Projekti

Robotti tuli töihin

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Automaatio ja robotiikka
Toteutusaika
1.4.2019 - 30.6.2022
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus
Automatisointi ja robotisointi on jo vaikuttanut ja tulee edelleen vaikuttamaan laajentuessaan ihmisten työhyvinvointiin radikaalilla tavalla. Robotiikan käyttöönotosta aiheutuu vaikutuksia henkilöstön motivaatioon, osaamistarpeisiin, työtapoihin ja työhyvinvointiin. Vaikutukset voivat olla positiivisia tai negatiivisia riippuen siitä, miten liiketoiminnan kehitystyö ja mm. käyttöönottoprosessi hoidetaan. Haasteita kohdataan, mikäli yritysten muutosprojekteja tehdään teknologialähtöisesti ja unohdetaan ihmisten inhimilliset tekijät ja tarpeet kuten turvallisuuden tunne, pelko muutosta kohtaan ja vaikuttamis-/osallistumismahdollisuudet. Tämä problematiikka, niukka tieto- ja osaamispääoma sekä vähäinen kokemus robotiikan käyttöönotosta, hyödyntämisestä ja vaikutuksista on hidastanut pk-yrityssektorilla prosessien automatisointia. Samalla se on jarruttanut toiminnan ja työtapojen muuttamista uuden osaamisen, innovaatioiden ja asiakasrajapinnassa tapahtuvan arvonluonnin suuntaan.

Robotti tuli töihin -hanke vastaa pk-yritysten tarpeeseen ottaa käyttöön liiketoimintaa tehostavia robotiikan ja automaation ratkaisuja henkilöstön kannalta kestävällä ja tuloksellisella tavalla: hankkeen päätavoite on mallintaa henkilöstön kannalta tuloksellinen robotiikan käyttöönotto pk-yrityksissä. Hanke auttaa pk-yrityksiä tunnistamaan mahdollisuuksia, tarttumaan niihin konkreettisesti prosessiensa läpivalaisun ja kehittämisen kautta. Työyhteisön osallisuus ja työhyvinvointi huomioidaan kokonaisvaltaisesti muutoksen läpiviennissä sekä uusien työtapojen oppimisessa tulevaa ennakoiden. Tämä vaatii hyvää prosessien ja ihmisten johtamisosaamista.

Hankkeen aikana mallinnetaan robotiikan käyttöönoton vaikutuksia työhyvinvointiin kohdeyritysten kokeilujen edelläkävijöiltä oppimisen sekä asiantuntijatyönä tapahtuvan yhteiskehittämisen avulla. Lisäksi toimialojen ja eri prosessien vaiheiden robotisoinnin vertaileminen tuottaa arvokasta tietoa ja osaamista suomalaisten pk-yritysten sopeutumis- ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Lisätietoja
Henna-Riikka Markkio
Projektipäällikkö
+358406623244
etunimi.sukunimi@jamk.fi