Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen henkilöstöä järjestämään ammatillista koulutusta asiakaslähtöisesti ja osaamisperusteisesti. Tavoitteena on auttaa osallistujia kehittämään uudenlaisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja, koulutuksen järjestäjän henkilökohtaistamisprosessia sekä osallistujien työelämäosaamista. Lisäksi osallistujat perehtyvät ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kokonaisuuteen.

Koulutuskokonaisuus

Koulutuskokonaisuus sisältää seuraavana kuvatut neljä koulutusosiota. Näistä tilaaja voi valita yhden tai useampia. Kunkin koulutusosion tarkemmasta sisällöstä ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa, jotta koulutuksella voidaan vastata juuri ko. koulutuksen järjestäjän tarpeisiin.

Uudistavat oppimisratkaisut ammatillisen osaamisen hankkimisessa (3 op)

Tavoitteena on tukea osallistujia kehittämään uudenlaisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja.

 • Tulevaisuuden työt; oppimisympäristöt ja -ratkaisut ammattiin oppimisessa
 • Eri pedagogisten lähestymistapojen mahdollisuudet ja käytännön ratkaisut
 • Yhteisten tutkinnon osien mahdollistaminen työpaikalla
 • Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisympäristöissä
 • Kehittämis- ja kokeilukulttuurin edistäminen

Henkilökohtaistamisen taito (3 op)

Tavoitteena on tukea osallistujia kehittämään koulutuksen järjestäjän henkilökohtaistamisprosessia ja omaa henkilökohtaistamisen taitoa.

 • Opettajan uudistuva ammatti-identiteetti: opettaja ohjaajana ja valmentajana
 • Henkilökohtaistamisen taito: kyky arvioida itseään henkilökohtaistajana ja oppimisprosessin ohjaajana
 • Henkilökohtaistamista ja opiskelijan osallisuutta edistävät ohjausmenetelmät
 • Eri kohderyhmien kuten kaikenikäisten opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat opiskelijana olemiseen
 • Opiskelijan roolin ja kuulluksi tulemisen vahvistaminen
 • Yhteisöllisyyden merkitys henkilökohtaistamisessa
 • Oppimista tukeva vuorovaikutus

Työelämäyhteistyön monet mahdollisuudet (3 op)

Tavoitteena on tukea osallistujia kehittämään työelämäosaamiseen liittyvää osaamista oman työn näkökulmasta.

 • Työelämän tulevaisuuskuva tutkimusten valossa: miten teemme töitä tulevaisuudessa
 • Asiakaslähtöinen ja osaamisperusteinen toiminta opettajien ja työelämän toimijoiden yhteisenä toimintana
 • Sosiaalisen median hyödyntäminen työelämäyhteisyössä
 • Opettajatiimit verkostoyhteistyön rakentajina ja toimijoina

Jatkuva parantaminen työtapana (3 op)

Tavoitteena on, että osallistujat perehtyvät ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kokonaisuuteen eri toimijoiden näkökulmasta sekä koulutuksen järjestäjän laadunhallintaan ja käytännön toimenpiteisiin.

 • Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö, laatustrategia, laadunhallinta ja vaikuttavuuden arviointi
 • Koulutuksen järjestäjän laadunhallinta: toiminnan jatkuva kehittäminen ja sitä tukeva laatukulttuuri
 • Opetus- ja ohjaushenkilöstön rooli: koulutuksen ja muun toiminnan laadun arviointi ja vaikuttavuus
 • Vahvuudet ja kehittämiskohteet, hyvät käytännöt; arviointi- ja palautetieto; yhteistyö työelämän kanssa; jatkuva parantaminen työotteena

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, muut asiantuntijat sekä oppilaitosjohto

Toteutus: Koulutusten sisällöt ja työskentelymuodot täsmennetään yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Ammattipedagogiikkaa uudistamaan! on ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishanke.

Hanke on päättynyt.

 

Kysy lisää

Siitari Maija-Liisa

Siitari Maija-Liisa

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180