Tutkinto-opiskelija

Kieli- ja viestintäopinnot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kielikeskus huolehtii kaikesta kielten ja viestinnän opetuksesta sekä opetuksen kehittämisestä. Kielten opetus toteutetaan pääkampuksella tai koulutusyksiköiden tiloissa.

Opintotarjonta

Kieli- ja viestintäopintojen suorittaminen AMK-tutkinnoissa

Voit suorittaa kieli- ja viestintäopinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulussa seuraavilla tavoilla:

  • osallistumalla Kielikeskuksen järjestämään opetukseen sekä tekemällä opintojaksolla vaadittavat suoritukset
  • saamalla hyväksiluettua aikaisempia kieliopintoja
  • opinnollistamalla.

Kielitaidon osoittaminen ammattikorkeakouluopinnoissa

Ammattikorkeakoulun opiskelijana sinun tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muutoin osoittaa saavuttaneesi

  • sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisessä viranomaisessa ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen; sekä
  • sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Toisen kotimaisen kielen osalta tutkintotodistukseen merkitään sanallinen arvosana (hyvä/tyydyttävä) valtioneuvoston asetuksen suomen ja ruotsin kielen osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003) mukaisesti. Kirjallinen ja suullinen kielitaito arvioidaan erikseen. Valtakunnallisen linjauksen mukaisesti ammattikorkeakoulun arvosanat 1-3 vastaavat lain 424/2003 edellyttämän kielitaidon arvioinnissa sanallista arvosanaa tyydyttävä ja arvosanat 4-5 arvosanaa hyvä.

Kohdan 1) vaatimus ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta päättää Kielikeskuksen koulutuspäällikkö.

Kielikeskuksen koulutuspäällikkö voi vapauttaa opiskelijan kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan seuraavista syistä: opiskelijalla ei ole aiempia opintoja ruotsin kielestä, opiskelijalla ei ole aiempia opintoja englannin kielestä, opiskelijalla on asiantuntijan toteama lukivaikeus tai terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä syy, josta on lääkärin lausunto.

Kieliopinnot ulkomaalaisille opiskelijoille

Ulkomaalaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden on mahdollista opiskella suomea vieraana kielenä eritasoisissa ryhmissä. Myös vapaasti valittavissa opinnoissa on tarjolla eritasoisia englannin kielellä opetettavia kielten opintojaksoja.