Projekti

Vastuullisen matkailun portaat – koulutusmallin kehittäminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
VMP-projekti
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.1.2019 - 30.6.2021
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Matkailijoiden muuttuvat asenteet ja lisääntynyt ympäristötietoisuus edellyttävät matkailuyrityksiltä ympäristö-, sosiaalisten-, kulttuuristen ja taloudellisten näkökulmien huomiointia kaikessa toiminnassa ja markkinoinnissa.

Vastuullisen matkailun portaat - koulutusmallin kehittäminen hankkeen tarkoituksena on kehittää korkeakouluyhteistyönä ketterä, digitaalisuutta hyödyntävä täydennyskoulutusmalli, joka pilotoidaan vastuullisen matkailun tematiikassa.

Keskeisimpiä kohderyhmiä ja pilottiin osallistujia ovat matkailualan yrittäjät, esimiehet, työntekijät ja yrittäjäksi aikovat. Koulutusmallilla pyritään edistämään matkailun vastuullisuutta ja vastaamaan siten ennakoivasti matkailun kasvuun liittyviin haasteisiin kuten overtourismiin, ilmastonmuutokseen ja sosiokulttuurisiin ongelmiin. Koulutusmallista tehdään joustava ja erilaiset osaamistarpeet huomioiva.

Toimenpiteet:

1. Osaamistarpeiden selvitys ja kompetenssien määritys

2. Osaamisen kehittämistarpeita ja kompetensseja vastaavan koulutuskokonaisuuden suunnittelu olemassa olevia korkeakoulututkintojen osia soveltaen ja muita tietovarantoja hyödyntäen.

3. Koulutusmallin lanseeraus, jatkuvuuden ja monistettavuuden varmistaminen

Tavoitteena on, että koulutuksen avulla matkailuyritysten vetäjät ja esimiesasemassa olevat pystyisivät ohjaamaan niin omaa henkilöstöään kuin muitakin keskeisimpiä sidosryhmiä toimimaan vastuullisemmin. Matkailualalla työskentelee mm. merkittävä määrä kausityöntekijöitä, joiden tulisi osata toimia työssään vastuullisesti ja yritysten taas tulisi kohdella kausityöntekijöitä vastuullisuuden periaatteet huomioiden. Erityisesti tämä korostuu Lapissa ja pääkaupunkiseudulla. Vastuullisuusviestintä yhtenä koulutussisältönä kattaa myös sen, miten matkailuyritykset voivat opastaa myös asiakkaitaan toimimaan vastuullisemmin.

Hanke kokoaa laajasti korkeakoulujen vastuullisen matkailun osaamisen yhteisen koulutussuunnitteluprosessin ääreen. Projektia rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ESR-toimenpidekokonaisuus: valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen.

Projektia hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina hankkeessa toimivat Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:

  • Rositsa Röntynen, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi(at)jamk.fi, 050 436 1196
  • Meri Vehkaperä, Haaga Helia, etunimi.sukunimi(at)haaga-helia.fi,  040 488 7176
  • Kaarina Tervo-Kankare, Oulun yliopisto, etunimi.sukunimi(at)oulu.fi, 050 350 7159
  • Minni Haanpää, Lapin yliopisto/ Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi, 040 484 4192
  • Marjo Äikäs, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi(at)xamk.fi, 044 702 875


jamk.fi/vastuullisenmatkailunportaat

päivitetty 29.10.2020

Projektin tulokset

Keväällä ja kesällä 2019 on toteutettu 1. toimenpidekokonaisuutta, jossa tehty osaamistarvekartoituksia ja tutkittu matkailua opettavien oppilaitosten tarjontaa vastuullisen matkailun opetuksen näkökulmasta. Osaamistarpeita matkailualalla työskenteleviltä ja matkailutoimijoilta on kerätty neljässä työpajassa, jotka on toteutettu erilaisten matkailutilaisuuksien yhteydessä, kuten Ähtärissä valtakunnallisessa maaseutumatkailuseminaarissa maaliskuussa, Lapin vastuullisen matkailun verkoston kokouksessa Pyhätunturilla huhtikuussa 2019, Mikkelissä Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka -hankkeen kanssa yhteistilaisuudessa toukokuussa ja Oulussa Vastuullisella matkailutuotteella menestykseen -seminaarissa kesäkuussa.

