Uraohjauksen erikoistumiskoulutus alkaa tammikuussa 2022. Kohderyhmänä on varhaiskasvatuksen sekä oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö (perusopetus, toisen asteen koulutus, vapaa sivistystyö).

Toteutuksissa ovat mukana kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut sekä Jyväskylän yliopisto. Tarjolla on kolme alueellista toteutusta, kuhunkin ryhmään valitaan 14 opiskelijaa.

Koulutus on tarkoitettu uraohjauksen tehtävissä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksen, toisen asteen tai vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti muille opetus- ja ohjaustehtävissä toimiville kuin opinto-ohjaajankoulutuksen suorittaneille. Koulutukseen voidaan ottaa myös em. oppilaitoksessa toimiva henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto sekä työelämäkokemusta uraohjauksen tehtävistä. 

Erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ammattilaisille kehittää ja syventää uraohjauksen osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessa kehitetään omia uraohjauksen ammattikäytänteitä sekä kykyä arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Sisältö

Koulutus rakentuu kolmesta opintokokonaisuudesta, jotka jakautuvat sisällöllisiin opintojaksoihin:

Uraohjauksen perusta 5 op

Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä (2 op)
Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa (3 op)

Uraohjauksen asiakastyö 15 op

Dialoginen ohjaussuhde ja -vuorovaikutus (3 op)
Uraohjausprosessi ja työmenetelmät (5 op)
Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot (5 op)
Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset (2 op)

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op

Uraohjauksen käyttöteoria (3 op)
Uraohjauspalveluiden kehittäminen (7 op)

Koulutus on osaamisperustainen, joten sen lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan henkilökohtaiset kehittymistavoitteet. Toteutus pohjautuu yhteisöllisen oppimisen periaatteisiin, jossa ryhmän keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat keskeisessä roolissa.

Hinta

Koulutus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Lisäksi koulutukseen sisältyy opiskelijamaksu, joka on 500 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu). Opiskelijamaksun voi halutessaan maksaa kahdessa erässä.

Peruutusehdot

Ryhmän valinnan ja koulutukseen osallistumisen vahvistamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään50 % osallistumismaksusta. Koko osallistumismaksu peritään, mikäli peruutusta ei tehdä ennen koulutuksen alkua. Peruminen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla koulutuksen yhteyshenkilölle.

Opetussuunnitelma

Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen alueryhmät totetaan sisällöllisesti samanlaisina ja yhteisen opetussuunnitelman pohjalta.

Tutustu opetussuunnitelmaan (pdf)

 

Hakeminen

Haku on päättynyt. Kiitokset kaikille hakijoille.

Haku ja opiskelijavalinta

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella. Hakulomakkeessa ilmaiset, minkä alueryhmän toteutukseen ensisijaisesti ja toissijaisesti olet hakeutumassa. Hakulomakkeeseen liitetään 1. Tutkintotodistus/-todistukset skannattuna yhdeksi tiedostoksi. 2. Dokumentti, jolla osoitat uraohjaustyökokemuksesi (työtodistus, ansioluettelo ja/tai muu selvitys työkokemuksesta) skannattuna yhdeksi tiedostoksi.

Valintaperusteet

1. Koulutukseen hakevilta edellytetään ylempi tai alempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta uraohjaustehtävistä. Lisäksi hakijan on kuuluttava varhaiskasvatuksen tai oppilaitoksen henkilöstöön (perusopetus, toinen aste tai vapaa sivistystyö).
2. Koulutukseen voidaan valita myös oppilaitoksen henkilöstöön kuuluva hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Valinta opintoihin perustuu ensisijaisesti 1. valintaperusteen täyttävien hakijoiden hakeutumisjärjestykseen. Mikäli paikkoja jää, voidaan koulutukseen toissijaisesti valita hakeutumisjärjestyksessä henkilöitä, jotka täyttävät valintaperusteen 2.

Opiskelijavalinnat tehdään 15.11.2021 mennessä. Opiskelupaikan vastaanotto pyydetään vahvistamaan 30.11.2021 mennessä.

 

 

 

Keski-Suomen alueryhmä

Toteutuksesta vastaavat JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto.

