Oletko aktiivinen ja innostuva? Oletko kiinnostunut hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisestä sekä työskentelystä ihmisläheisellä alalla?

JAMKista valmistunut fysioterapeutti osaa toimia asiakaslähtöisesti fysioterapia-alan asiantuntijana kansainvälistyvässä työkentässä erilaisissa organisaatiossa sekä moniammatillisissa tiimeissä ja yhteistyöverkostoissa. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu fysioterapeutti. Toimintaa valvoo aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA.

Opintojen sisältö

Fysioterapian koulutusohjelman keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat liikunta ja terveys, toimintakyvyn edistämiseen sekä fysioterapeutin työ- ja toimintaympäristöön perehdyttävät opinnot. Voit opiskella esimerkiksi ihmisen rakennetta ja toimintaa, liikkumis- ja toimintakyvyn edistämistä ja harjoittamista, toimintakyvyltään erilaisten henkilöiden ohjaamista ja opettamista. Saat valmiudet liikkumis- ja toimintakyvyn sekä kuntoutuksen asiantuntijaksi. Edistät työssäsi eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten terveyttä sekä liikunta-, toiminta- ja työkykyä heidän omissa asuin- ja elinympäristöissään.

Opiskelusta n. 1/3 on ohjattua käytännön harjoittelua työelämässä ja projekteissa. Opintoihin sisältyy neljä harjoittelujaksoa. Harjoitteluiden aikana perehdyt toimintakyvyn rajoitteisiin liittyvään fysioterapiaan sairaaloissa, terveyskeskuksissa, yrityksissä, kuntoutuslaitoksissa ja/tai erityiskouluissa.

Opintojen alussa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Mikäli sinulla on aiempaa alan osaamista, se otetaan huomioon suunnitelmaa laadittaessa.

Opintoihin kuuluva opinnäytetyö tehdään usein työelämän toimeksiantona tai osana projektia.

 

Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelija hankkii perusosaamisen sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan asiakastyöstä ja toimintaympäristöistä, kuntoutujan suorituskyvystä ja toimintakyvyn arvioinnista sekä kuntoutujan hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisestä.

Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna osaamisalueina ovat: terapeuttinen harjoittelu, toimintakyvyn edistäminen fyysisen aktiivisuuden ja fysioterapian keinoin sekä fysioterapian kliininen soveltaminen. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija osaa hyödyntää kansainvälistyvän toimintaympäristön ja teknologian tulevaisuuden mahdollisuudet mm. etäkuntoutuksessa ja moniammatillisessa yhteistyössä.

Tutustu opintojen sisältöön

 

Fysioterapeutin arkea

JAMKista valmistuneen Emma Niemisen arkea pesäpallon ohella.

Voit katsoa videon myös täältä »

Toteutamme myös koulutusta fysioterapeuttien suoravastaanottotoimintaan

Voit katsoa videon myös täältä »

Pitkän uran fysioterapiakoulutuksen parissa tehnyt Eeva Helminen:

"Fysioterapian suoravastaanotossa on kyse siitä, että akuuttiasiakkaat ohjautuvat suoraan fysioterapeutin vastaanotolle hoidontarpeen arvioinnin kautta ilman lääkärikontaktia."

Lue lisää
 

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, kontaktiopiskelun päivät Jyväskylässä, työn opinnollistaminen sekä käytännön harjoittelu työelämässä. Opintoihin voi sisältyä joitakin teemaviikkoja, jotka toteutetaan lähiopiskeluna Jyväskylässä. Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä.

Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai haluat enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohtaan ja -paikkaan. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana.

Toteutustavat

  • oppimistehtävät
  • luennot ja verkkoluennot
  • käytännön taitojen harjoitukset
  • seminaariesitykset
  • verkkotentit
  • reaaliaikainen työskentely verkon välityksellä

Monimuoto-opintojen eteneminen

Ensimmäisen vuoden opinnot aloitetaan yhteisellä orientaatioviikolla, jonka jälkeen opiskelijat kokoontuvat opiskelemaan monialaisiin ryhmiin noin kahtena päivänä kuukaudessa. Kevätlukukaudella alkavalla kolmannella jaksolla fysioterapian ammattiaineopinnoissa on useampia kontaktiopiskelupäiviä. Ensimmäisen vuoden opintoihin sisältyy myös fysioterapeutin ammattiin ja toimintaympäristöön tutustumista, minkä voi toteuttaa pääosin omalla paikkakunnalla. Muina aikoina opiskelija tekee erilaisia yksilöllisiä sekä ryhmässä tehtäviä oppimistehtäviä.

Toisena ja kolmantena vuonna opiskelijat kokoontuvat erimittaisiin kontaktiopintoihin useamman kerran kuukaudessa. Tämän lisäksi opinnoissa on itsenäisesti ja ryhmässä tehtäviä oppimistehtäviä.

Opiskelusta kolmannes on työelämässä tapahtuvaa harjoittelua, jonka opiskelija voi suorittaa oppimista tukevissa työpaikoissa ja projekteissa Suomessa tai ulkomaan vaihtona. Myös teoriaopintoja on mahdollista suorittaa opiskelijavaihdossa ulkomailla. Harjoittelu ja kontaktipäivät edellyttävät kokopäiväistä osallistumista.

 

Työ ihmisten parissa

Fysioterapeutti työskentelee eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten parissa joko julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Tulevaisuuden työpaikka?

Fysioterapeutin työpaikka voi olla esimerkiksi yritys, sairaala, terveyskeskus, liikunta- ja kuntoutuskeskus, tutkimus- ja kuntoutuslaitos, työterveyshuolto, liikunta- tai vammaisjärjestö, koulu- ja liikuntatoimi, seniori- tai päiväkoti. Fysioterapeutti voi toimia myös yrittäjänä. 

Valmistuneita työskentelee mm. seuraavissa tehtävissä: fysioterapeutti, osastonhoitaja, yrittäjä, urheilufysioterapeutti, projektipäällikkö, apuvälineneuvoja ja yksilö- ja ryhmäliikuntaohjaaja.

 

Hakuohjeet

Huomaa, että päivätoteutus ja monimuotototeutus ovat omina hakukohteinaan Opintopolussa.

 

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi työn ohessa suoritettavilla täydennyskoulutuksilla.

Mikäli tähtäimessäsi on ura opettajana, voit hakeutua opiskelijaksi ammatilliseen opettajakorkeakouluun suoritettuasi ylemmän AMK-tutkinnon. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin.

 

Lisätietoja koulutuksesta

Hynynen Pirjo

Hynynen Pirjo

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400989469
Näytä lisää