Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään terveyttä edistävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa hoitotyötä. Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Sairaanhoitaja työskentelee moniammatillisissa tiimeissä

Toimit hoitotyön asiantuntijana sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten muodostamissa tiimeissä. Työhösi kuuluu muun muassa hoitotyön ja lääkehoidon suunnittelu, toteutus ja vaikuttavuuden seuranta, elintoimintojen tarkkailu sekä hoitotoimenpiteiden ja tutkimuksien tekeminen. Hoitotyöhön sisältyy myös potilaiden ja omaisten neuvontaa, ohjausta ja tukemista sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa että virtuaalisesti mobiililaitteiden välityksellä.

Sairaanhoitajatutkinto englanniksi? Sekin on mahdollista.

Haluatko työskennellä ihmisläheisellä alalla hoitotyön asiantuntijana? Englanninkielisessä koulutuksessa saat sairaanhoitajan ammatin lisäksi sujuvan kielitaidon ja tutustut uusiin kulttuureihin. Voit suorittaa JAMKissa sairaanhoitajakoulutuksen myös englanniksi!

Lue lisää

 

Teoreettista ja kliinistä hoitotyön osaamista

Sairaanhoitajatutkinnon opinnot perustuvat hoitotieteen lisäksi muihin sitä tukeviin terveystieteisiin ja tieteenaloihin kuten luonnon- ja lääketieteeseen sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdytään sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöön ja asiakkuuteen, hoitotyötä tukeviin monitieteisiin opintoihin ja hoitotyön perusteisiin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena painottuvat näyttöön perustuva teoreettinen ja kliininen hoitotyön osaaminen, hoitotyön päätöksentekotaidot, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvä osaaminen. Viimeisen puolen vuoden aikana kehittyvän asiantuntijuuden opinnoissa syvennetään opintoja jollakin hoitotyön alueella, esimerkiksi perusterveydehuollon vastaanottotoiminnassa, sairaalan vuodeosastoilla, leikkausosastolla tai päivystyspoliklinikalla, mielenterveystyössä tai lasten hoitotyössä. Kehittyvän asiantuntijuuden opinnoissa vahvistetuu myös terveydentilan arvioinnin, johtamisen ja yrittäjyyden sekä hoitotyön eettisyyden ja ammatillisuuden osaaminen. Sairaanhoitajatutkinnon opintoihin sisältyy opinnäytetyö, joka on työelämän kehittämistarpeiden pohjalta toteutettava tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotyö.

Opiskelusta noin kolmasosa toteutuu ammattitaitoa edistävänä harjoitteluna opiskelijan henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS) mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa julkisella ja/tai yksityisellä sektorilla, projekteissa sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun simulaatioympäristöissä. Opiskelija voi myös kehittää osaamistaan suorittaen teoriaopintoja ja/tai ammattitaitoa edistävää harjoittelua ulkomailla joko englanninkielellä tai muilla hallitsemillaan kielillä. Tutkintoon sisältyvistä opinnoista osa suoritetaan kotimaassa englanninkielisinä.

Osan opinnoista voi suorittaa tutkimus- ja kehittämishankkeissa ja/tai yrittäjyysosaamista kehittävissä ympäristöissä, kuten osuuskuntatoiminnassa tai Future Factory -toimintamallin labeissa oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti.

Tutustu opinto-suunnitelmaan

 

Ajankohtaista

Terveydenhoitaja (AMK) -koulutus käynnistyy yhteistyössä Savonian kanssa vuoden 2021 alussa. 

 

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, kontaktiopiskelun päivät Jyväskylässä, työn opinnollistaminen sekä käytännön harjoittelu työelämässä. Opintoihin voi sisältyä joitakin teemaviikkoja, jotka toteutetaan lähiopiskeluna Jyväskylässä. Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä.

Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai haluat enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohtaan ja -paikkaan. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana.

Toteutustavat

  • oppimistehtävät
  • luennot ja verkkoluennot
  • käytännön taitojen harjoitukset
  • seminaariesitykset
  • verkkotentit
  • reaaliaikainen työskentely verkon välityksellä

Monimuoto-opintojen eteneminen

Ensimmäisen vuoden opinnot aloitetaan yhteisellä orientaatioviikolla, jonka jälkeen monimuoto-opiskelijat kokoontuvat opiskelemaan keskimäärin joka toinen viikko 2-3 päivää viikossa. Ensimmäisen opiskeluvuoden alussa opintoihin sisältyy sekä kaikille opiskelijoille yhteisiä opintoja että sairaanhoitajan ammattiopintoja. Ensimmäisen opiskeluvuoden puolivälin jälkeen opinnoissa painottuvat jo sairaanhoitajan ammattiopinnot, jolloin jaksolle voi sijoittua useampia kontaktipäiviä.

Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena opiskelijat kokoontuvat erimittaisiin kontaktiopintoihin useamman kerran kuukaudessa. Tämän lisäksi opinnoissa on sekä itsenäisesti että ryhmänä tehtäviä oppimistehtäviä.

Opiskelun vaatimat valmiudet

Sairaanhoitajaksi opiskelu edellyttää aktiivista otetta oman opiskelun suunnitteluun, kiinnostusta ihmisläheisellä alalla työskentelyyn sekä taitoa työskennellä erilaisten ryhmien jäsenenä.

Sairaanhoitajaopiskelijalla tulee olla sellainen terveys, joka ei ole esteenä alan opiskelulle. Sinun tulee ottaa huomioon, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa.
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle.
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat voivat muuttua vaikeaksi terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä. Veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa työhön sijoittumista.
 

Hakuohjeet | Hae kevään yhteishaussa

Huomaa, että päivätoteutus ja monimuotototeutus ovat omina hakukohteinaan Opintopolussa.

 

Hakuohjeet | Hae syksyn 2021 yhteishaussa

Huomaa, että päivätoteutus ja monimuotototeutus ovat omina hakukohteinaan Opintopolussa.

Opintopolku.fi Täytä hakemus hakuaikana 1. - 15.9.2021 klo 15.00 Sairaanhoitaja päivätoteutus
Opintopolku.fi Täytä hakemus hakuaikana 1. - 15.9.2021 klo 15.00 Sairaanhoitaja monimuoto

Pirkko Kinnunen

"Verkko-opinnot sopivat hyvin tällaiselle työssä käyvälle opintojen täydentäjälle. Työskentelen päivät Keski-Suomen keskussairaalassa uroterapeuttina."

Lue lisää

"Valitsin monimuoto-opiskelun perhetilanteeni takia"

Tutustu toimintaterapeutiksi opiskelevan Marjan ja sairaanhoitajaksi opiskelevan Annen mietteisiin monimuoto-opiskelusta.

Voit katsoa videon myös täältä »

Työelämän terveiset opiskelijalle

Reija Halmetoja Kyllön terveyskeskussairaalasta kertoo, millaista osaamista sairaanhoitajalta edellytetään.

Voit katsoa videon myös täältä »
 

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi työn ohessa suoritettavilla täydennyskoulutuksilla.

Mikäli tähtäimessäsi on ura opettajana, voit hakeutua opiskelijaksi ammatilliseen opettajakorkeakouluun suoritettuasi ylemmän AMK-tutkinnon. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin.

Lisätietoja:

Tyrväinen Hannele

Tyrväinen Hannele

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400976749
Solankallio-Vahteri Tytti

Solankallio-Vahteri Tytti

Päällikkö terveysala, Head of Department Healthcare
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358401824646