Koulutuskokonaisuudessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista syrjäytymisen ehkäisyssä, nivelvaiheen tukemisessa sekä varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevän työotteen hallinnassa. Kokonaisuus vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjaustaitoja erityistä tukea tarvitsevan oppijan kohtaamisessa sekä opiskelumotivaation tukemisessa.

Hanke toteutetaan verkostoyhteistyönä. Hankkeen koordinaattorina toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Verkostoon kuuluvat Niilo Mäki instituutti ja oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva.

Pidä kii etten putoo -koulutuskokonaisuuteen osallistuvat rakentavat joustavasti oman kehittämispolkunsa valitsemalla opintopisteytetyistä koulutuksista ne, jotka parhaiten tukevat osallistujan omia tai organisaation kehittämistarpeita. Koulutuksissa työskennellään pääosin verkossa, mikä mahdollistaa joustavan osallistumisen.

Koulutussisältöjen keskeiset teemat ovat syrjäytymisen ehkäisy, yksilöllistyvät opintopolut sekä erityinen tuki.

Kohderyhmä: Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Koulun toimintakulttuuri kouluun kiinnittymisen tukena 3 op (Valteri, Onerva)


Keskeiset sisällöt:

 1. Hyvinvoinnilla pahoinvointia vastaan. Millä keinoin koulu voisi lisätä oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja hyvinvointia ja sitä kautta tukea kouluun kiinnittymistä? Miten yhteisöllinen oppilashuolto toimisi tehokkaasti yhteisön hyvinvoinnin rakentajana?
 2. Mitä on koulupudokkuuden takana? Mitkä seikat vaikeuttavat kouluun kiinnittymistä; miten niitä kartoitetaan ja miten niitä voitetaan?
 3. Erityisyyden huomioiminen koulun arjessa. Miten neuropsykiatrinen tuen tarve tunnistetaan? Miten se huomioidaan, jotta kouluun kiinnittymisen onnistuu? Miten havaita ja tukea riittävän varhain, ennen kuin ongelmat kasaantuvat?

Kohderyhmä: perusopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena 5.10.-3.12.2021.

Lukion erityisopetus 5 op (JAMK, NMI)

Keskeiset sisällöt:

 • Erityisopetuksen rooli ja tehtävät lukiossa
 • Tutkimustietoa oppimisvaikeuksien tuottamista haasteista ja riskitekijöistä aikuisuudessa, erityisesti nivelvaiheissa
 • Tuen tarpeen tunnistaminen ja arviointi
 • Oppimisen tukeminen yksilö- ja ryhmätasolla
 • Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen yo-tutkinnossa: lausunnot ja erityisjärjestelyt (Ylioppilaslautakunta)
 • Moniammatillinen yhteistyö oppimisvaikeuksissa ja muissa oppimisen ja opiskelun haasteissa

Kohderyhmä: Lukion erityisopettajat ja kaksoistutkinnoista vastaavat ammatillisen koulutuksen erityisopettajat sekä muut koulutuksen aiheen parissa työskentelevät eri koulutusasteilta.

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena 1.10.-3.12.2021.

Kiinnittyminen toisen asteen opintoihin 3 op (JAMK)

Keskeiset sisällöt:

 • Toisen asteen opinnot yksilöllisenä ja yhteiskunnallisen kehitysvaiheena
 • Sosiaalinen tuki ja ryhmän merkitys yksilöllisissä opintopoluissa
 • Ryhmäyttämisen paikat yksilöllistämisen näkökulmasta
 • Kiinnittymisen ja itseohjautuvuuden tukeminen
 • Erityinen tuki ja erityisopetus osana opintoihin kiinnittymistä


Tämän koulutusosion toteuttaa JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Koulutus varattu oppilaitoskohtaiseksi toteutukseksi.

Erityistä tukea, erityisopetusta vai muuta tukea? 2op

Keskeiset sisällöt:

 • Opiskelun ja motivaation tuki perusasteelta toiselle asteelle (NMI)
 • II asteen opintoihin kiinnittyminen (JAMK)
 • Lukion erityisopetus (JAMK ja NMI)
 • Koulun toimintakulttuuri kouluun kiinnittymisen tukena (Valteri, Onerva)

Koulutus toteutettu.

Opiskelun ja motivaation tuki perusasteelta toiselle asteelle 3 op (NMI)

Keskeiset sisällöt: Koulutuksessa tarjotaan tutkimukseen perustuvaa tietoa heikon opiskelumotivaation syistä ja esitellään mahdollisia tutkimusnäyttöön perustuvia keinoja parantaa motivaatiota yläkoulussa ja toisella asteella. Perusnäkökulmana koulutuksessa on opiskelumotivaation ja koulunkäynnin tukeminen sosiaalista ympäristöä muokkaamalla. Ensimmäinen koulutuspäivä toteutetaan lähiopetuksena: motivaation perusulottuvuudet ja rakentuminen, motivaation tukeminen ja opettajan keinot sen tukemiseksi. Toinen koulutuspäivä toteutetaan verkkokoulutuksena: motivaatio ja käyttäytyminen kehityspsykologisesta näkökulmasta, tutkimustuloksia ja koulutuksen välitehtävien käsittely. Koulutus sisältää myös ennakkotehtävän ja välitehtävän. Osallistuja voi osallistua yksittäiseen tai useampaan koulutusosioon osaamisen kehittämistarpeidensa mukaisesti. Koulutusosion toteuttaa Niilo Mäki Instituutti.

Koulutus toteutettu.

Kysy lisää:

Tilaa koulutusosioita oppilaitokseesi tai alueellesi!

Leppäkorpi Anna

Leppäkorpi Anna

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358504430357