uutinen 6.5.2024

Jamkin ja Suomen riistakeskuksen yhteistyö jatkuu metsästysmatkailun saralla

Kuva
Hanna Hauvala

Riistan, erityisesti sorkkaeläinten taloudellinen arvo on suomalaisessa metsästyksessä lähes tunnistamatta. Haaste koskee niin metsästysseuroja, maanomistajia kuin elinkeinotoimijoitakin. Riistan taloudellinen arvo on osittain sidottu riistan lihaan, mutta vielä suurempi arvo on mahdollista saada riistaan liittyvästä elämystoiminnasta ja sen liiketoiminnallisesta hyödyntämisestä. 

Metsästäjiä kokoontuneena metsässä.

Jamkin liiketoimintayksikössä on tehty riistan kestävään taloudelliseen hyödyntämiseen liittyvää yhteistyötä Suomen riistakeskuksen kanssa vuodesta 2016 alkaen. Yhteistyöhön on kuulunut muun muassa selvitystyötä riistaan liittyvästä taloudellisesta arvosta ja sen jakautumisesta. Selvitykset osoittivat, että 60 % riistan arvosta syntyy elämyksen kautta ja 40 % lihasta. Nämä tulokset ovat tärkeitä metsästystoiminnan kehittämisen kannalta, sillä tulosten avulla voidaan konkreettisesti laskea riistaan sidottu taloudellinen arvo ja osoittaa tarve metsästykseen liittyvän liiketoiminnan kehittämiselle.


Selvityksessä metsästysmatkailun liiketoiminnalliset mahdollisuudet


Jamkin ja Suomen riistakeskuksen uusin yhteistyöprojekti alkoi tämän vuoden maaliskuussa ja käsittelee metsästysmatkailua. Metsästysmatkailun edellytykset - ideasta kannattavaksi ja vastuulliseksi liiketoiminnaksi -projektissa keskitytään metsästysmatkailun liiketoiminnallisten mahdollisuuksien selvittämiseen ja jäsentämiseen.


Metsästysmatkailu on tärkeä osa riistaan liittyvää elämysarvoa, sillä metsästysmatkailu itsessään muodostuu koetusta elämyksestä. Mahdollisuus elämykseen saa metsästysmatkailijat ostamaan palveluita, eikä tärkeintä kokemuksessa aina ole saadun riistan määrä, vaan elämys, jonka luonto ja riistan näkeminen saavat aikaan. 


Uudessa projektissa tavoitteena on parantaa palveluntuottajien, maanomistajien ja metsästysseurojen liiketoimintaosaamista ja näin lisätä riistan taloudellista hyödyntämistä. Tavoitteena on myös metsästysmatkailuun liittyvän palvelutarjonnan lisääntyminen, mikä osaltaan parantaa metsästysseuroihin kuulumattomien metsästäjien metsästysmahdollisuuksia. 


Kestävä ja reilu toimintaympäristö


Riista ja metsästys ovat aiheita, joihin liittyy paljon erilaisia ja eriäviäkin näkemyksiä. Niinpä toimintaympäristöön liittyvässä kehitystyössä on tärkeä tunnistaa ja ottaa huomioon nämä erityispiirteet. Tämä tarkoittaa metsästysseurojen, maanomistajien ja palveluntuottajien arvomaailman ja intressien huomioimista. On myös tärkeää tuoda esiin riistaan sitoutuvaa arvopotentiaalia ja sen liittämistä osaksi metsästysmatkailuliiketoimintaa. 


Kun riistan taloudellisen elämys- tai liha-arvon tulouttamista kehitetään, on tärkeää varmistaa riistakannan elinvoimaisuuden säilyminen. Lisäksi on turvattava perinteisen metsästyksen toimintaedellytykset ja jaettava syntynyt tulo reilusti ja oikeudenmukaisesti eri osapuolten välillä. Tapojen, joilla riistan arvoa tuloutetaan, on oltava kestäviä, vastuullisia, kannattavia sekä eettisesti hyväksyttäviä. 


Yhteistyöprojekti on käynnissä vuoteen 2026 saakka ja sen etenemistä ja syntyneitä tuloksia voi seurata Jamkin Kestävä riistatalous -verkkosivulla.

Lisätiedot

Tommi Häyrynen

Asiantuntija, Specialist
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358407558226