Projekti

Robots on Road

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Automaatio ja robotiikka
Toteutusaika
1.1.2019 - 31.8.2021
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus
Robotiikan hyödyntäminen teollisessa tuotannossa yleistyy vauhdilla. Keski-Suomessa robotiikan käytössä on vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Automatisoimalla toimintoja ja lisäämällä robotiikan käyttöä voidaan parantaa pk-yritysten kannattavuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia samalla työllisyyttä sekä työhyvinvointia kehittäen. Hanketta valmisteltaessa selvitettiin Keski-Suomen yritysten tarpeita automaatioon ja robotiikkaan liittyen ja palautteen perusteella voidaan todeta, että robotiikan käyttöönottoa tukevalle toiminnalle on kysyntää.

Robots on Road -hankkeessa on tavoitteena perustaa Keski-Suomen alueelle robotiikan osaamiskeskittymä ja yhteistyöverkosto, jota yritykset voivat hyödyntää testatakseen ja pilotoidakseen teollisuusrobotiikkaa omiin tuotannon automatisointitarpeisiinsa. Konseptin avulla voidaan palvella yrityksiä niin, että ne saavat apua robotiikan käyttöönottoon ja käyttöön liittyvien haasteiden ratkaisemiseen. Tavoitteena on lisätä robotiikan osaamista ja tietoa robotiikan mahdollisuuksista Keski-Suomen alueella. Samalla luodaan mahdollisuuksia robotiikan (etenkin teollisuusrobotiikka sekä yhteistyö- ja mobiilirobotiikka) käyttöönotolle pk-yrityksissä. Tärkeää on turvata edellytykset robotiikkaan liittyvän toiminnan jatkuvuudelle myös hankkeen päätyttyä.

Keski-Suomen yritysten tuotannon tehostamistarpeiden ja –mahdollisuuksien kartoittamista jatketaan aiemmin tehtyjen selvitysten pohjalta. Esille nousseiden tarpeiden perusteella suunnitellaan ja toteutetaan testaus- ja pilotointiympäristö osana konseptia. Pilotteja toteutetaan kohdeyritysten tarpeiden mukaan. Hankkeessa luotu osaamiskeskittymä ja yhteistyöverkosto turvaavat robotiikkaan liittyvän kehitystoiminnan jatkuvuuden. Hanke toteutetaan JAMKin monialaista osaamista hyödyntäen yhteistyössä laajan yritysverkoston kanssa, jossa on edustusta koneenvalmistuksen, elintarviketeollisuuden, rakennusteollisuuden, logistiikan ja muun teollisen tuotannon aloilta.

Hankkeen tuloksena Keski-Suomeen on syntynyt robotiikan osaamiskeskittymä ja yhteistyöverkosto, sekä testaus- ja pilotointiympäristöt, jotka palvelevat yrityksiä robotiikkaan liittyvässä kehitystyössä. Hankkeen myötä robotiikan osaaminen Keski-Suomessa lisääntyy, robotiikan käyttöönoton kynnys madaltuu ja tämän uskotaan johtavan robotiikan käytön lisääntymiseen. Tämän lisäksi on luotu toimintamalli robotiikkaan liittyvän kehittämistyön jatkamiselle Keski-Suomessa.


Lisätietoja:
Juho Riekkinen, projektipäällikkö, 040 571 6417, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Teknologiayksikkö