artikkeli

Blogi: Tietoa Kelan kuntoutuspalveluista opiskelijalle

Tietoa Kelan kuntoutuspalveluista opiskelijalle

  • tukea opintojen etenemiseen, työllistymiseen ja arjen sujumiseen

Kelan kuntoutuspalvelujen asiantuntijat Kirsi Suoranimi ja Ville Räty kertoivat nuorille suunnatuista kuntoutuspalveluista SamPo opiskelijan saumaton opintopolku -projektin webinaarissa 22.9.2021. He toimivat suunnittelijoina Kelan etuuspalvelujen lakiyksikössä, Kuntoutupalveluiden ryhmässä.

Kela järjestää lakisääteisesti ammatillista kuntoutusta, vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, kuntoutuspsykoterapiaa ja harkinnanvaraistakuntoutusta. Vuoden 2020 tilastotietojen mukaan nuoret, joilla on mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä, ovat suurin diagnoosiryhmä kuntoutuspalveluiden käyttäjistä (82%) ja kuntoutupalveluista suurin osa on ammatillista kuntoutusta ja kuntoutuspsykoterapiaa, myös Nuotti-valmennus on uutena palvelumuotona suosittu. Suurin osa osallistujista on naisia.

Alla on koottuna yhteenveto Kelan nuorten kuntoutuspalveluista (Suoraniemi ja Räty 2021).

SamPo blogi 4 kuva 1

Ville Räty kertoi laajemmin kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseista. Kurssit ovat ryhmämuotoisia ja koskevat kaikenikäisiä ja useimmiten ne järjestetään harkinnanvaraisena kuntoutuksena.

  1. ITU-kurssi on uusi palvelu, joka on tarkoitettu 16-29 -vuotiaille nuorille, joilla on masennus- tai ahdistushäiriö ja moniammatillisen kuntoutuksen tarve. Tavoitteena on opiskeluun tai työelämään siirtyminen tai niissä jatkaminen. Kurssi järjestetään avokuntoutuksen ja etäkuntoutuksen yhdistelmänä ja toteuttajana toimii moniammatillinen tiimi.
  1. Oma väylä on tarkoitettu 16-29 -vuotiaille nuorille, joilla on diagnoosina autismin häiriö ilman kognitiivisia vaikeuksia (Asperger) tai ADHD sekä ongelmia sosiaalisissa tilanteissa ja arjen hallinnassa. Tavoitteena on opiskelu- ja työelämävalmiuksien tukeminen. Kuntoutus sisältää yksilö- ja pienryhmätapaamisia sekä seurantakertoja.
  2. OPI-kurssi on mielenterveyttä ja opiskelukykyä tukeva kurssi 16-29 -vuotiaille, joilla on ahdistus- tai masennushäiriö. Kurssi toteutetaan yksilö- ja ryhmätoimintana opintoihin integroituen palvelun tuottajan ja oppilaitoksen yhteistyönä erillissopimuksesta oppilaitosten kanssa.

Ville Räty kertoi myös harkinnanvaraisesta neuropsykologista kuntoutuksesta, joka on tarkoitettu 16-67 -vuotiaille henkilöille, joilla on neuropsykologisiin tutkimuksiin perustuva hahmotus- tai oppimisvaikeus, ADHD, monimuotoinen kehityshäiriö tai aivovaurion seurauksena neurologisia vaikeuksia. Tavoitteena kuntoutuksella on opiskelu- ja työkyvyn parantuminen. Kuntoutus on yleensä yksilökuntoutusta. Kuntoutuspsykoterapia on paljon käytetty kuntoutusmuoto, joka on tarkoitettu 16-67 -vuotiaille henkilöille, joilla on mielenterveyden häiriö.

Kirsi Suoraniemi kertoi ammatillisen kuntouksen palveluista. Ammatillisen kuntoutuksen palveluita voi saada kahta eri reittiä

  1. henkilöllä on diagnosoitu sairaus tai vamma, joka on aiheuttanut tai arvioidaan aiheuttavan opiskeluun tai työelämään siirtymisen heikentymistä (L 6 §)
  2. 16-29 -vuotiaalla henkilöllä on olennainen toimintakyvyn heikentymä, mutta ei diagnosoitua sairautta tai vammaa tai lääkärin B-lausuntoa, mutta hän tarvitsee tukea arkeen ja ammatillisen suunnitelman toteutumiseen (nuorten ammatillinen kuntoutus L 7 a§ v. 2019 alusta). Nuori ei ole opiskelemassa tai työelämässä tai hän on keskeyttänyt tai uhkassa keskeyttää opintonsa.  Palveluun hakeutuminen tapahtuu siten, että nuori itse tai läheinen ottaa yhteyttä KELAan ja nuorta haastatellaan kuntoutuspalvelun soveltuvuudesta.

