artikkeli

Virtuaaliset opetusmenetelmät ja niiden tuoma lisäarvo oppimiselle

Jamkin hoitotyön simulaatiotila.

SimO-hankkeessa käynnistyy syksyllä useita tieteellisiä tutkimuksia simulaatio- ja VR-teknologian käytöstä erilaisissa opetuksellisissa konteksteissa. Tutkimukset toteutetaan moniammatillisessa tutkimusryhmässä eri ammattilaisten osaamista laajasti hyödyntäen. Tutkimuksissa analysoidaan simulaatio- ja VR-teknologian opetuksellista käyttöä ja niiden tuomaa lisäarvoa yksilöllisen oppimisen, oppimisprosessin ohjaamisen, opetuksellisen tuen ja ohjausvuorovaikutuksen näkökulmista.

Keski-Suomen maakuntaohjelman tavoitteena on hyvinvoinnin, talouden ja kilpailukyvyn vahvistaminen sekä taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys. COVID19 johdosta tarve etänä tapahtuvalle työskentelylle ja oppimiselle lisääntyi räjähdysmäisesti. Syntyi tarve kehittää ja ottaa käyttöön uusia simulaatio-oppimisen alueita ja toteuttaa yhteistyössä TKI-toimintaa.  SimO-hanke luo osaltaan pohjaa elpymiselle kehittämällä ja arvioimalla virtuaalisia opetusmenetelmiä eri aloilla.  Simulaatioiden hyödyntäminen erilaisissa vaativissa ja riskejä sisältävissä työtehtävissä sekä niissä tarvittavien erityistaitojen harjoittelussa on osoitettu tuottavan kiistatonta lisäarvoa. Simulaatioharjoittelu on riskien hallinnan näkökulmasta eettistä ja edullista toimintaa ja siinä on digitaalisena ja virtuaalisena koulutusmuotona matala hiilijalanjälki. 

Todellisuutta jäljittelevät, virtuaaliset opetusmenetelmät on todettu oppimista motivoiviksi ja niistä on saatu rohkaisevia tuloksia. Niiden tuomia lisäarvotekijöitä oppimiselle ovat mm. toiminnallisuuden, tekemällä oppimisen, oppimisprosessin ohjaamisen ja läsnäolon tunteen korostuminen. Virtuaaliset opetusmenetelmät myös haastavat perinteisiä opetuksellisia ja ohjausmenetelmiä. Opettajan tai ohjaajan rooli muuttuu tiedon tarjoajasta kohti oppijoiden kanssa tapahtuvaa yhteisöllistä tiedonrakentamista ja ongelmanratkaisua. Oppimisprosessin ohjaaminen näyttäytyy tällöin esimerkiksi oppimisen jaksottamisena, kontekstuaalisina vihjeinä, kontekstuaalisen informaation pelkistettävyytenä, vertaispalautteena, visualisointeina. VR-teknologian tuoman välineellisen lisäarvon lisäksi tutkimuksellista huomiota kiinnitetään teknologian ohella opetukselliseen sisältöön, oppimisprosessiin, opetukselliseen tukeen ja pedagogisiin malleihin.