Projekti

MUSE - Musiikin etäopettamisen, etäesittämisen ja etätuottamisen matalan latenssin ja matalan kynnyksen ratkaisut

Rahoitusohjelma

Lyhenne
MUSE
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.3.2021 - 28.2.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus
Koronapandemia mullisti luovien alojen talouden keväällä 2020. MUSE - Musiikin etäopettamisen, etäesittämisen ja etätuottamisen matalan latenssin ja matalan kynnyksen ratkaisut -hankkeessa vastataan tähän haasteeseen. 

Hankkeessa kartoitetaan, vertaillaan ja testataan ratkaisuja, jotka mahdollistavat musiikin laadukkaan opettamisen, esittämisen ja yhteistoiminnallisen luomisen etäyhteyksien avulla. Hanke toteutetaan yhdessä Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen kesken. 

Hankkeessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä Suomen musiikkielämän eri toimijoiden kanssa. Musiikin etäkoulutuksen, -esittämisen ja -tuottamisen tilanteisiin luodaan pedagogisia malleja sekä ohjeita hyvistä toimintatavoista. Musiikin ammattilaisia koulutetaan hankkeessa havaituista ja kehitetyistä parhaista käytänteistä käsin. Hankkeessa tuotettu tieto kootaan yhteen, ja saatetaan vapaasti kaikkien saataville mm. verkkosivujen muodossa ja sosiaalisen median kanavien kautta.  

Hankkeen myötä suomalaisilla musiikkialan toimijoilla on aiempaa merkittävästi paremmat valmiudet hyödyntää etäteknologioita musiikin opettamisessa, esittämisessä ja tuottamisessa. Musiikkialan yritysten ja toimijoiden valmiudet suunnitella ja toteuttaa uudenlaisia musiikin koulutus- ja kulutustuotteita sekä palveluita vahvistuvat.

Lisätiedot:
projektipäällikkö 
Nina Loimusalo-Lipiäinen
nina.loimusalo-lipiainen@jamk.fi
050-4719321

Projektin tulokset

Etäteknologioiden kartoittaminen, vertailu ja testaaminen erilaisiin musiikillisiin tilantesiin oli koko musiikin ammattilaiskenttää ajatellen erittäin hyödyllinen lähtökohta hankkeelle. Siinä missä etäteknologioiden
kartoitus, vertailu ja testaustyö palvelivat tiedollisesti kaikkia musiikin ammattilaisia, voidaan kaikki työn tulokset ottaa hyödynnettäväksi suoraan musiikin koulutuksessa eri koulutusasteilla parantaen sen laatua taiteellisen ja teknisen etätoteutuksen parantuessa merkittävästi.
Tarkasteltavat ratkaisut oli jaettu 1) reaaliaikaisen yhteissoiton mahdollistaviin matalan latenssin ratkaisuihin, 2) kaikkien saatavilla oleviin matalan kynnyksen ratkaisuihin, sekä 3) musiikin etätuottamisen ratkaisuihin. Neljäs työpaketti keskittyi 4) kohderyhmien kouluttamiseen ja viides 5) tiedon levitykseen ja toimenpiteiden juurruttamiseen. Hanke onnistui toimenpiteissään jokaisen työpaketin kohdalla erinomaisen hyvin; niissä onnistuttiin palvelemaan ja tavoittamaan kaikkia kohderyhmiä valtakunnallisesti ja tavoitteiden mukaisesti.

Työpaketeissa 1-3 löydettiin, vertailtiin, testattiin monipuolisesti eri kohderyhmiä varten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja musiikin opetajille, esittäjille ja tuottajille, ja työn havainnoista tuotettiin kymmeniä raportteja, ohjeita ja suosituksia hankkeen kotisivulle (oomc-fi/muse). Raportit tarjoavat perusteellista informaatiota etätyökaluista, ja antavat tiedolliset valmiudet välineiden käyttöön. 

Työpaketti 4 ylitti suunnitelmassa asetetut koulutustavoitteet tarjota työpajakoulutuksia, joissa hyödynnettiin työpaketeissa 1–3 tehtyjä selvityksiä ja johtopäätöksiä. Työpaketin määrälliset koulutustavoitteet ylittyivät. Musiikin opetukseen järjestettiin 8 matalan kynnyksen työpajaa, 6 valtakunnallista ja
kahdeksan paikallista matalan latenssin työpajaa, musiikin tuottajille kaksi valtakunnallista työpajaa, ja musiikin esittäjille 4 striimaustyöpajaa. Työpajoihin osallistuttiin osallistujalistojen mukaan 470 kertaa. Kohderyhmää tavoitettiin määrällisesti toivotulla tavalla. 

Työpaketissa 5 luotiin kotisivivu oomc.fi/muse, jolle syntyi hankkeen aikana yli 50 ratkaisuihin liittyvää raporttia, 8 teksti- tai videomuotoista
oppimateriaalia, neljän kyselyn kyselyraportit sekä englanninkielinen hanke-esittely. Kotisivulle koottiin aiheeseen tutkimuksia ja opinnäytteitä, sekä kuratoitu videokirjasto muiden tuottamista AV-oppimateriaaleista. Hankkeen kotisivu tulee olemaan merkittävä tietovaranto, josta musiikin ammattilaiset voivat hankkeen jälkeen löytää musiikillisiin tilanteisiin soveltiviin etäteknologioihin liittyvää tietoa sitä tarvitessaan. Juurrutusta edisti esiintyminen yhdeksässä alan konferenssissa tai verkostotapahtumassa. Lopuksi järjestettiin valtakunnallisesti kymmeniä alan ammattilaisia yhteen koonnut loppuseminaari TeknoDidassa (https://www.oomc.fi/teknodida), jossa hanke sai kiitosta sekä osallistujilta että hankkeen julkisessa arvioinnissa musiikkiteknologian merkittäviltä edelläkävijöiltä.