Ammatillisen kuntoutuksen muodoista Kirsi esitteli NUOTTI valmennuksen, joka on suunnattu 16-29 -vuotiaille, ei työelämässä tai opiskelemassa oleville tai henkilöille, joilla opinnot ovat vaarassa keskeytyä sekä joilla on toimintakyvyssä heikentymää. Tavoitteena on nuoren alustavan ammatillisen suunnitelman tekeminen. Nuorelle sovitaan henkilökohtainen valmentaja, joka tapaa nuorta maksimissaan 20 kertaa 5 kuukauden aikana. Valmentaja tekee myös verkostoyhteistyötä.

AKSE Ammatilliseen kuntoutusselvitykseen voi hakeutua joko lääkärin B-lausunnolla tai suullisella hakemisella. Kuntoutuselvitys on tarkoitettu 16-29 -vuotiaille. Selvitys sisältää yleensä 13 päivää kestävän jakson kuntoutusyksikössä, jossa moniammatillisen työryhmä arvioi nuoren opiskelu-, toiminta- ja työkykyä. Tavoitteena on ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatiminen. Kuntoutusselvitys sisältää myös suunnitelman toteutumisen seurannan.

TEAK Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla nuoren tarpeiden mukaan

  1. Työkokeiluna työpaikalla, jossa mukana on työelämäasiantuntija/ valmentaja
  2. Työhönvalmennuksena (esim. opintojen loppuvaiheessa)
  3. Yhdistelmänä työkokeilua ja työhönvalmennusta

TAITO kurssi on suunnattu 18-60 -vuotiaille henkilöille, joilla on todettu sairaus tai vamma ja lääkärin B-lausunto sekä tarve pidempään tukeen opiskelemaan tai työhön pääsemiseksi. Kurssi sisältää ryhmäjaksoja, työharjoittelua, yksilöllisiä käyntejä, moniammatillisen tiimin tuen ja omaohjaajan.

Koulutuskokeilu on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaikeuksia koulutusalan valinnassa. Tätä palvelua on  käytetty vähän. Koulutuskokeilun kesto on 1-10 vuorokautta ja useimmiten se toteutetaan ammatillisissa oppilaitoksissa tai ammatillisissa erityisoppilaitoksissa.

Opinnot ammatillisena kuntoutuksena edellyttävät diagnoosia ja lääkärin B-lausuntoa sekä jo olemassa olevaa opiskelupaikkaa.  Opiskelijalla voi olla useita opintojen keskeytyksiä tai kyseessä voi olla myös uudelleen kouluttautuja. Tuki on tarkoitettu sairauden kanssa opinnoista selviytymiseen ja työllistymiseen alalle. Sisältää kuntoutusrahan ja koulutarvikemäärärahan opintojen aikana.

Saimme kuulla laajan tietopaketin Kelan kuntoutuspalveluista nuorille. Palvelut on suunnattu nuorten yksilöllisiin tarpeisiin, mutta myös yhteistyö toimintaympäristön, oppilaitoksen kanssa on tärkeää. Asiantuntijat Kirsi Suoraniemi ja Ville Räty korostivat, että kaikkia palveluja ei tarvitse tuntea, vaan tietoa saa sekä Kelan nettisivustolta että paikallisesta Kelasta.

Ota yhteyttä nuoren kanssa Kelaan– mietitään sitten, mikä palvelu olisi nuorelle sopiva

Ei tarvitse hallita koko Kelan kuntoutuspalettia - ole yhteydessä KELAaan, me autamme!

Muistakaa palvelut. Sivistäkää kollegoita.

 

Lisätietoa Kelan kuntoutuspalveluista löytyy linkistä www.kela.fi.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseista lisätietoa on linkissä www.kela.fi/kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit ja www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku.

Kirjoittaja: Seija Eskola, SamPo –projekti, AOKK, JAMK