Osaamiskartoitus on täydennetty matkailualan yrittäjille ja työntekijöille suunnatulla kyselyllä kesäkuussa ja tiedonkeruulla muiden hankkeiden osaamistarve- tuloksista ja tutkimuksista loppukesällä ja alkusyksyllä. Työpajoihin osallistui yhteensä 92 henkilöä ja kysely sai 105 vastausta.


Toimenpidekokonaisuus 1:n yhteenvetona ja seuraavan toimenpidekokonaisuuden käynnistämisenä projektiryhmä kokoontui lokakuun alussa sisäisellä työpajalla ja aloitti kompetenssien määrittelyn ja vastuullisuuden portaiden suunnittelun alustavan aineiston perusteella. Määrittelytyö saatiin päätökseen joulukuussa ja luodut kompetenssit toimivat pohjana seuraavien toimenpidekokonaisuuksien toimenpiteille. Seuraavassa vaiheessa määritellään koulutuksen tasot / vastuullisuuden portaat.

Projektiryhmän sisäisen työpajan aikana lokakuussa 2019 esille nousi koulutuksen digialustan keskeinen rooli, joten kartoitukset aloitettiin välittömästi määrittelemällä digialustan vaatimukset ja benchmarkkaamalla eri olemassa olevia oppimisympäristöjä.


Syksyllä 2019 hankkeelle luotiin tietosuojaseloste. Webropol -kyselyllä ja pienmuotoisella markkinointimateriaalilla alettiin rekrytoida koulutukselle potentiaalisia testaajia ja samalla kartoittaa eri kohderyhmien kiinnostusta koulutusta kohti.

Joulukuussa 2019 toteutettiin hankkeen ensimmäinen itsearviointi ja sen pohjalta tammikuussa vahvistettiin projektityöskentely osaamiskartoituksella, päätöksentekomallilla sekä jatkossa selkeämmällä viestinnällä ja säännöllisemmillä tapaamisilla.


Keväällä 2020 hankkeen toiminta siirtyi koronakriisin myöten kokonaan verkkoon. Helmi-toukokuussa työstettiin aktiivisesti 2. toimenpidekokonaisuuden - määriteltiin koulutuksen tasot (ydintaso - tyäntekijä - yrittäjä - kehittäjä) ja tehtiin suunnitelma sisältöjen tuottamisesta. Toukokuussa alettiin suunnittelemaan hankkeen jälkeisia yhteistyötä ja toimintamallia (toimenpidekokonaisuus 5) ja siirryttiin TK2:sta TK3:een.

Toukokuusta joulukuuhun 2020 toteutettiin hankkeen 3. toimenpidekokonaisuus, johon kuuluin varsinainen sisällöntuotanto. Ensimmäiseksi testattiin ja valittiin oppimisympäristö. Monesta benchmarkatusta oppimisympäristöstä valikoitui viisi ja niistä sitten kolme, jotka ominaisuuksiltaan parhaiten vastasivat kehittettävän koulutuksen tavoitteisiin ja joiden käyttöönotto oli mahdollinen kustannusten osalta. Parhaaksi osoittautui Sensei LMS ja sen toimivuuden mukaan koulutukselle suunniteltiin Wordpress -pohjaiset verkkosivut, johon integroitu Sensei LMS ja WooCommerce -verkkokauppa. Wordpress, Sensei ja WooCommerce kuuluvat samaan konserniin, joka mahdollisti niiden sujuvaa ja helppoa integrointia yhtenäiseksi verkkosivustoksi ja varmisti positiivisen käyttäjäkokemuksen. Lisäksi visuaalisissa ja pedagogisissa ratkaisuissa käytettiin eri lisäosia ja upotettuja ulkoisia työkaluja, keskeisimmät niistä H5P interaktiiviset tehtävät, BadgeOS osaamismerkkijärjestelmä, YouTube-videot ja Webropol-kyselyt. Koulutuksen yhdenmukaisuus varmistettiin luomalla yhteistä ilmettä (webdesign, Family Creatives Oy; kuvituskuvat, Redan Redan Oy) ja ydintarina (palvelumuotoilu tarinallistamalla, Tarinakone Oy). Sisällöntuottajina toimivat projektin asiantuntijat, pääsääntöisesti lehtoreita. Sivustolle kehitettiin myös yleiset osiot, kuten esim. toimitusehdot, evästekäytäntö, tietosuojaseloste, yhteystiedot ja info-osio sekä oma blogi, jolle vuoden vaihteessa asetettiin toimituskunta. Koulutus sijaitsee osoitteessa https://vastuullisenmatkailunkoulutus.fi/.

