Kiinnostaako sinua energiamurros ja uusiutuvat energiaratkaisut? Haluatko olla mukana torjumassa ilmastonmuutosta? Opiskele energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi. Opit kehittämään tehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Valitse päivä- tai monimuotototeutus.

Opiskele energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi

Opi suunnittelemaan ja kehittämään energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinnon suoritettuasi sinulla on vahva ja monipuolinen luonnontieteellinen, prosessi-, energia- sekä sähkö- ja automaatiotekninen osaaminen, jota osaat soveltaa energia- ja ympäristöteknisissä ratkaisuissa. Osaat arvioida, analysoida ja kehittää monialaisia kokonaisuuksia. Tunnet energiantuotannon ja -jakelun sekä teollisuuden ja kiinteistöjen teknisten prosessien toiminnan. Osaat arvioida, analysoida, suunnitella ja kehittää prosesseja ja monialaisia kokonaisuuksia huomioiden ratkaisujen koko elinkaaren aikaisen energia- ja resurssitehokkuuden sekä liiketaloudelliset vaikutukset.

Ymmärrät projektityöskentelyn ja projektien johtamisen perusteet ja osaa soveltaa niitä energiaratkaisuihin ja energiankäyttöön liittyvissä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Tärkeimmät osaamistavoitteet ovat:

 • ymmärrät lämpöopin ja lämmönsiirron fysikaaliset perusteet ja osaat soveltaa niitä teknisiin ratkaisuihin
 • tunnet kansallisen ja kansainvälisen energia- ja ilmastopolitiikan sekä keskeiset toimijat
 • ymmärrät ja tunnet energiamarkkinat ja energiatalouden
 • hallitset nykyaikaiset energiantuotantotekniikat ja niiden kehittämisen
 • tunnet energiantuotannon ja -prosessien ympäristövaikutukset, kuten päästöt maahan, veteen ja ilmaan, ja osaat kehittää niiden hallintaa  
 • osaat suunnitella, mitoittaa ja kehittää energiatehokkaita prosesseja
 • osaat analysoida ja kehittää energiatehokkuutta kokonaisvaltaisesti.

Hae keväällä, aloita syksyllä 2022

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmaan voit hakea Opintopolku.fi-palvelussa 16. - 30.3.2022. Valitse päivä- tai monimuotototeutus!

Hae päivätoteutukseen

Hae monimuoto-
toteutukseen

 

Opiskele energia- ja ympäristötekniikkaa

Energia- ja ympäristötekniikan opinnoissasi keskeisiä sisältöjä ovat energiantuotantotekniikat, uusiutuvat energiaratkaisut, resurssitehokkuus ja kiertotalous, energiantuotannon, -jakelun ja -käytön tehokkuus sekä ympäristövaikutusten, kuten päästöjen hallinta, energiatalous ja energiamarkkinat, prosessitekniikka sekä sähkö- ja automaatiotekniikka.

Opintojen keskeiset aihealueet ovat:

 • energiatekniikka
 • prosessi-, sähkö- ja automaatiotekniikka
 • uusiutuvat energiaratkaisut
 • resurssitehokkuus ja kiertotalous
 • ympäristövaikutukset ja päästöjen hallinta
 • tehokkuus energiantuotannosta energianjakeluun ja -käyttöön

Insinööri (AMK), 240 op

 • matematiikka, fysiikka, tekniikan kemia, tekninen piirustus ja CAD, osaajana kehittyminen, kielet ja viestintä, tutkimus ja kehittäminen
 • termodynamiikka, lämpö- ja virtaustekniikka, energia ja ympäristö, kiinteistöjen energiaratkaisut, voimalaitos- ja höyrykattilatekniikka, bioenergia ja palaminen, , prosessi- ja putkistosuunnittelu, sähkö- ja automaatiotekniikka
 • energiantuotanto, kiinteistöjen energiatehokkuus, ympäristöjohtaminen, kunnossapito, kansainvälinen metsäteollisuus
 • vapaasti valittavat opinnot
 • työharjoittelu
 • opinnäytetyö

Lue lisää opetussuunnitelmasta

Valinnaiset opinnot

Suoritettuasi perusopinnot voit valita sinulle sopivia opintoja energia- ja ympäristötekniikan valinnaisista opinnoista.

Energiantuotanto

Perehdyt voimalaitos- ja höyrykattilatekniikkaan, voimalaitostyyppien prosesseihin ja niiden ohjaustapoihin. Opit myös voimalaitoksen pääsäädöistä, automaatiojärjestelmistä, vaara- ja riskianalyyseistä, kattilasuojasta, TLJ-proseduurista ja FAT- ja SAT-testauksesta.

Kiinteistöjen energiatehokkuus

Keskityt erityisesti talotekniikkaan, rakennusautomaatioon ja kiinteistöjen energiankäyttöön ja -laskentaan.

Ympäristöjohtaminen

Perehdyt resurssitehokkuuteen, kuten kiertotalouteen, elinkaariarviointimenetelmien pääperiaatteisiin ja erilaisten materiaali- ja sivuainevirtojen kierrätykseen. Johtamisjärjestelmien opintojaksolla opit systeemiajattelusta, toimintaprosessien kehittämisestä ja eri toimintajärjestelmistä.

 

Kunnossapito

Opit tunnistamaan kunnossapidon kehityskohteita ja perehdyt ennakoivan kunnossapidon menetelmiin. Keskityt kunnossapidon toimintamalleihin ja toiminnanohjaukseen sekä kunnossapidon organsiointiin. Opiskelet myös luotettavuustekniikkaa ja elinkaarenhallintaa.

