Kirjaston kameravalvonta

Kirjaston kameravalvonta - tietosuojaseloste

EU yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 27.11.2018

1. Rekisterin nimi

Kirjaston tallentava kameravalvonta

2. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Kirjasto
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Kirjastonjohtaja Teemu Makkonen (p. 040 594 6587)
etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Omatoimikirjaston kulunvalvonta ja käytön tilastointi.

Tallentavan kameravalvontajärjestelmä tarkoitus on
• tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen
• omaisuuden suojaaminen
• turvallisuutta ja omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyn asiakkaan henkilötiedot:
• Nimi
• Kirjastokortin numero
• Valvontakameran kuvatallenne
• Tallennuspaikka
• Tallennusaika

6. Käsittelyperuste

Yleinen etu ja julkinen valta (turvallisuus ja omaisuuden suojaaminen)

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään kulunvalvontajärjestelmään ovissa olevien lukijalaitteiden kautta. Kun ovi avataan kirjastokortilla, tallentuvat kortin haltijan henkilötiedot (nimi ja kirjastokortin numero) kulunvalvontajärjestelmään. Kameravalvonta puolestaan kuvaa reaaliaikaisesti ja tallentaen kuvia sisätiloista ja niissä liikkuvista henkilöistä erikseen määritellyissä paikoissa kiinteistössä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yleisen aukioloajan ulkopuolella alueen vartioinnista vastaa vartioimisliike siten kuin siitä on yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 73§:n tarkoittamassa toimeksiantosopimuksessa sovittu.

Kävijätietoa ja kameravalvonnan kuva-aineistoa voidaan luovuttaa Jamkin sisäisen turvallisuuden valvonnan toteuttamiseen tai luovuttaa poliisille esitutkintamateriaaliksi.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tallentimet ja tallentuva materiaali sijaitsevat lukituissa tiloissa joihin pääsyoikeudet on vain nimetyillä henkilöillä.

10. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi, kuitenkin enintään yhden (1) kuukauden ajan. Erityisen syyn vuoksi tallenteita voidaan säilyttää pidempäänkin.

11. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoihin liittyvää automatisoitua profilointia ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Tallentava kameravalvonta on osa henkilö- ja tilaturvallisuutta ja niiden toteuttamiseen vaikuttavat kuva-aineisto ja lokitiedot ovat salassa pidettävää tietoa (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24.1§7). Tietoa luovutetaan vain Jamkin sisäisen turvallisuuden valvonnan toteuttamiseen väärinkäyttöepäilyssä tai rikosepäilyssä poliisille esitutkintamateriaaliksi.

Tietoa Jamkin tietosuojavastaavasta ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan Jamkin tietosuoja- ja rekisteriselosteissa.