Tavoitteena on kehittää yhteisten tutkinnon osien opettajien osaamista. Lisäksi tavoitteena on tukea luovien sekä digitaalisuutta hyödyntävien toteutusmallien rakentamista huomioiden monenlaiset opiskelijat ja opiskelijaryhmät.

Hankkeessa vahvistetaan YTO-opettajien osaamista, johon laajentuva oppivelvollisuus ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisääntyminen tuovat uusia haasteita. Hanke koostuu neljästä 4 opintopisteen laajuisesta koulutusosiosta, joiden sisällöt keskittyvät osaamisperustaisuuden ja henkilökohtaistamisen vahvistamiseen, YTO-kokonaisuuksiin liittyvien oppimistehtävien ja digitaalisten oppimisen mahdollisuuksien kehittämiseen, erityiseen tukeen sekä työelämäyhteyden vahvistamiseen.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö, johtajat ja esihenkilöt

Toteutustapa: Koulutusosiot koostuvat 1-3 lähipäivästä / webinaarista, omaan työhön kytkeytyvistä oppimistehtävistä sekä yksilöllisestä ja yhteisöllisestä verkkotyöskentelystä.

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Tilaa koulutus alueellesi tai oppilaitokseesi!

Koulutusosiot

YTO ja moninaiset opiskelijat 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Oman pedagogisen ajattelun ja toiminnan lähtökohtien ja perusteluiden tunnistaminen 
 • Opetuksen suunnittelu ja toteutus yhdessä muiden opettajien ja verkostotoimijoiden kanssa henkilökohtaistamisen ja osaamisperusteisuuden periaatteita noudattaen
 • Erilaisten opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien moninaisuuden ja työelämän tarpeiden huomioiminen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • Yhteisten tutkinnon osien tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen uraohjauksen toteuttamisessa
 • Opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistaminen pedagogisissa ratkaisuissa saavutettavuuden huomioiden
 • Erilaisten oppimisvaikeuksien ja erityisen tuen huomioiminen opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena 28.9.-28.11.2021.

Osaamisperusteisuus yhteisissä tutkinnon osissa 4 op

Keskeiset sisällöt:

 • Osaamisperusteisuuden ymmärtämisestä käytänteiden kehittämiseen
 • Opiskelijan yksilöllisten lähtökohtien ja tavoitteiden huomioiminen
 • Oppimisprosessin ohjaaminen ja palautteen merkitys osaamisen kehittymisessä
 • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voimassa olevien määräysten mukaisesti
 • Osaamisen arvioinnin ja näytön laadun varmistaminen

Suunniteltu toteutettavaksi keväällä 2022.

Digitaaliset ja luovat pedagogiset ratkaisut yhteisissä tutkinnon osissa 4 op

Keskeiset sisällöt:

 • Opiskelijalähtöisten yhteisten tutkinnonosien toteuttamisen tavat
 • Uusien ratkaisujen hyödyntäminen toteutuksessa esim. yhteistoiminnallinen oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, projektioppiminen, tiimityötaidot, verkkopedagogiikka ja digitaaliset ratkaisut
 • Yhteisten tutkinnonosien ja ammatillisten opintojen integrointi
 • Erilaisten digitaalisten menetelmien hyödyntäminen opiskelijalähtöisesti
 • Pedagogisesti laadukkaiden opintokokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus

Suunniteltu toteutettavaksi keväällä 2022.

Erityistä tukea tarvitsevat ja yhteiset tutkinnon osat 4 op

Keskeiset sisällöt:

 • Monenlaiset oppijat ja erityinen tuki yhteisissä tutkinnonosissa
 • Oppimisen tuki
 • Tuen tarpeen tunnistaminen, tukikeinot ja arviointi
 • Aikuiset oppijat ja haasteet
 • Osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen etäopinnoissa

Työelämälähtöinen pedagogiikka yhteisissä tutkinnon osissa 4 op

Keskeiset sisällöt:

 • Joustavan ja osallistavan oppimistarjonnan järjestäminen erilaisissa ympäristöissä
 • YTO-sisältöjen oppiminen työpaikoilla ja työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä
 • Oppimista tukevien materiaalien ja menetelmien kehittäminen
 • Osaamisen tunnistaminen, osoittaminen ja arviointi työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä
 • Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen YTO-sisältöjen näkökulmasta

 

Kysy lisää:

Leppäkorpi Anna

Leppäkorpi Anna

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358504430357