artikkeli

Simulaatiot Keski-Suomessa -kyselyn tuloksia

Agora, HTHub-esittely

Osana SimO-projektia toteutimme keväällä 2022 kyselyn, jossa pyrimme selvittämään Keski-Suomen simulaatiotoimijoiden tilannetta. Kysely oli hyvinkin kattava ja siinä käsiteltiin monipuolisesti keskeisten toimijoiden näkemyksiä simulaatioista ja siitä mitä kaikkea Keski-Suomen alueelta löytyy.

Vastaajat olivat pääasiassa hyvinvoinnin ja koulutuksen alueilta, ja heillä oli kokemusta yleensä yli kymmenen vuotta tai jopa yli 30 vuotta. Simulaatiot vaihtelevat yksittäisten taitojen harjoittelusta laajempiin jopa moniammatillisiin kokonaisuuksiin. Simulaatioissa korostuu lisäksi tiimityön yleisyys niin hoitotyössä kuin hätätilanteiden harjoittelussa. Tutkimuksen puolelta on ollut jo ennestään kiinnostusta liittyen muun muassa koulutuksen vaikuttavuuteen ja VR-teknologian hyödyntämiseen.

Simulaatiot ja niiden tilat keskittyivät yleensä aina tiettyihin teemoihin. Joillain toimijoilla oli muun muassa omia leikkaussalejaan, lento- tai silmäsimulaattoreita. Yleisempiä tiloja, kuten VR-luokkia tai muita vapaita käytettäviä huoneita löytyy myös. Laitevalmius oli hyvin kattavaa ja vaihtelevaa. Simulaationuket ja -laitteet olivat yleisiä, VR-teknologiat, kuvauskalusto ja mittausvälineet sekä erilaiset sovellukset ja kehitystyökalut nousivat esille.

Organisaatioissa on tehtäviä liittyen simulaatioihin. Yleisimmin mainittiin kouluttajat, suunnittelijat ja kehittäjät. Lisäksi tekniset asiantuntijat ja tutkijat nousivat esille. Budjeteissa on pääasiassa keskitytty koulutukseen. Laite- ja tilainvestointeja tehdään vuosittain tai aina tiettyinä aikoina. Kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä löytyy, mutta kumpaakin voitaisiin varmasti lisätä. Ylläpitoon ja huoltoon on usein hankittu omia vastuuhenkilöitään ja laitetoimittajien kanssa on ylläpitosopimuksia tai vastaavaa. Organisaation omaa osaamista on pidetty yllä kouluttamalla omaa henkilöstöä joko itse tai hankkimalla ulkopuolisia kouluttajia ja asiantuntijoita. Ylläpito, ajantasaisuus ja tilojen kehittäminen nähtiin organisaatioissa hyvin tärkeänä.

Yhteistyöhön ja tarpeisiin liittyen nousi monia kiinnostavia seikkoja. Monilla on jo yhteistyötä niin kehitykseen ja koulutukseen liittyen. Joillain on myös mahdollista tarjota tiloja ulkopuolistenkin käyttöön, mutta pääasiassa tilat ovat omassa koulutuskäytössä. Yhteistyötä haluttaisiinkin lisätä erityisesti pedagogisen puolen ja kustannustehokkaiden mallien kehittämiseen. Ratkaisuja haluttaisiin jakaa eteenpäin ja eri toimijoiden välistä monialaista yhdistämistä kaivataan.

Ylipäätään kyselyssä nousi esille, miten juuri vankka teknologinen osaaminen on tärkeää. Uudet teknologiat ja koulutuksen kehitys vaativat uutta osaamista ja lisää henkilöstöä. Tämä luo painetta pysyä mukana, mikä tietenkin vaatii enemmän resursseja. Samalla näillä uusilla metodeilla pitäisi olla vankka pohja koulutustavoitteiden ja pedagogiikan kautta. Käytänteiden ja kouluttajien osaamisen kehitys ja uuden sisällön tuottaminen on erityisen tärkeää. Tutkimusta haluttaisiin integroida enemmän mukaan ja niissä olisi kiinnostavaa selvittää simulaatioiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta, käyttö- ja oppimiskokemuksia sekä ohjauksen kehittämistä. AR/VR-teknologian vertautumine perinteisempään koulutukseen kiehtoi myös monia.

Yhteistyötä siis selkeästi haluttaisiin lisätä, jotta eri organisaatioiden osaaminen pääsisi leviämään. Osaamista ja kokemusta löytyy jo, mutta miten sitä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin? Tutkimus voisi olla yksi tärkeä yhdistävä tekijä, jotta ei jäätäisi teknologian jalkoihin. Uusia käytänteitä ja tuloksia pitäisi myös aina osata käyttää, niin ettei niitä unohdeta. Simulaatio on selkeästi tärkeä teema, jolla on suuri potentiaali Keski-Suomen alueella. SimO-projektissa tulemmekin tarttumaan näihin haasteisiin, jotta saamme entisestään vietyä tätä osaamista eteenpäin.

Jeri Varjosalo
Suunnittelija, Virtuaalitodellisuuden lab, JYU