uutinen 14.6.2024

Liikkuvan varhaiskasvatus -toiminnan ulkoinen arviointi: Liikkuva varhaiskasvatus on merkittävästi lisännyt mahdollisuuksia tukea lasten liikkumista

Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan ulkoisessa arvioinnissa todetaan, että Liikkuva varhaiskasvatus on edistänyt merkittävästi liikkumista tukevaa toimintakulttuuria varhaiskasvatuksessa ja vaikuttanut varhaiskasvatuksen uudistamiseen kansallisella tasolla liikkumista tukevaksi.

Lapsia leikkimässä.

Jatkossa on tärkeää lisätä lasten reipasta ja rasittavaa liikkumista sekä toimia vähän liikkuvien, erilaisten vähemmistöjen ja toimintarajoitteisten lasten liikkumisen edistämiseksi. 

Arvioinnin mukaan Liikkuvan varhaiskasvatuksen kansallinen organisointi, koordinaatio ja johtaminen ovat erittäin hyvällä tasolla, ja esille nostetaan hyvin verkostona toimiva tavoitteiden ja toiminnan jalkauttamisen malli.

"Liikkuva varhaiskasvatus on luonut vahvan verkostomaisen mallin, joka mahdollistaa tavoitteiden ja toimenpiteiden tehokkaan jalkauttamisen. Tämä verkostomainen toiminta on mahdollistanut kunnianhimoisen kehitystyön ja sujuvan yhteistyön eri asiantuntijaryhmien välillä. Arvioinnissa todestaan, että varhaiskasvatuksen henkilöstön tietoisuus fyysisen aktiivisuuden suosituksista on lisääntynyt huomattavasti. Tämä on suoraan vaikuttanut varhaiskasvatusikäisten lasten hyvinvointiin", toteaa Liikkuvan varhaiskasvatuksen johtava asiantuntija Nina Korhonen.

Liikkuva varhaiskasvatus edistää liikkumista tukevaa toimintakulttuuria

Arvioinnissa Liikkuvan varhaiskasvatuksen yhtenä merkittävänä saavutuksena katsotaan kuntien, varhaiskasvatusyksiköiden kapasiteetin lisääminen (mm. liikkumismuotojen monipuolistaminen, henkilöstön tietoisuus ja liikkumisosaami­nen sekä välinehankinnat) liikkumista tukevan toimintakulttuurin edistämisessä.

"Arvioinnissa on selkeät yhtäläisyydet Liikkuvan koulun vuoden 2018 arviointiin. Molemmissa arvioinneissa todetaan toiminnan lisänneen kuntien ja yksiköiden kapasiteettia liikkumista tukevan toimintakulttuurin edistämisessä. Toimintakulttuurin muuttaminen ja lasten ja nuorten liikkumisen edellytysten luominen on Liikkuvan varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien missio. Näiden kahden Karvin arvioinnin perusteella voidaan myös sanoa Liikkuvat-kokonaisuuden olevan tuloksellinen toimintamalli väestön liikkumisen edistämisessä", Liikkuvat-kokonaisuuden ohjelmajohtaja Antti Blom kommentoi.

Jatkossa tulisi paremmin huomioida vähän liikkuvat sekä tasa-arvo

Arvioinnissa suositellaan Liikkuvan varhaiskasvatuksen kehittämisen jatkamista osana liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisia politiikkatoimia. Mahdolliset liikkuvan varhaiskasvatuksen hankeavustukset tulisi suunnata jatkossa alueille, joissa ei vielä ole ollut toiminnan käynnistämiseen tähtääviä hankkeita.

Liikkuvassa varhaiskasvatuksessa tulisi jatkaa ja laajentaa kohdennettuja toimia vähän liikkuvien lasten, erilaisten vähemmistöjen ja toimintarajoitteisten lasten liikkumisen lisäämiseksi. Tärkeää on lisätä lasten reipasta ja rasittavaa liikkumista varhaiskasvatuksessa esimerkiksi purkamalla turhia kieltoja ja mahdollistamalla vauhdikasta liikkumista varhaiskasvatuspäivän siirtymätilanteissa.

Varhaiskasvatuksessa tulee arvioinnin mukaan tavoitella sitä, että liikkuminen ja sen edistäminen ovat osa normaalia arjen toimintaa Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan kehittämisvaiheen jälkeen. Perustan tälle luovat varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjatut liikkumisen edistämisen tavoitteet. Kehittämistyöhön tulee myös palata säännöllisesti, koska lapsiryhmät vaihtuvat vuosittain ja henkilöstössä on vaihtuvuutta.

– Olemme innolla valmiit tarttumaan arvioinnissa nousseisiin kehittämiskohteisiin ja haluamme myös jatkossa edistää liikkumista tukevaa toimintakulttuuria varhaiskasvatuksessa yhteistyössä verkostomme kanssa, Nina Korhonen summaa.

Arvioinnin keskeiset tulokset tiivistettynä:

  • Liikkuvan varhaiskasvatuksen kansallinen organisointi, koordinaatio ja johtaminen ovat erittäin hyvällä tasolla. Liikkuvan varhaiskasvatuksen yksi keskeinen tulos on hyvin verkostona toimiva tavoit­teiden ja toiminnan jalkauttamisen malli.
  • Liikkuvan varhaiskasvatuksen vaikutus kansalliseen varhaiskasvatuksen uudistamiseen liikkumista tukevaksi on erittäin hyvällä tasolla.
  • Liikkuva varhaiskasvatus on lisännyt merkittävästi kuntien, varhaiskasvatusyksiköiden ja päiväkotien kapasiteettia (mm. liikkumismuotojen monipuolistaminen, henkilöstön tietoisuus ja liikkumisosaami­nen sekä välinehankinnat) liikkumista tukevan toimintakulttuurin edistämisessä.
  • Liikkuvan varhaiskasvatuksen vaikutus lasten liikkumisen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen on kokonaisuutena melko hyvällä tasolla. Vähän liikkuvien lasten huomiointi on toteutunut kunnissa vaihtelevasti.
  • Varhaiskasvatusaikaisen liikkumisen kansallisen tavoitteen toteutuminen on hyvällä tasolla, mutta vaikutus vaihtelee kunnittain ja toimipaikoittain.
  • Liikkuvan varhaiskasvatuksen maltillinen, asteittain tapahtunut laajentuminen on ollut hyvä ratkaisu, ja mahdollistanut toiminnan säilymisen linjakkaana sekä riittävästi johdettuna myös valtakunnalli­sella tasolla.

Valtion liikuntaneuvoston lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella. Liikuntaneuvosto tilasi Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan ulkoisen arvioinnin toteuttamisen Kansalliselta koulutuksen arviointikeskukselta (Karvi). Arvioinnin toteutuksesta Karvissa vastasivat arviointiasiantuntija Kati Isoaho ja ulkoinen asiantuntija Julia Kuusiholma-Linnamäki.

Lisätietoja:
Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan 2017—2023 ulkoinen arviointi Valtion liikuntaneuvoston verkkosivuilla