Projekti

Keskisuomalaisen bioenergiaklusterin osaavan työvoiman turvaaminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
BEVosaaja
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.9.2008 - 30.4.2012
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

01 Tiivistelmä

Keskisuomalaisessa 'Bioenergiasta elinvoimaa' -klusteriohjelmassa 2007-2013 on tunnistettu, että keskisuomalaisen bioenergia-alan sisäistä osaamista on kehitettävä alueen kilpailukykyisyyden turvaaamiseksi. Lisäksi bioenergian lisääntyvän käytön ja tuotannon sekä laitevalmistuksen mahdollistamiseksi ala tarvitsee uusia, eritasoisisa osaajia ja koulutusorganisaatioiden pitää varautua kouluttamaan riittävä määrä osaajia myös bioenergialan koulutusosaamisen viennin tarpeisiin. `

'Keskisuomalaisen bioenergiaklusterin osaavan työvoiman turvaaminen' -projektissa tavoitteena on kehittää keskisuomalaista koulutusjärjestelmää niin, että kouluttautumismahdollisuudet bioenergia-alalle sekä koulutuksen laatu vastaavat sektorin lisääntyvää työvoimatarvetta ja monipuolistuvia toimintoja. Hankkeessa on tavoitteena mallintaa bioenergia-alan eri koulutustasojen lähitulevaisuuden työtehtävien osaamisprofiilit.

Tunnistettujen työtehtävien osaamisprofiilien perusteella projektissa kehitetään koulutussuunnitelmia, jotka joko sovitetaan osaksi nykyisiä tutkintoon johtavia bioenergian, uusiutuvan energian tai niitä sivuavien alojen koulutusohjelmia tai tunnistetaan rahoitus- ja toteutustavat tutkintoon johtavan koulutuksen ulkopuolisille lisä- ja täydennyskoulutuksille. Tavoitteena on, että yhteistyössä keskisuomalaisten koulutusorganisaatioiden ja alan yritysten kanssa koulutuksesta ja oppimisympäristöistä saadaan aiempaa paremmin ja dynaamisemmin kehittyvän bioenergiasektorin lisääntyvää työvoimatarvetta vastaavaa. Bioenergia-alan koulutussisältöjen tuotteistamisella hankkeessa luodaan edellytyksiä keskisuomalaisen osaamisen ja teknologian viennille.

Maaseudun työvoiman ympärivuotisen työllisyyden mahdollistavien yhteisyrittäjyyden toimintamallien kehittämisellä bioenergia- ja luonnonvara-alan houkuttelevuutta ja alalla pysyvyyttä pyritään kehittämään yhteistyössä bioenergiasektorin sekä muun luonnonvara-alan yrittäjien kanssa. Bioenergiasektorin tarjoamia työmahdollisuuksia ja potentiaalia maaseutuyrittäjyyden muotona tarkastellaan selvittämällä alueen kunnissa olevien kohteiden ja alueella toimivien maaseutuyrittäjien kiinnostusta bioenergia- ja luonnonvara-alan yhteisyrittäjyyteen.

Projektissa keskisuomalaisten eri koulutusasteiden koulutusorganisaatioiden - yliopisto, ammattikorkeakoulu ja ammatilliset oppilaitokset - yhteistyö syvenee ja kehittyy resussien tehokkaammaksi hyödyntaämiseksi. Tavoitteena on myös tarjota jatkossa bioenergia-alasta kiinnostuneille opiskelijoille aimapaa paremmat ja joustavammat mahdollisuudet edetä koulutushierarkiassa portaalta toiselle. Keskeisinä keinoina koulutusjatkumon mahdollistamisessa ovat opetussuunnitelmien yhteensovittaminen siltaopintojen minimoimiseksi, osaamisen tunnistamisen kehittäminen, avoimen ammattikorkeakoulun ja yliopiston tehokkaampi hyödyntäminen sekä työelämässä jo toimivien henkilöiden tarpeista lähtevien joustavien opiskelumallien kehittäminen.