Projekti

Robots on Road

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Automaatio ja robotiikka
Toteutusaika
1.1.2019 - 31.8.2021
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus
Robotiikan hyödyntäminen teollisessa tuotannossa yleistyy vauhdilla. Keski-Suomessa robotiikan käytössä on vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Automatisoimalla toimintoja ja lisäämällä robotiikan käyttöä voidaan parantaa pk-yritysten kannattavuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia samalla työllisyyttä sekä työhyvinvointia kehittäen. Hanketta valmisteltaessa selvitettiin Keski-Suomen yritysten tarpeita automaatioon ja robotiikkaan liittyen ja palautteen perusteella voidaan todeta, että robotiikan käyttöönottoa tukevalle toiminnalle on kysyntää.

Robots on Road -hankkeessa on tavoitteena perustaa Keski-Suomen alueelle robotiikan osaamiskeskittymä ja yhteistyöverkosto, jota yritykset voivat hyödyntää testatakseen ja pilotoidakseen teollisuusrobotiikkaa omiin tuotannon automatisointitarpeisiinsa. Konseptin avulla voidaan palvella yrityksiä niin, että ne saavat apua robotiikan käyttöönottoon ja käyttöön liittyvien haasteiden ratkaisemiseen. Tavoitteena on lisätä robotiikan osaamista ja tietoa robotiikan mahdollisuuksista Keski-Suomen alueella. Samalla luodaan mahdollisuuksia robotiikan (etenkin teollisuusrobotiikka sekä yhteistyö- ja mobiilirobotiikka) käyttöönotolle pk-yrityksissä. Tärkeää on turvata edellytykset robotiikkaan liittyvän toiminnan jatkuvuudelle myös hankkeen päätyttyä.

Keski-Suomen yritysten tuotannon tehostamistarpeiden ja –mahdollisuuksien kartoittamista jatketaan aiemmin tehtyjen selvitysten pohjalta. Esille nousseiden tarpeiden perusteella suunnitellaan ja toteutetaan testaus- ja pilotointiympäristö osana konseptia. Pilotteja toteutetaan kohdeyritysten tarpeiden mukaan. Hankkeessa luotu osaamiskeskittymä ja yhteistyöverkosto turvaavat robotiikkaan liittyvän kehitystoiminnan jatkuvuuden. Hanke toteutetaan JAMKin monialaista osaamista hyödyntäen yhteistyössä laajan yritysverkoston kanssa, jossa on edustusta koneenvalmistuksen, elintarviketeollisuuden, rakennusteollisuuden, logistiikan ja muun teollisen tuotannon aloilta.

Hankkeen tuloksena Keski-Suomeen on syntynyt robotiikan osaamiskeskittymä ja yhteistyöverkosto, sekä testaus- ja pilotointiympäristöt, jotka palvelevat yrityksiä robotiikkaan liittyvässä kehitystyössä. Hankkeen myötä robotiikan osaaminen Keski-Suomessa lisääntyy, robotiikan käyttöönoton kynnys madaltuu ja tämän uskotaan johtavan robotiikan käytön lisääntymiseen. Tämän lisäksi on luotu toimintamalli robotiikkaan liittyvän kehittämistyön jatkamiselle Keski-Suomessa.


Lisätietoja:
Juho Riekkinen, projektipäällikkö, 040 571 6417, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Teknologiayksikkö

Projektin tulokset

Robotics by JAMK on perustettu palvelemaan yrityksiä ja
organisaatioita, jotka voisivat hyödyntää robotiikkaa toiminnoissaan. Keski-Suomen
alueen robotiikan monialaisen osaamiskeskittymän ja yhteistyöverkoston
tavoitteena on lisätä tietoisuutta robotiikan käytön mahdollisuuksista ja
madaltaa kynnystä robotiikan käyttöönottoon testaus- ja pilotointipalveluiden,
koulutuksen ja TKI-toiminnan avulla. Osaamiskeskittymä perustettiin Robots on
Road -projektissa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Osaamiskeskittymän robotiikkaosaaminen koostuu
teollisuusrobotiikasta, konenäöstä, palvelurobotiikasta, mobiilirobotiikasta,
yhteistyörobotiikasta, ohjelmistorobotiikasta sekä robotiikkaa tukevista
uusista teknologioista kuten AI, XR ja puettava teknologia.

Robotiikkaan liittyy myös työyhteisöön, toimialoihin ja
osaamiseen liittyviä ilmiöitä ja vaikutuksia, joita käsitellään ja nostetaan
esille robotiikan osaamiskeskittymässä.

Robotics kehittää ja tuottaa monialaisia automaatio- ja
robotiikka-alan asiantuntija-, testaus- ja tuotekehityspalveluita yrityksille
ja organisaatioille sekä tarjoaa yrityksille otolliset olosuhteet
robottiteknologian testaamiseen monipuolisissa laboratorio- ja
simulaatioympäristöissä. Robotiikan laboratorioympäristössä voidaan harjoitella
mm. turvallista työskentelyä yhteistyö- ja mobiilirobottien kanssa. Ympäristöt
investoitiin ja kehitettiin osana Robots on Road -projektia.

Robotics by JAMK -konseptia pilotoitiin toteuttamalla
yrityksille 11 robotiikkaan liittyvää testaus- ja pilottitapausta. Piloteista toteutettiin
helposti lähestyttäviä videoita tulosten esittelemiseksi. Tuloksista tiedotettiin
monikanavaisesti tavoittaen yrityksiä ja organisaatioita laaja-alaisesti. Pilotointien
myötä alueen yritysten robotiikan osaamista kasvatettiin, sekä viestittiin alueella
toimivan osaamiskeskittymän toiminnasta.

Myös opiskelijat ovat tiiviisti mukana Roboticsin
toiminnassa ja edistävät opintojaan toteuttamalla aitoja yritysten ja muiden
toimijoiden tarpeisiin perustuvia suunnittelu- ja tuotekehitystehtäviä.

Robotics palvelee
tulevaisuudessa toimijoita yhä monialaisemmin ja verkostoituu osaksi alan
kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.