Hei sinä kotihoidossa työskentelevä sosiaali- ja terveysalan osaaja! Täydennä tietojasi ja taitojasi kotikuntoutuksen uudessa korkeakouludiplomissa, josta saat lisävirtaa työhösi ja päivitettyä tietoa ammattitaitosi kehittämiseen. Voit opiskella joustavasti työn ohessa ja tehdä opiskelutehtävät mahdollisuuksien mukaan omaan työyhteisöösi. Huom! Hakuaikaa jatkettu!

Koulutus sopii sinulle, joka työskentelet kotihoidossa tai haluat vaihtaa vanhuspalvelujen ja kotihoidon uusiin työtehtäviin. Korkeakouludiplomi on tapa päivittää ja syventää kotihoidossa tarvittavaa osaamistasi. Opinnoilla voit parantaa tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksiasi tai hyödyntää niitä jatko-opinnoissasi soveltuvin osin. Koulutuksessa on kaksi peräkkäistä 30 opintopisteen osaa. Osien opinnot koostuvat sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto-opinnoista ja niissä painotetaan gerontologisen kuntoutuksen ja kotikuntoutuksen teemoja. Ensimmäinen osa käynnistyy nyt syksyllä 2021 ja toinen osa 1.6.2022.

Mitä tarjoamme?

Korkeakouludiplomin ja Open Badge –osaamismerkin saat suorittamalla koulutuksen molemmat osat eli yhteensä 60 opintopistettä. Opiskelu toteutetaan kuukausittain pidettävinä 1–2 päivän webinaareina sekä itsenäisenä ja ryhmissä tapahtuvana verkko-opiskeluna.

Opiskelu alkaa osan 1 yhteisellä orientaatiopäivällä verkossa ma 6.9.2021 klo 10–16. Päivän aikana perehdytään yhdessä koulutuksen kokonaisuuteen, opintojaksojen ajoituksiin ja sisältöihin sekä erilaisiin opiskelukäytänteisiin.

Hinta

300 € /osa (á 10 euroa/opintopiste)

Ilmoittautuminen koulutukseen

Osan 1 ilmoittautuminen aukeaa 12.4.2021 klo 9.00. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostikyselyn, jossa kartoitetaan taustatietoja, koulutustarpeita ja –tavoitteita. 

Ilmoittaudu täältä (linkki aukeaa 12.4.)

Opintojen sisällö: Kotikuntoutuksen perusteet, osa 1. 30 op.

Osa 1:  Toteutus 1.9.2021–10.6.2022

Moduulit ja opintojaksot

KOTIKUNTOUTUS JA ASIAKKAAN TOIMINTAKYKY (12 OP)

Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen, 5 op

Tällä opintojaksolla perehdyt toimintakykyyn ja osallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja miten niihin vaikutetaan. Saat valmiudet ohjata motivoivasti ja vuorovaikutteisesti asiakastilanteissa.

Toimintakyvyn arviointi, 4 op

Osaat kartoittaa, miten elintavat vaikuttavat hyvinvointiin ja toimintakykyyn.
Osaat selvittää kartoituksen tulokset ja johtopäätökset tarkoituksenmukaisella ja luotettavalla tavalla.
Osaat kirjata toimintakyvyn tulokset hyödyntäen ICF-viitekehystä.

ICT-valmiudet, 3 op

Kun olet käynyt tämän opintojakson, osaat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussasi. Sinulla on perustiedot tekijänoikeuksista, tietoturvasta, tietosuojasta sekä niiden vaikutuksesta opiskeluusi ja työelämään. Osaat käyttää monipuolisesti tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja taulukkolaskennan toimisto-ohjelmia.

KOTIKUNTOUTUS PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ (18 OP)

Kuntoutuksen palvelujärjestelmät ja kuntoutusprosessit, 10 op

Opintojaksolla hankit perusosaamisen kuntoutuksen palvelujärjestelmästä, kuntoutuksen ajan sosiaaliturvasta ja kuntoutusprosesseista.

