Vastuullisen matkailun portaat

–koulutusmallin kehittäminen

Vastuullisen matkailun portaat -hankkeen pääkuva, Kanavuoren portaat, kuva Upe Nykänen

Vastuullisen matkailun portaat -hankkeessa kehitetään ajasta ja paikasta riippumaton täydennyskoulutusmalli vastuullisen matkailun osaamisen kehittämiseksi. Pitkällä aikavälillä matkailuelinkeinon osaaminen kehittyy vastuullisuuden kaikkien ulottuvuuksien näkökulmasta niin johto-, esimies- kuin työntekijätasollakin. Korkeakouluyhteistyönä tuotetun ketterän, digitaalisuutta hyödyntävän koulutusmallin keskeisimpiä kohderyhmiä ovat matkailualan yrittäjät, esimiehet, työntekijät ja yrittäjäksi aikovat. Koulutusmallilla pyritään edistämään matkailun vastuullisuutta ja vastaamaan siten ennakoivasti matkailun kasvuun liittyviin haasteisiin kuten liikamatkailuun, ilmastonmuutokseen ja sosio-kulttuurisiin ongelmiin. Hanke kokoaa laajasti korkeakoulujen vastuullisen matkailun osaamisen yhteisen koulutussuunnitteluprosessin ääreen.

Hankkeen vaiheet ja eteneminen

1. Osaamistarpeiden ja kompetenssien kartoitus

Vastuullisuuden teemaan sisältyvien osaamistarpeiden selvittämistä tehdään alan yrityksiltä matkailualan tapahtumissa tai erillisissä työpajoissa. Vastuullisen matkailun keskeisiä kompetensseja selvitetään myös korkeakouluopettajien näkökulmasta. Näiden pohjalta määritellään koulutuskokonaisuuden osaamistavoitteet.

2. Vastuullisuuden tasojen määrittely uutta koulutusmallia varten

Tiiviissä yhteistyössä matkailuyrittäjien, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä muiden sidosryhmien kanssa määritellään vastuullisuuden tasot. Lisäksi selvitetään nykyinen vastuullisen matkailun koulutustarjonta.

3. Koulutusmallin suunnittelu ja digitaalisen oppimisympäristön valinta

Valitaan pedagogiset menetelmät, arviointimenetelmät, tehtävistö ja digitaaliset alustat.

4. Koulutusmallin testaus

Testataan koulutusmallia ja digitaalisia alustoja pilottiryhmällä kehittämisprosessin eri vaiheissa.

5. Koulutusmallin jatkuvuuden ja monistettavuuden varmistaminen

Analysoidaan testausten pohjalta valtakunnallisesti toteutettava koulutusmalli vastuullisen matkailun osaamisen kehittämiseksi. Laaditaan suositukset koulutusmallin toteuttamisesta jatkossa.

6. Koulutuskokonaisuuden lanseeraus ja koulutusmallin levitys

Järjestetään seminaarisarja ja tehdään markkinointimateriaaleja koulutusmallista. Tehdään julkaisu hyvistä käytänteistä.

Osatoteuttajien yhteystiedot

  • Rositsa Röntynen, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi(at)jamk.fi, 050 436 1196
  • Meri Vehkaperä, Haaga Helia, etunimi.sukunimi(at)haaga-helia.fi, 040 488 7176
  • Kaarina Tervo-Kankare, Oulun yliopisto, etunimi.sukunimi(at)oulu.fi, 050 350 7159
  • Minni Haanpää, Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi, 040 484 4192
  • Marjo Äikäs, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi(at)xamk.fi, 044 702 8759

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 - 30.6.2021. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ESR-toimenpidekokonaisuus: valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen. Osatoteuttajina hankkeessa toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

JAMKin tietosuoja- ja rekisteriselosteet | Vastuullisen matkailun portaat -hankkeen tietosuojaseloste