Koulutus ja kehittäminen

Ohjauksen ja oppimisen tukipalvelujen kehittäminen ammattikorkeakoulussa

Haluatteko vahvistaa henkilöstönne osaamista ohjauksen ja erityisen tuen kysymyksissä? Haluatteko kehittää ammattikorkeakoulunne ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalveluja ja palvelujärjestelmää mahdollisimman hyvin opiskelijoiden tarpeita vastaaviksi? Jamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu tarjoaa kumppanuutta kehittämistyönne tueksi.

Lähestymme kehittämistä kolmesta näkökulmasta: henkilöstön osaamisen kehittäminen, ammattikorkeakoulun ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen ja ammattikorkeakoulu osana alueellisia ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen verkostoa.

Rakennamme yhteistyössä kanssanne ammattikorkeakouluanne palvelevan valmennuksen sen mukaan, mitkä teemat ja kysymykset vastaavat kehittämistarpeitanne. Valmennus voi siten olla suppeampi tai laajempi.

Kenelle? Kaikille, jotka toimivat opiskelijoiden ohjauksen, erityisen tuen ja hyvinvoinnin tehtävissä (opetus- ja ohjaushenkilöstö, opiskelija- ja hyvinvointipalvelujen henkilöstö, esimies- ja hallintotehtävissä toimivat).

Kompassi
Kenelle
Ammattikorkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstö, opiskelija- ja hyvinvointipalvelut, esimies- ja hallintotehtävissä toimivat
Hinta
Sopimuksen mukaan
Toteutus
Valmennus voi sisältää työpajoja ja / tai webinaareja sekä kehittämistä omassa ammattikorkeakoulussa. Sovitaan tilaajan kanssa.

Valmennuksen sisältöalueet

1. Henkilöstön osaamisen kehittäminen

A. Ohjausosaamisen vahvistaminen

Tässä sisältöteemassa keskitytään ohjaus-, opetus- ja tukipalveluhenkilöstön tehtävään ja rooliin ammattikorkeakoulussa ja siihen, millaista osaamista ohjaajalta vaaditaan. Valmennus voi kohdentua esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • Oman ohjausroolin tunnistaminen ohjauksen eri tavoite- ja sisältöalueilla
 • Opiskelijan kohtaaminen ja ohjaajan dialogitaidot
 • Uraohjausosaaminen
 • Ohjauksen toteuttamismuotoja: esimerkiksi pienryhmäohjaus
 • Yhteistyö ohjauksessa omassa ammattikorkeakoulussa

B. Erityisen tuen osaamisen vahvistaminen

Tässä sisältöteemassa keskitytään opetus- ohjaus- ja tukipalveluhenkilöstön rooliin jokaisen oppijan oppimisen edistämisessä. Teemassa pohditaan, millaista erityispedagogista ja erityisen tuen osaamista ohjaaja tarvitsee. Valmennus voi kohdentua esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • Oman roolin ja tehtävien tunnistaminen jokaisen oppijan oppimisen tukemisessa
 • Opiskelijan kohtaaminen ja ohjaajan dialogitaidot: tuen tarpeen tunnistaminen ja puheeksi ottaminen
 • Pedagogiset ratkaisut, opiskelujärjestelyt ja muut tukitoimet
 • Yhteistyö erityisessä tuessa ja yhteisöllisen osaamisen kehittäminen

2. Ammattikorkeakoulun ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen

Tässä sisältöteemassa kehitetään ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalveluja sekä palvelujärjestelmää korkeakoulutasolla. Kehittämisen tavoitteena ovat opiskelijoiden tarpeita vastaavat moniammatilliset ohjaus- ja tukipalvelut, joilla vahvistetaan osallisuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Valmennus voi sisältää esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • Opiskelijoiden tarpeet ja hyvinvointi ohjaus- ja tukipalvelujen sekä palvelujärjestelmän lähtökohtana
 • Ammattikorkeakoulun yksiköt ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen tuottajina sekä ammattikorkeakoulussa yhteisesti tuotetut palvelut
 • Moniammatillisuus ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen tuottamisessa: sisäinen verkostoyhteistyö
 • Ammattikorkeakoulun ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelut tunnetuiksi sekä opiskelijoille että ohjaustoimijoille
 • Ammattikorkeakoulun ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen saavutettavuus
 • Ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen arviointi ja kehittäminen

3. Ammattikorkeakoulu osana alueellisia ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen verkostoa

Tässä sisältöteemassa ammattikorkeakoulu asemoidaan osaksi alueellista ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen verkostoa. Kehittämisen keskiössä on ammattikorkeakoulun verkostoituminen ja yhteistyö muiden alueen toimijoiden kanssa: esimerkiksi työllistymis-, kuntoutus-, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden, nuorisopalvelujen, järjestöjen sekä Ohjaamoiden ja oppilaitosten kanssa. Tähän sisältöteeman valmennukseen on mahdollista kutsua mukaan myös muita verkoston toimijoita. Valmennus voi sisältää seuraavia teemoja:

 • Ammattikorkeakoulu osana alueen ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen verkostoa
 • Verkostoyhteistyö ammattikorkeakoulun ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen tuottamisessa: mitä palveluja yhteistyöverkostona tuotetaan
 • Monialainen ja -ammatillinen yhteistyö ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen tuottamisessa: miten yhteistyötä tehdään

Ota yhteyttä

Maija-Liisa Siitari

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180