Projekti

Kestävän riistatalouden arvon tulouttaminen Suomessa

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.2.2020 - 31.1.2022
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Maa- ja metsätalousministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

Kestävän riistatalouden arvon tulouttaminen Suomessa -hanke keskittyy riistasta saatavan taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseen huomioiden eri riistatoimijoiden näkökulmat riistan taloudellisen arvon tulouttamisessa. Riistan arvon tulouttaminen tarkoittaa uusien toimintatapojen käyttöönottoa riistan taloudellisessa hyödyntämisessä. Valtaosa metsästysseuroista, maanomistajista, palveluntuottajista ja oheispalveluinfran tuottajista ei tunnista riistan tulouttamisen mahdollisuuksia. Mielikuviin perustuvat esteet koetaan usein todellista suuremmiksi ja ne jarruttavat yhteistyön rakentumista. Riistatalouden kehittämisessä joudutaan myös kyseenalaistamaan vanhoja totuttuja toimintatapoja riistan hyödyntämisen osalta.

Hankkeen tavoitteena on tarjota faktoihin perustuvaa tietoa ja toimintamalleja, joiden kautta madalletaan riistan taloudellisen hyödyntämisen kynnystä sekä edistetään toimintakulttuurin muutosta. Yhteistyötä ei synny, jos kaupallinen toiminta ei ole läpinäkyvää eikä kaupallisen toiminnan arvo ole todennettavissa kaikille osapuolille kestävyyden periaatteilla. Riistan arvon avaaminen edesauttaa toimijoita ymmärtämään riistan moninaista arvopotentiaalia ja edesauttaa konkreettisten toimenpiteiden syntymistä eri toimijaosapuolien välillä. Itse toiminnassa otetaan huomioon taloudellisen kestävyyden lisäksi niin ekologinen kuin sosiaalinen kestävyys. Tavoitteena on, että riistan taloudellinen arvo jakautuu tasapuolisesti maaseudun metsästysseura- ja elinkeinotoimijoiden kesken.

Tarkoituksena on, että kaupallista metsästystä toteutetaan riistakannan kestokyky sekä elinvoimaisuus huomioiden alueellisessa Riistatalouden liiketoimintamallien aktivointihankkeessa (1.1.2016-31.3.2018) luotujen sekä käytännössä toimiviksi ja luotettaviksi todettujen hirvieläinsaalin optimointimallien mukaan. Riistakannan elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin sekä taloudellisen arvon välinen korrelaatio ovat todennettavissa malleissa. Nämä periaatteet luovat maaseudun metsästysseura- ja elinkeinotoimijoille uusia kestäviä mahdollisuuksia hyödyntää riistaa myös taloudellisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tämä rakentaa edellytykset jatkuvaan tulovirtaan sekä riistaliiketoiminnan vakiointiin yrittäjyyden näkökulmasta sekä luo resursseja tehokkaammalle riistanhoidolle metsästysseurojen ikärakenteen muuttuessa.

Kestävän riistatalouden arvon tulouttaminen Suomessa -hankkeen toimenpiteet painottuvat käytännön liiketoimintamallien aktivointiin valikoiduilla alueilla käyttämällä hyväksi kaupallisen metsästyksen toimintaympäristön arviointityökaluja, toimijoiden välisten verkostojen ja yhteistyön kehittämiseen sekä valtakunnalliseen viestintään. Hankkeen kohderyhminä ovat, metsästysseurat, elinkeinotoimijat ja maanomistajat, jotka pystyvät toimenpiteiden kautta hyödyntämään riistan liiketoiminta-arvoa oman toimintansa näkökulmasta ja rakentamaan korkean jalostusasteen metsästyspalveluja.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Suomen riistakeskuksen hankkeessa edesautetaan kulttuurinmuutosta, joka mahdollistaa riistatalouden valtakunnallisen kehittämisen. Yhteistyö on jatkoa Keski-Suomessa tehdylle aktivointityölle, jossa tuloksena syntyi Keski-Suomen riistatalouden arvonmääritys hirvieläinten osalta sekä perusta riistan taloudellisen arvon tulouttamiselle. Hanke toteutetaan 1.1.2020-31.12.2021. Hanketta rahoittaa Maa- ja mesätalousministeriö.