Kuntoutustarpeen arviointi, 5 op

Opintojakson käytyäsi hallitset kuntoutustarpeen arvioinnin perusteita ja menetelmiä sekä ymmärrät kuntoutustarpeen arvioinnin merkityksen kuntoutusprosessissa.

Palveluohjaus, 3 op

Tällä opintojaksolla opit perusteet tavoitteellisen, asiakkaan osallisuutta ja voimavaroja tukevan palveluohjausprosessin suunnittelusta ja toteutuksesta.

Kotikuntoutuksen menetelmät ja kehittäminen, osa 2. 30 op.

Osa 2: Toteutus 1.6.2022–9.6.2023. Osan 2 haku on huhtikuussa 2022.


Osaajana kehittyminen, 1 op

Opiskelija saa valmiudet amk-opiskeluun ja kiinnittyy osaksi opiskelu- ja toimintaympäristöä. Opiskelija osaa hankkia ja analysoida tietoa koskien amk-opintoja, ammattialaa ja oman alansa ammatillisia vaihtoehtoja. Opiskelija kykenee arvioimaan osaamistaan, asettamaan ammatillisia tavoitteita, tekemään opintoihinsa liittyviä valintoja ja saattamaan niitä käytäntöön. Opiskelija saa valmiuksia työnhakuun sekä tiedostaa jatko-opiskelumahdollisuudet.

Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla, 5 op


Opintojakson jälkeen sinulla on ymmärrys siitä mitä palvelumuotoilu on ja miten sitä voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisessä sosiaali- ja terveysalalla. Opintojakso lisää ymmärrystä miksi asiakkaan aito ymmärtäminen on tärkeää ja kuinka asiakkaita osallistetaan kehittämistyöhön. Opintojakson jälkeen sinulla on valmiudet hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja työssäsi.

Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä, 5 op


Opintojakson käytyäsi ymmärrät sosiaalisen kuntoutuksen merkityksen vanhus- ja vammaistyössä, osaat kuvata ja jäsentää vanhus- ja vammaistyöhön liittyviä toimintaympäristöjä, palvelujärjestelmiä ja lainsäädäntöä. Ymmärrät vanhus- ja vammaistyön sosiaalisen kuntoutuksen palvelutarpeen arviointimenetelmät sekä palveluiden suunnittelun ja toteutuksen käytännöt.

Gerontologinen hoitotyö 4 op, (3 op + lääkehoito 1 op)


Tällä opintojaksolla perehdyt gerontologisen hoitotyön keskeisiin käsitteisiin ja teoreettiseen tietoperustaan. Tämän opintojakson suoritettuasi tiedät keskeiset terveeseen ikääntymiseen liittyvät muutokset ja tunnet menetelmiä yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti edistää terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua ikääntyessä. Opintojakson suoritettuasi asennoidut entistä voimavaralähtöisemmin ja positiivisemmin ikääntymiseen ja ikäihmisiin niin yksilöinä kuin perheen, yhteisön, yhteiskunnan ja ympäristön arvokkaana jäsenenä.

Ympäristön arviointi ja muokkaaminen, 5 op


Tällä opintojaksolla opit ymmärtämään ympäristön monimuotoisuutta sekä arvioimaan ja muokkaamaan ympäristöä esteettömyyden näkökulmasta.

Toiminnallisuus ryhmänohjauksessa, 5 op


Tällä opintojaksolla opit perusteet tavoitteellisen, asiakkaan osallisuutta ja voimavaroja tukevan ryhmäprosessin suunnittelusta ja toteutuksesta sosiaali- ja terveysalan asiakasryhmien parissa.

Green Care perusteet, 5 op


Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa. Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Avoimen AMK:n edut

Koulutus on osa JAMKin avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa. Tutustu avointa ammattikorkeakoulua koskeviin etuihin ja palveluihin.

Lisätietoja:

Seikkula Minna

Seikkula Minna

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358401931769
Pikkarainen Aila

Pikkarainen Aila

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407604316
Näytä lisää