Projekti

Naiset tasa-arvoisesti työuralle - NAU!

Naiset tasa-arvoisesti työuralle - NAU! -hanke edisti ja tuki naisten määrällisesti ja laadullisesti tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä.

Rahoitusohjelma

Lyhenne
NAU!
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.3.2020 - 31.12.2022
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Suomalaiset työmarkkinat ovat EU:n eriytyneimpien joukossa. Naisten ja miesten ammattien segregaatio ilmenee horisontaalisesti naisten suuntautumisena opetus- ja hoiva-alalle, miesten tekniikkaan ja logistiikkaan. Eri alojen sisällä sukupuolen mukainen epätasa-arvo näkyy vertikaalisesti naisten ja miesten sijoittumisena erilaisiin työtehtäviin, palkkaepätasa-arvona sekä eriytyvänä urakehityksenä. Sukupuolten tasa-arvo edellyttää segregaatioon liittyvien ilmiöiden tunnistamista ja tunnustamista sekä asenteiden avaamista.

Naiset tasa-arvoisesti työuralle - NAU! -hankkeen päätavoitteena on edistää ja tukea naisten määrällisesti ja laadullisesti tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä. Päähuomio on vertikaalisen tasa-arvon kehittämisessä. Hankkeessa keskitytään erityisesti tekniikan alaan, lisäksi mukaan otetaan liiketalous sekä turva- ja riskienhallinta-ala.

Tavoitteeseen pyritään neljän toimenpidekokonaisuuden kautta: 
  1. tuotetaan ja levitetään tutkittua tietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta, 
  2. kehitetään sukupuolitietoista uraohjausta ja naisopiskelijoita hyödyttäviä opintojen aikaisia työelämäyhteistyön muotoja sekä korkeakoulujen tasa-arvotyötä, 
  3. tuetaan korkeakoulutettujen naisten urapolkuja ja yrittäjyyttä yhdessä työelämän edustajien kanssa sekä
  4. lisätään korkeakoulujen ja yritysten työntekijöiden ymmärrystä yhdenvertaisuuteen liittyvistä rakenteista ja tiedostamattomista vääristymistä (unconscious bias).

Toimenpiteiden tuloksena syntyy 

  1. ajankohtaista tietoa erityisesti tekniikan alan sukupuolittumisen syistä ja seurauksista, 
  2. erityisesti vertikaalista segregaatiota vähentäviä ohjauskäytäntöjä, ura- ja työelämäpalveluja sekä välineitä ja suosituksia korkeakoulujen tasa-arvotyöhön,
  3. naisopiskelijoiden ja työnantajien toimivia ja pysyviä yhteistyömuotoja, sekä 
  4. toimintatapoja, jotka lisäävät organisaatioiden ymmärrystä tahattomasta syrjinnästä ja auttavat kehittämään systemaattisesti työyhteisöjen moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Hankkeen keskeisiä kohderyhmiä ovat kohdealojen naispuoliset korkeakouluopiskelijat ja korkeakouluista valmistuneet, korkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä hankkeeseen osallistuvat työnantajat ja niiden henkilöstö.


Vaikuttavuuden arvioinnilla, hyvällä viestinnällä ja yhteistyöllä vakiintuneiden verkostojen ja toimijoiden kanssa turvataan tulosten leviäminen hankekauden aikana ja vakiintuminen käyttöön hankekauden jälkeen. Hankkeella luodaan korkeakoulutukseen ja työelämään pysyvää kulttuuria, joka mahdollistaa rakenteellisesta epätasa-arvosta keskustelemisen ja siihen liittyvien ongelmien korjaamisen.

Projektin tulokset

Päivitetty 2.1.2023:

Hanketoiminnan myötä tulee syntymään seuraavia tuotteita:

1) Web-sivusto, johon kerätään hankkeen tulokset sekä muuta vertikaaliseen segregaatioon liittyvää tutkimus- ja
selvitystietoa: https://tasaarvoisestiuralle.fi/.

2) Työkaluja, malleja ja suosituksia korkeakoulujen tasa-arvosuunnitteluun.

3) Korkeakoulujen henkilöstöille (mm. opinto-ohjaajat, uraohjaajat, opintoneuvonnasta vastaavat) kehitetyt,
konsultoivalla työotteella tehtävät sukupuolitietoiset uraohjauskoulutukset ja materiaalit.

4) Urasuunnittelua ja työelämävalmiuksia tukevia ohjauksen malleja ja verkko-opintojaksoja opiskelijoille, joihin työelämä aktivoitu mukaan.

5) Sukupuolitietoista uraohjausta tukevat ura- ja koulutuspolkukuvaukset kohdealoille.

6) Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmalla parannettu Work & Study –malli.


JAMKin hanketoimijoiden tuottama, 3-5/2022 Jamkissa pilotoitu verkkokurssi: Boost your career! Career planning and working life skills (valinnainen kurssi, 2 op)

JAMKin hanketoimijoiden tuottamia julkaisuja:

Toteuttajat

Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK.

Sitä toteuttavat kolme yliopistoa (Aalto yliopisto, LUT ja Tampereen yliopisto), viisi ammattikorkeakoulua (TAMK, Haaga-Helia, Jamk, OAMK ja Laurea) sekä ammattiliitto Tekniikan akateemiset TEK.

Artikkelit ja blogit

Lue seuraavat artikkelit ammatillisen opettajakorkeakoulun Opekorkeassa tapahtuu -blogissa: 

Hankkeen artikkelit Elinikäisen ohjauksen verkkolehdessä: 

Ota yhteyttä:

Johanna Pitkänen

Asiantuntija, Specialist
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358401985494