Artikkeli: Kaija Peuna-Korpioja ja Leena Selkivuori

Hybridi haastaa sekä opettajat että kouluttajat

"Hybdirimalli antaa vapautta opiskella itselle sopivalla tavalla - se tuo ohjauspäivät lähelle opiskelijaa, asuipa tämä missäpäin Suomea tahansa. Vuorovaikutus ja kohtaaminen on verkossakin mahdollista, vaikka kahvipöytäkeskustelusta onkin jouduttu tinkimään."

Ammatillinen opettajakorkeakoulu järjestää ammatillisen erityisopettajan kelpoisuuden antavia 60 opintopisteen laajuisia erityisopettajanopintoja. Ensi haussa, tammikuussa 2018, opintoihin valitaan 40 opettajaa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna koostuen lähipäivistä, harjoittelusta, itsenäisesti suoritettavista tehtävistä ja oppimispiirityöskentelystä. Lähipäiviä on aiempina vuosina toteutettu Jyväskylän lisäksi alueryhmissä.

Suunnitellessamme tulevaa vuotta sovimme täällä opettajakorkeakoulussa erikseen alueen, jossa koulutuksen alueryhmä seuraavana vuonna toteutetaan. Lukuvuonna 2017-2018 riittävän moni opiskelija ei kuitenkaan valinnut tarjottua alueryhmää, joten suunnittelimme koulutuksen kaikkien 50 opiskelijan osalta hybridimalliksi, joka mahdollistaa koulutuksen toteuttamisen millä tahansa alueella.

Mitä hybridi sitten tarkoittaa? Toteutamme erityisopettajankoulutuksen lähipäivät hybridinä, jolloin osa opiskelijoista on läsnä Jyväskylässä ja osa osallistuu etänä verkossa. Lähipäivien välissä iso osa ohjauksesta tapahtuu verkossa, hyödyntäen Skypeä tai Adobe Connect Pro:ta (AC). Osa opiskelijoista haluaa tavata kouluttajan myös kasvokkain. Koska koulutuksen oppimisalustana käytetään Optimaa, osallistuu jokainen opiskelija silti jossain muodossa verkossa tapahtuvaan oppimiseen. 

Opiskelijoilla on nyt mahdollisuus valita, osallistuvatko he lähipäiviin paikan päällä vai etänä. Etäosallistujat voivat osallistua kotoaan, työpaikaltaan tai vaikka ulkomaan lomamatkaltaan. Koska opiskelijamme asuvat ympäri Suomen, etäosallistuminen on ollut suositumpi vaihtoehto kuin paikan päälle tuleminen - lähiosallistujat ovat olleet Jyväskylässä tai lähikunnissa asuvia. Jokainen opiskelijamme kuuluu johonkin oppimispiiriin, joka voi halutessaan kokoontua osallistumaan etänä yhdessä, samassa paikassa. Osa oppimispiireistä onkin näin toiminut ja osallistunut verkon kautta omana ”alueryhmänään”. Suurin osa etäosallistujista on toistaiseksi osallistunut omilta koneiltaan.

JAMKissa on hybridiopetuksen välineinä käytetty mm. Moniviestintä, AC:tä ja Skype for Business-ohjelmaa, jotka soveltuvat hieman eri muotoisiin koulutustilaisuuksiin. Erityisopettajakoulutukseen valitsimme AC:n, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen etä- ja läsnäolevien välillä sekä pienryhmissä lähipäivän aikana. Lähipäivät olemme toteuttaneet JAMKin Koivu- ja Mäntyluokissa, joissa on päivien aikana ollut lisävarusteina kaksi tietokonetta, heiteltävä mikrofoni ja liikuteltava kamera. Meidän kouluttajien lisäksi lähipäivien toteutuksessa on ollut mukana tekninen tuki.

Kouluttajien näkökulmasta hybridimalli on haastanut pois mukavuusalueelta ja mahdollistunut uuden oppimisen. Alkuvaiheessa uuden oppiminen on keskittynyt verkkotoiminnan tekniikkaan niin lähipäivien kuin ohjauksenkin toimivuuden varmistamiseksi. Toiminnan varmuus ja sujuminen on edellyttänyt tarkkaa etukäteissuunnittelua. Sisällön ja opetus/opiskelumenetelmien suunnittelun lisäksi on mietittävä, miten tekniikkaa taipuu suunnitelmaan. Asioita on mietitty myös toisesta näkökulmasta: mitä tekniikka mahdollistaa etäosallistumisen lisäksi? Yksi lisämahdollisuus on ollut lähipäivien tallennus, jota on hyödynnetty tallentamalla jokainen lähipäivä. Aikuisopiskelijoiden kohdalla mahdollisuus katsoa tallenteet myöhemmin on vastannut tarpeeseen. Syksyn edetessä teknisen suunnittelun rinnalle on vahvasti nousemassa pedagoginen suunnittelu ja ennen kaikkea se, miten oppiminen ja opettaminen saa uusia merkityksiä verkkototeutuksessa. Oppimisen yhteisöllisyys ja toisaalta henkilökohtaisuus ovat asiakokonaisuuksia, jotka vaativat uudelleen ajattelua. Vastaavasti opiskelijoiden on sisäistettävä oppimisen itsenäisyys, vastuullisuus ja vertaisryhmien uudenlainen merkitys.

Etäosallistuneiden opiskelijoiden palautteen perusteella hybridimalli on ollut toimiva ja mahdollistanut paremmin osallistumisen lähipäiviin kuin matkustaminen Jyväskylään satojen kilometrienkin päästä. Myös tekniikan toimivuutta on kiitetty. Ehkä hieman yllättäen opiskelijat ovat antaneet positiivista palautetta myös osallistumismahdollisuudesta ja osallisuuden tunteesta. Ehkä tähän on vaikuttanut se, että he ovat tavanneet livenä ennen ensimmäistä hybriditapaamista. Sen sijaan lähiosallistuneet kokivat puutteena sen, että perinteiset hyvät kahvipöytäkeskustelut on menetetty. Ehkä jatkossa lähi- ja etäopiskelijat kannattaisikin jakaa satunnaisesti breakroomeihin kahvi- ja ruokatuntien ajaksi, jolloin he voisivat halutessaan jutella?

Jaa

Takaisin