jamk.fi

Opiskelijoiden kommentteja

"Olen saanut vahvistusta omaan työskentelyyni. Tietoa tulee paljon."

"Tämä on hyvä päivityskoulutus kaikkien sairauksien hoidosta! Ajattelin, että enemmän tulee vain lääkkeistä, mutta tässä on tullut sairauksista laajemminkin."

"Lähipäivät ovat olleet antoisia, varsinkin farmakologian luennot - todella erittäin hyviä."

"Lääkäreiden luennot erittäin hyviä ja kattavia."

"Oppimistehtävät syventävät tietojani ja asiat tulee ehkä näin paremmin sisäistettyä."

"Lääkäreiden potilastehtävät on hyviä, niissä oppii soveltamaan tietoa käytäntöön ja käyttämään Terveysporttia."

"Oppimistehtävissä Käypä hoito -suosituksiin tutustuminen on ollut antoisaa, samoin Lääkärin käsikirjaan. Nyt on mahdollista käyttää Terveysporttia myös kotona."

JAMKin tarjoamassa 45 opintopisteen laajusessa koulutuksessa hankit sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (VN A 1089/2010). Opinnot suoritettuasi voit hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä sekä yksilöintitunnusta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta kulloinkin voimassa olevien asetusten perusteella.

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on tällä  itsenäinen perusterveydenhuollon vastaanottohoitotyön tehtävä. Tehtävän kuvaan on odotuksissa laajennuksia, mikäli lakiesitys menee läpi. Siitä lisätietoa  Valtioneuvoston sivuilta: Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöönottoa esitetään laajennettavaksi. Laajennus tulisi mahdollisesti koskemaan yksityistä sektoria ja kotisairaanhoitoa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on aloitettu sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutus jo vuonna 2011. Vuoden 2018 alussa rajatun lääkkeenmääräämiskoulutuksen erikoispätevyyden suorittaneita sairaanhoitajia oli yhteensä 376 henkilöä. 

Seuraava koulutus alkaa tammikuussa 2019!

Hae nyt!

.

Koulutuksen suoritettuasi osaat

  • tunnistaa ammatillisen osaamisesi ja vastuualueesi rajat rajatussa lääkkeenmääräämisessä sekä noudattaa lääkkeenmääräämisestä annettuja säädöksiä ja potilasturvallisuuden vaatimuksia
  • soveltaa itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidontarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
  • itsenäisesti soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisen lääketieteen, tautiopin, farmakologian ja reseptiopin tietoja rajatun lääkkeenmääräämisen sekä potilaan turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi
  • kriittisesti arvioida ja kehittää lääkkeenmääräämiseen liittyvää osaamistasi ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Oikeus lääkkeiden määräämiseen on mahdollista vain lisäkoulutuksen suorittamisen jälkeen kulloinkin voimassaolevan terveydenhuoltolain ja STM:n lääkkeenmääräämisasetuksen (A 1088/2010) mukaan terveyskeskuksen vastaavan lääkärin määräyksestä (yhteispäivystyksen osalta sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin). Oikeutta lääkkeiden määräämiseen haetaan Valvirasta.

Teemoitettu eteneminen

Koulutuksen toteutus

Opintojen laajuus on 45 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä). Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna 1/2019 - 3/2020. Lähiopetuspäiviä Jyväskylässä on noin 22, yleensä kaksi peräkkäistä päivää kuukaudessa.

Farmakologian ja reseptiopin opinnoista vastaa Itä-Suomen yliopisto. Teoreettisia opintoja tukee käytännön oppiminen omassa terveyskeskuksessa laillistetun lääkärin ohjaamana. Opiskelijan työnantaja vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja lääkäriohjaajan järjestämisestä. Hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan osittain hyväksilukea ylempään amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa.

Opiskelun tiivis tahti sekä monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät edellyttävät motivaatiota ja sitoutumista vaativaan opiskeluun työn ohella. Opiskelijalta vaaditaan tietotekniikan hyvää hallintaa, koska suuri osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina.

Huom! Mikäli lakiesitys tulee voimaan hakuaaikana, pidätämme oikeuden muutoksiin.

Valinta ja valintakoe

Koulutukseen valinta edellyttää, että
• hakija on laillistettu sairaanhoitajana tai sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö (amk/opistoaste)
• hakijalla on viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus lääkkeen määräämiseen liittyvällä tehtäväalueella.

Sähköisen hakulomakkeen lisäksi hakijan tulee toimittaa seuraavat dokumentit:
1. kopio tutkintotodistuksesta
2. kopiot työtodistuksista

Todistuskopiot toimitetaan osoitteeseen: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, liiketoiminta, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä.

Valintakoe järjestetään 30.11. 2018 Jyväskylässä. Kokeeseen on mahdollista osallistua myös yhteistyöammattikorkeakoulujen toimipisteissä.

Valintakoe sisältää farmakologista osaamista ja lääkelaskujen hallintaa testaavat osiot. Valintakoekirja: Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. et al. (toim. 2014): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sivut 19–110 tai uusin painos vastaava alue (saatavilla myös terveysportin Lääketietokannassa tai Duodecimin Oppiportissa). Vaihtoehtoinen valintakoekirja: Koulu, M. & Mervaala, E. toim. (2013): Farmakologia ja toksikologia. Medicina, Kuopio. Sivut 19–114.

Koulutuksen käynnistyttyä valituksi tullutta vaaditaan toimittamaan:
3. Työssä tapahtuvan opiskelun ohjauksesta ja osaamisen näytön arvioinnista vastaavan lääkärin sitoumus (ks. liite 1)
4. Työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeen määräämiseen (ks. liite 2)

Hinta

Koulutuksen hinta on 4900 euroa. Osallistumismaksu laskutetaan viidessä erässä á 980 €. Maksu voidaan kohdistaa yhdelle tai kahdelle vuodelle. Työnantaja vastaa VN asetuksen 1089/2010 mukaisesta koulutukseen sisältyvästä työssä oppimisen ja näytön arvioinnin resursoinnista ja järjestelyistä. Matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana osallistuja vastaa itse.

Peruutusehdot:

Peruutus hakuaikana on maksuton. Peruutus opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen: 50 % koko koulutuksen hinnasta. Peruutus koulutuksen alettua (=keskeyttäminen): 50 % jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.

Lisätietoja

Järjestämme mielellämme työpaikkakohtaisia infotilaisuuksia koulutuksesta ja valmistuneiden kokemuksista - ota yhteyttä!

Piispanen Pia

Piispanen Pia

Koulutussuunnittelija, Education Planner
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400752844
Tyrväinen Hannele

Tyrväinen Hannele

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400976749