Metsäbioteollisuus

Perehdyt bioraaka-aineisiin ja sellunvalmistusprosessiin, paperin ja kartongin tuotantoprosessiin sekä paperi- ja kartonkikoneisiin. Opit samalla paperin valmistuksen sanastoa englanniksi.

 

Opiskele työn ohessa monimuotona

Monimuoto-opiskelua on kokoaikaista opiskelua, joka edellyttää noin 40 tunnin työpanosta viikoittain. Opiskelun alussa sinulle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jonka yhteydessä arvioidaan sinun aikaisemmin hankkimasi osaaminen.

Monimuoto-opetuksessa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, kontaktiopiskelupäivät Jyväskylässä, työn opinnollistaminen sekä käytännön harjoittelu työelämässä. Opinnoissa käytetään erilaisia opetusteknologioita ja tarpeen mukaan sosiaalisen median sovelluksia. Työtapoina ovat muun muassa oppimistehtävät, projektityöskentely (aiheet yrityksistä), luennot ja verkkoluennot, seminaariesitykset ja reaaliaikainen työskentely verkon välityksellä. Lisäksi opiskeluihin sisältyy työskentelyä, joka toteutetaan lähiopiskeluna Jyväskylässä esim. koulun laboratoriotiloissa.

Lähiopetuspäiviä on noin neljän viikon välein ja opinnot alkavat viikon mittaisella intensiivisellä lähiopetusjaksolla. Lähiopetuspäivien pituus on noin 8 tuntia. Päiviin kuuluvat tyypillisesti ennakkotehtävät. Tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin.

Suurimman osan opinnoistasi voit ajoittaa itsellesi parhaiten sopivaan aikaan vuorokaudessa oman elämäntilanteesi mukaan.

Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai haluat enemmän joustoa opintojen suorittamisajankohtaan ja -paikkaan. Tällainen opiskelu edellyttää sinulta itseohjautuvuutta, aktiivista opiskeluotetta sekä halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi.

 

Luentoja ja laboratoriotöitä

Opiskelusi sisältää luentoja, laskuharjoituksia, laboratoriotöitä, ryhmätöitä sekä tenttejä. Osan ryhmätöistä teet alan yrityksille projektitöinä. Yritykset osallistuvat koulutukseen myös pitämällä asiantuntijaluentoja ja tarjoamalla tutustumiskäyntejä erilaisiin teknisiin kohteisiin.

Lue lisää opiskelusta

 

Harjoittelu

Opiskeluusi sisältyy viisi (5) kuukautta kestävä työharjoittelu, jonka voit suorittaa yhdessä tai kahdessa jaksossa.

Lue lisää harjoittelusta

Opinnäytetyö

Opinnäytetyösi laajuus on 15 opintopistettä, ja työ tehdään itsenäisesti alan yrityksille. Opinnäytetyön suorittamiseksi laadit opinnäytetyöraportin, pidät aloitus- ja päätösseminaarin sekä kuuntelet viisi muuta seminaariesitystä.

Opinnäytetyö vastaa noin 410 tunnin työtä. Opinnäytetyön valmistuttua osaat soveltaa hankittuja tietoja ja taitoja energiatekniikan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Kykenet työskentelemään itsenäisesti ja päämäärätietoisesti sekä omaat kriittisyyttä, luovuutta ja kykyä ratkaista ongelmia.

 

 

Mitä valmis energia- ja ympäristötekniikan insinööri tekee?

Valmistuttuasi sinulla on valmiudet toimia energiatekniikkaa soveltavissa tehtävissä prosessi- ja tuotesuunnittelussa, tuotekehityksessä sekä asiantuntijatehtävissä.  Tyypillisesti tällaisia tehtäviä on prosessi- ja teknologiateollisuuden sekä energiantuotannon, -jakelun ja -myynnin yrityksissä. Koulutus antaa sinulle myös hyvät valmiudet toimia kiinteistöjen tai teollisuuden energiatehokkuuteen liittyvissä kehitystehtävissä, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa sekä tutkimusorganisaatioissa.

 

Tehtävänimikkeitä

Valmistuttuasi tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi

 • energia-asiantuntija
 • energiainsinööri
 • energiapäällikkö
 • projekti-insinööri
 • tuotantoinsinööri
 • vuoropäällikkö
 • huolto- ja neuvontainsinööri
 • tarkastusinsinööri
 • projektipäällikkö
 • suunnitteluinsinööri

 

Pätevyydet

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksen suoritettuasi sekä kahden vuoden työkokemuksen jälkeen olet hankkinut itsellesi teoreettiset valmiudet, jotka vaaditaan painelaitteiden käytönvalvojalta.

Energia- ja ympäristötekniikan AMK-insinöörinä voit hankkia lisätentillä kiinteistöjen energiatodistuksen laatijan pätevyyden sekä energiakatselmuksen vastuuhenkilöpätevyyden. Työkokemuksen kartuttua voit hankkia energiakatselmoijan pätevyyden.

 

Hakuohjeet 2022

Huomaa, että päivätoteutus ja monimuotototeutus ovat omina hakukohteinaan Opintopolussa.

 

AMK-tutkinnon jälkeen voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa

Valmistuttuasi insinööriksi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi esimerkiksi avoimessa ammattikorkeakoulussa

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

Lue lisää

 

Lisätietoja koulutuksesta

Nuutinen Marjukka

Nuutinen Marjukka

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358505547169
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla