Koulutuskokonaisuudessa vahvistetaan ja tuetaan yhteisten tutkinnon osien toteuttamista uudessa ammatillisessa koulutuksessa ja pedagogisessa toimintaympäristössä.

Tavoitteena on kehittää yhteisten tutkinnon osien opettajien osaamista. Lisäksi tavoitteena on tukea luovien sekä digitaalisuutta hyödyntävien toteutusmallien rakentamista huomioiden monenlaiset opiskelijat ja opiskelijaryhmät.

Koulutussisältöjen keskeiset teemat ovat yhteiset tutkinnon osat, pedagoginen malli, osaamisen arviointi.

Kohderyhmä: Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu kolme opintopisteytettyä koulutusosiota. Kokonaisuudesta on mahdollista valita joko yksittäinen koulutus tai osallistua kaikkiin neljään osioon.

Toteutus: Koulutusosiot sisältävät 1-3 lähitapaamista tai webinaaria, osallistavaa verkkotyöskentelyä sekä tehtäviä.

YTO - yhteistä ymmärrystä rakentamassa 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Yhteisten tutkinnon osien asemointi uudessa ammatillisessa koulutuksessa ja osallistujan omassa organisaatiossa (lainsäädäntö, tutkintojen perusteet, muu ohjaus), erilaiset taustatekijät, historia ja nykyiset käytänteet (haasteet ja mahdollisuudet)
 • Merkitys opiskelijoille (ammatillista osaamista tukeva, jatko-opiskelu, sivistys)
 • YTO- strategia - miten YTO-opinnot toteutetaan omassa organisaatiossa
 • Opintotarjotin, asiakaslähtöisyys, aikataulutus, ohjaus ja tukitoimet
 • Digitaaliset ja työelämän oppimisympäristöt
 • Arvioinnin kokonaisuus (tunnistaminen, tunnustaminen, palaute, osaaminen)
 • Toimijoiden roolit ja yhteistyö

YTO ja arvioinnin kokonaisuus 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Osaamisperusteisen (tunnistaminen ja tunnustaminen) ajattelumallin ja käytänteiden kehittäminen
 • Oppimisen ohjaaminen ja palautteen antaminen kehittymisestä
 • Yhteisten tutkinnon osien ja osa-alueiden osaamisen osoittamisen ja arvioinnin suunnittelu yhteistyössä opiskelijan ja tarvittavien tahojen kanssa oman toimenkuvansa mukaisesti ml. osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma
 • Yhteisten tutkinnon osien ja osa-alueiden osaamisen arvioinnin yhdistäminen ammatillisen tutkinnon osien arviointiin näytössä ja arvioijana toimiminen
 • Osaamisen arvioinnin ja näytön laadun varmistaminen

YTO – pedagogisia ratkaisuja kehittämissä 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Yhteisten tutkinnon osien toteuttamisen kehittäminen hyödyntäen jo olemassa olevia ratkaisuja ja kehittäen uusia innovatiivisia ja rakenteellisia ratkaisuja opiskelijalähtöisesti
 • Uusien ratkaisujen hyödyntäminen toteutuksessa mm. yhteistoiminnallinen oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, projektioppiminen, tiimityötaidot, verkkopedagogiikka, digitaaliset ratkaisut ja työelämälähtöinen oppiminen
 • Ammattiopintoja tukevien yhteisten tutkinnon osien toteuttaminen -Erilaisten digitaaliset menetelmien hyödyntäminen opiskelijalähtöisesti
 • Luovien, motivoivien, pedagogisesti laadukkaiden ja monenlaisia oppijoita tasa-arvoisesti palvelevien opintokokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus
 • Yhteistyön kehittäminen yto- ja ammattialojen opettajien välillä

Ilmoittaudu mukaan 14.1.2021 mennessä


YTO ja moninaiset opiskelijat 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Oman pedagogisen ajattelun ja toiminnan lähtökohtien ja perusteluiden tunnistaminen 
 • Opetuksen suunnittelu ja toteutus yhdessä muiden opettajien ja verkostotoimijoiden kanssa henkilökohtaistamisen ja osaamisperusteisuuden periaatteita noudattaen
 • Erilaisten opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien moninaisuuden ja työelämän tarpeiden huomioiminen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • Yhteisten tutkinnon osien tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen uraohjauksen toteuttamisessa
 • Opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistaminen pedagogisissa ratkaisuissa saavutettavuuden huomioiden
 • Erilaisten oppimisvaikeuksien ja erityisen tuen huomioiminen opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Kysy lisää

Salo Milla-Maarit

Salo Milla-Maarit

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407642587