Tutkinto-opiskelija

Kieli- ja viestintäopinnot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kielikeskus järjestää tutkintoihin kuuluvan kielten ja viestinnän opetuksen. Se tarjoaa myös vapaavalintaisia kielten ja viestinnän sekä opiskelua tukevia opintojaksoja.

Opintotarjonta

Kielitaidon osoittaminen ammattikorkeakouluopinnoissa

Ammattikorkeakoulun opiskelijana sinun tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muutoin osoittaa saavuttaneesi

  • sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisessä viranomaisessa ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen; sekä
  • sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Toisen kotimaisen kielen osalta tutkintotodistukseen merkitään sanallinen arvosana (hyvä/tyydyttävä) valtioneuvoston asetuksen suomen ja ruotsin kielen osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003) mukaisesti. Kirjallinen ja suullinen kielitaito arvioidaan erikseen. Valtakunnallisen linjauksen mukaisesti ammattikorkeakoulun arvosanat 1-3 vastaavat lain 424/2003 edellyttämän kielitaidon arvioinnissa sanallista arvosanaa tyydyttävä ja arvosanat 4-5 arvosanaa hyvä.

Opiskelijan koulusivistyskieli vaikuttaa siihen, mitkä ovat korkeakoulututkinnon toisen kotimaisen kielen kielitaitovaatimukset. Koulusivistyskieleltään suomenkieliset osoittavat toisen kotimaisen kielen eli ruotsin osaamista (ns. virkamiesruotsi). Koulusivistyskieleltään ruotsinkielisillä toinen kotimainen kieli on suomi (ns. virkamiessuomi).

Kohdan 1) vaatimus ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta päättää Kielikeskuksen päällikkö.

Kielikeskuksen päällikkö voi vapauttaa opiskelijan kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan seuraavista syistä: opiskelijalla ei ole aiempia opintoja ruotsin kielestä, opiskelijalla ei ole aiempia opintoja englannin kielestä, opiskelijalla on asiantuntijan toteama lukivaikeus tai terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä syy, josta on lääkärin lausunto.

Suomi toisena kielenä (S2) opinnot

Vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden on mahdollista opiskella suomea vieraana kielenä eritasoisissa ryhmissä. Suomen kielen opintojaksomme mahdollistavat yhtenäisen kieliopintojen jatkumon alkeista (A1) itsenäisen kielenkäyttäjän (B1) osaamistasolle. Suomi toisena kielenä opintojaksoja tarjoamme osana vapaasti valittavia opintoja sekä Talent Boost: Viestitään suomeksi -tarjonnassa. Muut kuin Jamkin tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua S2-opintojaksoille Jamkin avoimen ammattikorkeakoulun kautta.