jamk.fi

Rekisteriselosteet

Henkilöstötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto Rajakatu 35 F 40200 Jyväskylä

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kirjastonjohtaja Teemu Makkonen Rajakatu 35 F 40200 Jyväskylä Puh. 040 594 6587

3. Rekisterin nimi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjaston asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Kirjastonkäyttäjän asiakassuhteen hoito. Kirjasto käyttää rekisteriä lainauksen valvontaan ja lainausoikeuden valvontaan sekä tilastointiin. Rekisteriä käytetään Omatoimikirjaston kulunvalvontaan ja käytön tilastontiin. Tutustu kameravalvonnan rekisteriselosteeseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan henkilötiedot: nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, osoitteet ja puhelinnumerot, sähköpostiosoite, kirjastokortin numero, asiakas- ja tilastointiryhmä, viimeinen lainauksenvalvonnan tapahtumapäivä. Rekisteri sisältää tiedot asiakkaan voimassa olevista lainoista, varatusta aineistosta ja maksuista sekä palauttamattomaan aineistoon liittyvistä maksuista ja toimenpiteistä. Palautuksen yhteydessä lainaajakohtainen lainaustieto poistuu rekisteristä.

Kirjastolla on oikeus rekisteröidä lainaajan henkilötunnus (tietosuojalautakunnan päätös n:o 57/29.11.1993). Henkilötunnusta käytetään kirjastokortin ja lainausoikeuden antamista ja menettämistä koskevissa tilanteissa sekä kirjaston saatavien perinnässä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden ilmoittautumislomakkeella antamat, www-sivujen kautta lähettämät tai henkilökohtaisesti lainauksessa ilmoittamat tiedot, JAMKin opiskelija- ja henkilökuntarekisterit, Väestörekisterikeskus tai muu ulkopuolinen osoiterekisteri.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Laskutustapauksissa tietoja luovutetaan JAMKin käyttämälle perintätoimistolle.

Omatoimikirjastoa käytettäessä asiakkaan nimi ja kirjastokortin numero luovutetaan väliaikaisesti Omatoimikirjastojärjestelmää toteuttavan kolmannen osapuolen käyttöön palvelun toteuttamiseksi. Luovutettuja tietoja käytetään ainoastaan omaisuuden ja henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseen, kulunvalvonnan sekä kävijätilastoinnin toteuttamiseksi. Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen edellä mainitun tarkoituksen toteuttamiseksi. Nimi ja kirjastokortin numero poistetaan oletuksena kolmannen osapuolen palvelimelta 14 päivän kuluttua. Erityisen syyn vuoksi tallenteita voidaan säilyttää pidempäänkin. Tietoja voidaan myös luovuttaa poliisille esitutkintamateriaaliksi.

Henkilö- ja osoitetietoja ei luovuteta muuhun ulkopuoliseen käyttöön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto. Lainaajan käyttämät ilmoittautumislomakkeet silputaan heti, kun tiedot on viety rekisteriin. B. ATK:lle tallennetut tiedot. Tietojen tekniseen suojaukseen käytetään standardeja menetelmiä. Kirjaston henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Rekisteritietojen tarkistusoikeus

Asiakasrekisteriin kirjatulla on oikeus tarkistaa henkilökohtaisen pyynnön perusteella rekisterissä olevien itseään koskevien tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kirjaston henkilökunnalle. Tietojen tarkistus voidaan toteuttaa välittömästi. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.

10. Rekisteritietojen korjaaminen

Asiakastiedot korjataan viipymättä asiakkaan ilmoituksen mukaisesti ajantasaisiksi. Asiakkaan henkilötietojen virheettömyys tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä. Tiedon korjaamisesta huolehtii kirjaston henkilökunta. Kirjastohenkilökunta korjaa välittömästi itse huomaamansa virheet.

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisteriseloste Rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste, josta ilmenee: 1. rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot; 2. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus; 3. kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä; 4. mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle; sekä 5. kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista. Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Tästä velvollisuudesta voidaan poiketa, jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi.

Päivitetty 31.8.2015.