Hankkeen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä toteuttamaan ammatillista koulutusta asiakaslähtöisesti ja osaamisperusteisesti. Koulutushanke toteutetaan ajalla 1.5.2020 - 31.12.2021.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu viisi koulutusosiota. Kokonaisuudesta voi valita yksittäisen osion.

Henkilökohtaistaminen 5 op

Keskeiset sisällöt:

 • Opiskelijan ohjaus henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa
 • Tutkinnon perusteiden hyödyntäminen ja noudattaminen opiskelijan HOKSin laatimisessa 
 • Opiskelijan HOKSin toteutumisen suunnittelu, organisointi, ohjaus ja seuranta
 • Osaamisen hankkimisen suunnittelu yksilöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa
 • Opiskelijan osaamisen osoittamisen ja arvioinnin suunnittelu ja organisointi osana HOKS-prosessia
 • Uraohjaus osana henkilökohtaistamista
 • Henkilökohtaistaminen moniammatillisena yhteistyönä

Ohjaus 5 op

Keskeiset sisällöt

 • Opiskelijan ohjaus tämän elämäntilanteen, ohjaustarpeen ja uratoiveet huomioon ottaen 
 • Opiskelijan ohjaus työelämälähtöiseen ajatteluun ja toimintaan
 • Opiskelijan valmentaminen itsearviointiin sekä oman osaamisensa tunnistamiseen ja kehittämiseen
 • Ohjauksen monimuotoinen menetelmien ja ympäristöjen hallinta
 • Ohjauskeskustelun toteuttaminen eettisesti, pedagogisesti ja HOKS-määräysten mukaisesti 
 • Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Oppimisen tavat ja mahdollisuudet 5 op

 • Ohjaus ja opettaminen osaamisperusteisesti hyödyntäen ja kehittäen monimuotoisia ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä
 • Opiskelijan tukeminen HOKSin tavoitteiden saavuttamiseen ja oman oppimisensa vastuulliseksi toimijaksi
 • Joustavat mahdollisuudet ja menetelmät osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen sekä ryhmässä että yksilöllisesti erilaisia polkuja hyödyntäen
 • Monimuotoiset ja työelämälähtöiset oppimisprosessit tutkinnon perusteet huomioon ottaen
 • Opiskelijan ja työpaikkalähtöisen HOKS-prosessin suunnittelu ja toteutus

Näytöt ja osaamisen arviointi 5 op

 • Näyttöjen ja muun osaamisen osoittamisen suunnittelu tutkinnon perusteen, HOKSin ja osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti
 • Osaamisen arvioinnin suunnittelu yhdessä opiskelijan ja työelämän kanssa
 • Yksilöllisten osaamisen osoittamisten, näyttöjen suunnittelu työpaikalla
 • Osaamisen arviointi näytössä ja arvioijana toimiminen
 • Arvioijana toimiminen yhteisten tutkinnon osien ja osa-alueiden osaamisen arvioinnissa 
 • Osaamisen osoittamisen ja arvioinnin laadunvarmistaminen

Oman työn johtaminen ja kehittäminen 5 op

 • Oman työn johtaminen
 • Oman tehtävän ymmärtäminen osana työyhteisön tehtävää
 • Työn kuormittavuuden säätely
 • Ajanhallinta ja työn organisointi
 • Työyhteisöosaaminen
 • Työyhteisön tavoitteiden edistäminen
 • Monialaisissa tiimeissä toimiminen
 • Verkosto-osaaminen
 • Monialaisissa verkostoissa toimiminen
 • Työelämäyhteistyö
 • Oman työn johtamisen arviointi
 • Oman osaamisen arviointi oman työn johtamisen eri osa-alueilla
 • Oman työn johtamisosaamisen kehittäminen


Koulutusosiot pohjautuvat Parasta osaamista -hankkeessa tuotettuun Rohkeasti uudistamaan osaamiskokonaisuuteen.

Koulutushanke on valtakunnallinen ja koulutusosioita toteutetaan kysynnän mukaan. Koulutusten tarkemmista sisältöpainotuksista ja toteuttamistavasta sovitaan tilaavan koulutuksen järjestäjän kanssa. Toteutustapa on joustava monimuotototeutus.

Hankkeen koulutuksia on toteutettu kysynnän mukaan. Enää koulutuksia ei ole varattavissa.

Kysy lisää:

Siitari Maija-Liisa

Siitari Maija-Liisa

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180