Robotti tuli töihin

Keski-Suomesta tehdään edelläkävijämaakunta pk-yritysten robotisoinnissa kestävällä ja ihmiset huomioivalla tavalla.

Robotti tuli töihin -projektin pääkuva

Robotti tuli töihin -projektissa kehitettiin keskisuomalaisten pk-yritysten kykyä hyödyntää robotiikkaa omassa liiketoiminnassaan. Projektin kohdeyritykset olivat tuotantoteollisuudesta sekä palvelu- ja hyvinvointialoilta, joten lopputuloksena saatiin arvokasta tietoa robotiikan hyödyntämisestä monilla eri aloilla. Projektia rahoitti Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Projektin toteutusaika oli 1.4.2019–30.6.2022.

Projekti pähkinänkuoressa

Osallistava muutosjohtaminen mahdollisti onnistuneen robotiikan käyttöönoton palvelu-, hyvinvointi- ja teollisuuden alojen yrityksissä. Samalla parannettiin henkilöstön työhyvinvointia ja yrityksen tuottavuutta.

  • Palvelualan yrityksissä pilotoitiin ohjelmistorobotiikkaa.
  • Hyvinvointialan yrityksissä pilotoitiin etäläsnäolorobotiikkaa.
  • Teollisuusalan yrityksissä pilotoitiin tuotannon automatisointia eli teollisuusrobotiikkaa.

Robotti tuli töihin -projekti pähkinänkuoressa

Robotti tuli töihin -projektissa osallistava muutosjohtaminen mahdollistaa onnistuneen robotiikan käyttöönoton palvelu-, hyvinvointi- ja teollisuuden alojen yrityksissä. Samalla parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja yrityksen tuottavuutta.

Robotti tuli töihin -projektin seitsemän askelta robotiikan käyttöönottoon

Robotti tuli töihin projektin seitsemän askelta robotiikan käyttöönottoon ovat tunnistaminen, valinta, kuvaaminen, määrittely, hankinta, pilotointi ja analysointi. Askelten välillä tapahtuu sparrausta ja yhteydenpitoa.

1. Tunnistaminen

Nykytila-analyysilla tunnistetaan toimintaan liittyviä robotiikan hyödyntämismahdollisuuksia.

2. Valinta

Yrityskohtainen asiantuntijasparraus, jossa valitaan toimintaa parhaiten palvelevat robotiikan sovelluskohteet.

3. Kuvaaminen

Yritysten yhteinen työpaja, jossa kuvataan robotiikan tarkoituksenmukaista käyttöä päivittäistoiminnassa.

4. Määrittely

Yritysten yhteinen työpaja, jossa määritellään robotiikan käyttöön kohdistuvia toiminnallisia vaatimuksia.

5. Hankinta

Yritysten yhteinen työpaja, jossa perehdytään robotiikan hankintaa ohjaaviin tekijöihin.

6. Pilotointi

Yrityskohtainen robotiikan pilotointi työpaikan päivittäistoiminnassa.

7. Analysointi

Työpaja, jossa arvioidaan robotiikan pilottikäytön tuloksia ja käyttöetuja toiminnalle.

Tavoitteet

Projektin päätavoitteena oli mallintaa henkilöstön kannalta tuloksellinen robotiikan käyttöönotto pk-yrityksissä.

Projektin alatavoitteet:

  1. Kehittää pk-yritysten muutosjohtamista ja prosessien kehittämisosaamista ja toimintatapoja
  2. Monitoroida ja tehdä näkyväksi robotiikan käyttöönoton tuottamia inhimillisiä ilmiöitä sekä nopeiden kokeilujen kautta löytää työhyvinvoinnin riskitekijät ja lieventää / poistaa ne
  3. Oppia edelläkävijöiden kokemuksista ja toimintatavoista sekä konkretisoida niiden kautta hyötyjä pk-yrityksille
  4. Verkottaa eri toimialojen yrityksiä toistensa sekä asiantuntija- ja palvelutarjoaja -tahojen kanssa sekä oppia toimialoilta ristiin
  5. Auttaa pk-yrityksiä syntyvien kokeilujen ja kokemusten kautta vahvistamaan kyvykkyyttä robotiikan ja tekoälyn hyödyntämisessä
  6. Tunnistaa robotiikan käytön kautta syntyneet kybertoimintaympäristön riskit sekä niiden vaikutukset ihmisten työhön ja työtapoihin
  7. Tehdä esitys robotisaatioon perustuvien ratkaisujen soveltamisesta laajemmaksi toimintamalliksi pk-sektorilla