Projekti

Potentiaali - Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Potentiaali
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.4.2019 - 31.12.2021
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Potentiaali-hankkeessa kehitetään sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisen ohjauksen toimintamallia ja työvälineitä opetus- ja ohjaushenkilöstölle ja kytketään ne osaksi uraohjausta. Hankkeen kohderyhmänä on sekä ohjauspalveluita tarjoavien tahojen henkilökunta (kuten Ohjaamot, TE-toimistot) että yläkoulujen ja toisen
asteen oppilaitosten opettajat ja ohjaajat. Hankkeessa edistetään myös opiskelijoiden ja asiakkaiden osaamisidentiteetin kehittymistä ja kykyä nähdä vaihtoehtoisia urapolkuja.

Hankkeen taustalla on kysymys segregaatiosta eli koulutus- ja  ammatinvalintojen vahva sukupuolittuminen nais- ja miesenemmistöisille aloille. Vahvinta segregaatio on toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Suomessa segregaatio on pysynyt lähes samana 1970-luvulta saakka ja työmarkkinat ovat EU-maiden vertailussa viidenneksi voimakkaimmin sukupuolittuneet. (Tilastokeskus, Purkutalkoot-hankkeen Policy Brief, VNK 18/2018.)

Eriytyminen miesten ja naisten aloihin näkyy muun muassa mies- ja naisenemmistöisten alojen palkkaeroina sekä miesten ja naisten erilaisina urapolkuina. Henkilökohtaisella tasolla yksilö ei pääse hyödyntämään koko
potentiaaliaan, jos hän ei koe voivansa hakeutua jollakin alalle esim. sukupuolensa takia. Kansantaloudellisesti segregaatio voi ilmetä esimerkiksi kohtaanto-ongelmana, jossa työpaikat ja työntekijät sijoittuvat alueellisesti eri paikkoihin. Monilla aloilla hyödyttäisiin myös monipuolisemmasta työntekijöiden kirjosta, mikä voisi tuottaa alalle uudenlaisia näkökulmia ja työskentelytapoja.

Avainasemassa segregaation purkamisessa ovat ohjaajat ja opettajat, joiden kanssa opiskelija tai asiakas
pohtii opintojaan ja uraansa eri koulutusasteilla sekä erilaisissa ohjauspalveluissa. Potentiaali-hankkeessa kartoitetaan ohjauksen ongelmakohtia ja kehitetään työskentelymenetelmiä ja välineitä, joiden avulla segregaatiota ylläpitäviä ajatusmalleja ja toimintatapoja on mahdollista purkaa. Kehitystyötä tehdään yhdessä eri yhteistyökumppaneiden ja oppilaitosten kanssa.

Hankkeen toteuttavat:

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus (koordinoija)
Hämeen ammattikorkeakoulu (AOKK)
Oulun ammattikorkeakoulu (AOKK)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (AOKK)
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (OTUS)
Nuoristotutkimuseura

Hankkeen hallinnollinen nimi on Potentiaali - Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke (S21690) ja se toteutetaan 1.4.2019–31.12.2021 välisenä aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti on 871 425 euroa. Hanketta osarahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 (toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja erityistavoite 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen
lieventäminen)

Projektin tulokset


Selvitys siitä miten sukupuolen ja muiden yksilöiden välisten erojen merkitys tiedostetaan ja huomioidaan opetuksessa ja ohjauksessa: https://www.potentiaalihanke.fi/yhdenvertaisuus/.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien kehittämisen prosessikuvaus: http://www.oamk.fi/epooki/2021/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnitelmien-kehittaminen/.

Yhdenvertaisen ohjauksen malli sukupuoleen ja muihin eroihin liittyvien ennakko-oletusten tunnistamiseen ja käsittelyyn ohjauksessa.

Potentiaalipolku koulutukseen ja työuraan liittyvien asioiden pohtimiseksi: https://potentiaalipolku.fi/.

Toiminnallisia ja pelillistämistä hyödyntäviä materiaaleja sukupuolittuneiden valintojen käsittelyyn ja purkamiseen ohjauksessa: https://www.potentiaalihanke.fi/materiaalit-vara/aiempia-hankkeita-ja-hyvia-kaytantoja/.

Päivitetty 19.11.2021

Julkaisuja:

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ohjausalan opetussuunnitelmissa. (Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut.) Kirjoittajat Johanna Pitkänen, Sanna Juutinen ja Sisko Minkkinen. Julkaistu 20.4.2020 ELO-verkkolehdessä: https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2020/04/20/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus-ohjausalan-opetussuunnitelmissa/?

Dialogitaitojen merkitys yhdenvertaisessa opetuksessa ja ohjauksessa. Kirjoittaja Riikka Michelsson. Julkaistu 25.2.2021 ELO-verkkolehdessä: https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2021/02/25/miten-dialogitaidot-tukevat-yhdenvertaisuutta-opetuksessa-ja-ohjauksessa/?fbclid=IwAR0OMfsfGt6OyPU1ch_4RWt5rY3Q2GA2iHBLLeWSILtHaPjfDi7hvHdOI24?

Potentiaali-hanke tukemassa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskehittämistyötä. Kirjoittaja Johanna Pitkänen. Julkaistu 21.6.2021 Opekorkeassa tapahtuu-blogissa. Osoite: https://blogit.jamk.fi/aokkhankkeet/potentiaali-hanke-tukemassa-jyvaskylan-koulutuskuntayhtyma-gradian-tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuuskehittamistyota

Loppujulkaisu valmistuu 2022.

Uutinen 14.9.2021, Johanna Pitkänen: 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamiseen otetta Potentiaali-hankkeessa

Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta puhutaan paljon, mutta keskustelu ja tiedon jakaminen eivät pelkästään riitä muuttamaan oppilaitosten toimintaa yhdenvertaisuutta tukevaksi.

Lisätietoja:

Johanna Pitkänen

Asiantuntija, Specialist
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358401985494