoutus ja sovellettu kyberturvallisuus sekä kolmelle nousevalle alalle eli automaatio ja robotiikka, matkailu ja uudistava oppiminen.

Tärkeimpinä rahoituslähteinä säilyivät edelleen Euroopan unionin rakennerahastot. Rahoituspohjaa laajennettiin hyödyntämällä uusia rahoitusohjelmia. Lisäksi alueellisesta näkökulmaa suunnattiin aktiivisemmin kohti kansallisia ja kansainvälisiä konsortioita.

TKI-toiminnan rahoitus Jamkissa vuonna 2020: EU 61 %, Business Finland ja Akatemia 2 %, Muu julkinen rahoitus 22 %, Yksityinen rahoitus 13 %, Kuntarahoitus 2 %

TKI-toiminnan rahoitus (yhteensä 8,3M€) Jamkissa vuonna 2020.

Vahvuusaloille painottuvien projektien valmisteluja resursoitiin merkittävästi. Lisäksi panostettiin tutkimustoiminnan edistämiseen vahvuusaloilla sekä investointiin oppimis- ja tutkimusympäristöihin.

Tutkimuksen profilointia ja siihen panostamista kasvatettiin edelleen ja tutkijoita rekrytoitiin erityisesti vahvuus- ja nouseville aloille. Uusia tutkimusryhmiä saatiin käyntiin ja tutkijoiden välistä yhteistyötä lisättiin. Jamkin kansainvälinen TKI-toiminta painottui vahvasti koulutukseen liittyviin kehitysyhteistyöhankkeisiin. Uusia hankkeita käynnistettiin erityisesti HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) -rahoituksen avulla. Jamk oli merkittävä kansallinen toimija ulkoministeriön kautta rahoitetussa kehitysyhteistyössä.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen käytänteiden kehittämistä jatkettiin edelleen ja hyvän tieteellisen käytäntöjä ja toimintamalleja kirkastettiin. Henkilöstölle järjestettiin koulutuksia keskeisistä avoimen tieteen ja tutkimuksen aihealueista. Ohjeita ja työkaluja laadittiin mm. tutkimuslupiin, eettiseen ennakkoarviointiin, aineistojen käsittelyyn ja tallennukseen liittyen. Uusista ja uudistetuista käytänteistä sekä ohjeista tiedotettiin aktiivisesti.

TKI-toiminnan toimintatapoja kehitettiin edelleen. TKI-projektien päättämisvaihetta tehostettiin uudistamalla sisäisiä toimintatapoja ja kiinnittämällä erityistä huomiota tulosten ja vaikutusten levittämiseen. TKI-toiminnasta viestimistä ja vuorovaikutusta yhteistyökumppaneiden ja hyödynsaajien kanssa selkeytettiin. Näillä toimenpiteillä pyrittiin parantamaan TKI-toiminnan vaikuttavuuden osoittamista.

Opiskelijat entistä vahvemmin mukaan

Opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia TKI-toimintaan parannettiin kehittämällä Future Factory -toimintaa. Etätyöskentelyyn siirryttäessä opiskelijoille rakennettiin uusia osallistumisväliä suunnittelussa ja toteutuksessa oleviin TKI-projekteihin. Opiskelijoiden roolia TKI-projekteissa selkeytettiin.

EduFutura-yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja Gradian kanssa jatkettiin. Jamk osallistui aktiivisesti Jyväskylän kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välisen innovaatioekosysteemin kehittämiseen liikunta-, terveys- ja hyvinvointialla sekä uudistavassa teollisuudessa. Jyväskylän kaupunkikehitysalustoilla jatkettiin aktiivista TKI-toimintaa.

Isoja avauksia hyvinvointiosaamisessa

Vuonna 2020 JAMKissa aloitettiin laaja selvityöstyö Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (LIKES) liittämisestä osaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulua. Organisaatioiden yhdistymisestä laadittiin aiesopimus lokakuussa 2020.

Loppuvuodesta 2020 JAMKin hallitus teki merkittävän päätöksen Kuntoutusinstituutin perustamisesta tammikuussa 2021. Kuntoutusinstituutti on monialaisen kuntoutuksen koulutus-, tutkimus- ja kehittämiskeskus, jonka tarkoituksen on vastata muuttuviin yhteiskunnan tarpeisiin uudistamalla kuntoutusta ja tuottamalla kuntoutusosaamista koulutuksen, jatkuvan oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen keinoin.​