Koulutuksen sisällöt olivat valmiita vuoden vaihteessa. Tässä vaiheessa oli jo mahdollista erottaa koulutusmallin koulutuskokonaisuudesta ja jatkossa puhutaan Porrasmallista, joka on vapaasti käytettävissä ja monistettavissa muussa asiayhteydessä tai tilanteessa, ja Vastuullisen matkailun portaat -koulutuskokonaisuudesta, joka on sisältöineen porrasmallin pilottiversio ja jaktossa toimii konkreettisena täydennyskoulutustuotteena. Pilotointivaihe käynnistettiin 19-20.1.2021 kahdella kick-off tilaisuudella etäyhteydellä. Pilotointiin ilmoittautui yli 200 testaajaa eri taustoilta, täysin oman kiinnostuksensa perusteella. Pilotin aikana (maaliskuun loppuun asti) he saivat opiskella kokonaisuuden eri kursseja oman aikataulun ja oman arjen ehdoilla melko realistisessa tilanteessa, joten pilotoinnin tulokset kertovat paitsi sisällöistä, opiskelumuodosta ja teknisistä ratkaisuista myös kiinnostuksesta koulutusta ja sen eri kursseja kohti.

Pilotoinnin palaute todisti, että Porrasmalli konseptina toimii ja Vastuullisen matkailun portaat on tarpeellinen ja laadukas koulutuskokonaisuus, jota kannattaa tarjota jatkossakin. Palautteessa indikoidut kehittämiskohdat työstettiin huhti-toukokuussa 2021.

Tammi-helmikuussa 2021 suunniteltiin ja valmistettiin projektin julkaisu 'Vastuullisen matkailun portaat: Oppeja ja havaintoja matkasta osaamiseen' (Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisusarja), joka kuuluu toimenpidekokonaisuuteen 6. Se julkaistiin JAMK julkaisusarjassa (linkki julkaisuun). Oulun yliopisto julkaisi erikseen alkukartoituksen raportinkin Nordia tiedonantoja -sarjassa (linkki julkaisuun). Osallistuttiin myös ulkoisiin julkaisuihin levittämällä sanaa koulutusmallista ja koulutuskokonaisuudesta. Samaan aikaan myös TK2:n visualisointi työstettiin 2D ja 3D -mallina (Family Creatives Oy).

Sivuston saavutettavuustarkastukset hankittiin ja järjestettiin myös kevään aikana (LianaTech Oy). Digitaalinen saavutettavuus osoittautui olemaan hyvällä tasolla lähtökohtaisesti, mutta tarvittavat ja mahdolliset korjaukset tehtiin pilotoinnin jälkeen huhti-toukokuussa 2021.

Helmi-maaliksuusta 2021 alettiin aktiiviset valmistelut kohti tulevaa
toimintamallia (toimenpidekokonaisuus 5). Päädyttiin jaetun kordinoinnin
toimintamalliin, jonka mukaan kaikki osallistuvat korkeakoulut ovat
tasavertaisia. Varmistettiin toimintamallin tekninen toimivuus ja
allekirjoitettiin yhteistyösopimuspaketti. Jatkoyhteistyöhön sitoutui
siis neljä viidestä partnerista, Oulun yliopisto lukuun ottamatta.

Lanseerausseminaari suunniteltiin monivaiheisesti. Oli ideoita sidottaa sitä isompaan tapahtumaan, esimerkiksi Matkamessuihin 2021, joista tiedettiin tapahtuvan toukokuun lopussa. Koronatilanne kuitenkin peruutti nämä suunnitelmat ja alun perin hankesuunnitelmassa ilmoitettu lanseerausseminaarisarja päätettiin toteuttaa yhtenä hybridiseminaarina 1.6.2021. Webinaari toimi Porrasmallin ja Vastuullisen matkailun portaat -koulutuksen lanseerauksena. Kesäkuussa julkaistiin 15 videota webinaarin puheenvuoroista ja sisällöistä.

Hanke viestii aktiivisesti mm. verkkosivuillaan, Facebookissa, koulutusorganisaatioiden uutiskirjeissa, eri tilaisuuksissa.

Tiedot päivitetty: 21.6.2021 (Rositsa Röntynen)