Koulutus- ja ohjauspäivät

 • 25. - 26.1.koulutuspäivät (ensimmäinen päivä yhteinen kaikkien alueryhmien osallistujille verkossa, toinen lähipäivä Jyväskylässä)
 • 22.2. ohjauswebinaari
 • 29. - 30.3. lähipäivät Jyväskylässä
 • 12.4. ohjauswebinaari
 • 17. - 18.5. lähipäivät Jyväskylässä
 • 23.8. ohjauswebinaari
 • 21. - 22.9. koulutuspäivät verkossa (ensimmäinen päivä yhteinen kaikkien alueryhmien osallistujille)
 • 1. - 2.11. koulutuspäivät Jyväskylässä

Kouluttajat

Leena Itkonen, VTM toimii tällä hetkellä Jyväskylän yliopiston ohjauskoulutuksissa yliopistonopettajana. Leenalla on yli 15 vuoden kokemus uraohjauksesta Helsingin yliopistolta, jossa hän on mallintanut teoreettisista uraohjausmalleista käytännön toteutuksen. Leena oli mukana Työpeda-hankkeen työryhmässä, joka julkaisi syksyllä 2020 tutkimukseen perustuvan digitaalisen uravalmiuksien itsearvioinnin korkeakouluopiskelijoille. Hän on ollut myös aktiivinen toimija uraohjauksen kansallisissa ja pohjoismaisissa verkostoissa. Leena tekee väitöskirjaa korkeakouluopiskelijoiden uraohjauksesta ja toimii Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n hallituksessa.

Riikka Michelsson, KTM, toimii JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ohjauksen lehtorina. Riikalla on pitkä kokemus ohjauksen sekä uraohjauksen kehittämistehtävistä, erityisenä tutkimuksen kohteena hänellä on ohjausvuorovaikutus sekä dialogitaidot opetuksessa ja ohjauksessa. Riikka toimii kehittäjätutkijana TOVE – Opettajankouluttajien tunnetoimijuuden ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen digitaalisissa ympäristöissä -hankkeessa 2021-2023. Riikka on ollut Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n hallituksessa 2017-2021.

Sauli Puukari, Dos. KT, on toiminut lehtorina Jyväskylän yliopiston ohjausalan koulutuksessa 2000-luvun alusta. Uraohjaus on ollut yhtenä tärkeänä osa-alueena mukana hänen opetustyössään. Tutkimus- ja julkaisutoiminnassa Sauli on keskittynyt erityisesti monikulttuuriseen ohjaukseen ja neuvontaan. Paraikaa hän on mukana OHJAT-tutkimuksessa (Opinto-ohjauksen ammattilaiset työssään), jossa tarkastellaan ohjausalan toimijoiden työnkuvia ja siihen liittyviä osaamistarpeita ja ohjaajien työn lähtökohtia. Saulia kiinnostavat (ura)ohjauksessa ihmisen kokonaisvaltainen huomioon ottaminen sekä erilaiset maailmankatsomukset.

 

Länsi- ja Pohjois-Suomen alueryhmä

Toteutuksesta vastaavat TAMK ja OAMK.

Lue lisää OAMKin verkkosivuilta

Koulutus- ja ohjauspäivät

 • 25.-26.1. (ensimmäinen päivä yhteinen kaikkien alueryhmien osallistujille verkossa)
 • 17.2. ohjauswebinaari
 • 24.3. koulutuspäivä
 • 28.4. ohjauswebinaari
 • 24.5. koulutuspäivä
 • 1.9. ohjauswebinaari
 • 21.9. (yhteinen päivä kaikkien alueryhmien osallistujille)
 • 11.10. ohjauswebinaari
 • 23.-24.11.2022 koulutuspäivät ja koulutuksen päätös

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa.

 

Etelä-Suomen alueryhmä

Toteutuksesta vastaavat Haaga-Helia ja HAMK.

Lue lisää HAMKin verkkosivuilta

Koulutus- ja ohjauspäivät

 • Lähijakso 1: 25. - 26.1. (ensimmäinen päivä yhteinen kaikkien alueryhmien osallistujille verkossa, toinen päivistä lähipäivänä alueryhmässä)
 • HEKS-ohjauspajat: 16.2.
 • Lähijakso 2: 16.3.
 • Ohjausvideo-työpajat: 20.4.
 • Lähijakso 3: 12.5.
 • Lähijakso 4: 24.8.
 • HEKS-loppukeskustelut (ohjauspajat): 15.9.
 • Lähijakso 5: 21.-22.9.(ensimmäinen päivä yhteinen kaikkien alueryhmien osallistujille verkossa)

Opetus ja ohjaus toteutetaan Haaga-Helian Pasilan kampuksella.

Mikä
erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutus on koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja.

Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Ne täydentävät tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä, opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Lisätiedot:

Siitari Maija-Liisa

Siitari Maija-Liisa

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180
Michelsson Riikka

Michelsson Riikka

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405322514